Hlavní navigace

U #EET se chystá řada legislativních změn, novinky však nezačnou platit najednou

31. 8. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vláda zřejmě prosadí novelu zákona o evidenci tržeb, která třeba zavádí offline režim či spouští 3. a 4. fázi EET. Novinky však nezačnou platit ve stejnou dobu.

K zavedení offline evidence nebo spuštění 3. a 4. vlny EET má dojít až prvním dnem sedmého kalendářního měsíce po vyhlášení zákona. O povolení evidovat tržby offline však půjde žádat již začátkem čtvrtého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona. Další změny pak nabudou účinnosti hned další měsíc po vyhlášení zákona.

7. měsíc po vyhlášení zákona

3. a 4. fáze

Novela zákona o evidenci tržeb, kterou připravilo ministerstvo financí, přináší řadu změn, které ale odstartují v různých termínech. Některé nabudou účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, další pak prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení a poslední změny prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Nejpozději, tedy první den sedmého měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona, nabudou účinnosti paragrafy, které odstartují třetí a čtvrtou fázi evidence. Poslední dvě vlny EET se týkají například lékařů, právníků, účetních, řemeslníků.

Snížení DPH u některých služeb

Ve stejný termín nabude účinnosti i část zákona, která novelizuje zákon o DPH. Navrhuje se, aby se do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařadily vybrané služby a zboží:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část) – kód CZ-CPA 36.00.2,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné) – kód CZ-CPA 37,
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo) – kód CZ-CPA 56,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků – kód CZ CPA 95.29.11,
 • drobné opravy jízdních kol – kód CZ-CPA 95.29.12,
 • kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.

Co se týká zboží, bude druhé snížené sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 10 % podléhat pitná voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu – kód nomenklatury celního sazebníku 2201.

Čtěte také: Offline režim #EET není jedinou novinkou, u točeného piva má klesnout DPH

Spuštění offline evidence

První den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona nabudou účinnosti také ustanovení upravující evidenci tržeb v nově zaváděném zvláštním režimu. Aby jej podnikatel mohl využít, musí splnit tyto podmínky:

 • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
 • není plátcem DPH,
 • má maximálně 2 zaměstnance,
 • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 200 000 Kč.

V rámci evidence tržeb ve zvláštním režimu budou podnikatelé muset:

 • nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
 • evidovat stejnopis vystavené účtenky; tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje,
 • podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního čtvrtletí,  
 • provést storno v případě, že se vrací evidovaná tržba nebo provádí její oprava, přičemž se mění pouze forma, storno se provede totožně jako evidování tržby ve zvláštním režimu, tj. vystavením účtenky z bloku účtenek s tím rozdílem, že celková částka tržby bude uvedena jako záporná,
 • oznámit správci daně údaje o provozovnách,
 • umístit na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení.

Čtěte také: Stát nedává slevu zadarmo, kritizují podnikatelé hlášení u offline režimu #EET

4. měsíc po vyhlášení zákona

Žádost o offline režim

Ten, kdo bude chtít evidovat ve zvláštním režimu, nebude povinen podat žádost o autentizační údaje a generovat certifikát pro evidenci tržeb. O samotný zvláštní režim však musí požádat a v žádosti doložit, že splňuje podmínky stanovené zákonem. O povolení budou moc podnikatelé žádat již začátkem čtvrtého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, právě tehdy totiž nabudou účinnosti příslušné paragrafy. Důvodem je, aby poplatníci mohli využívat zvláštní režim už od jeho spuštění.

1. měsíc po vyhlášení zákona

Rozšíření výjimek

Hned první měsíc po vyhlášení zákona pak nabudou účinnosti zbylá ustanovení. Jedná se třeba o rozšíření výjimek z povinnosti evidence tržeb. Tu budou mít těžce zrakově postižené osoby, pro které je v současné době výjimka stanovena nařízením vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, které bude k 31. prosinci 2018 zrušeno. Dále pak o platby za poskytování telekomunikačních a jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní sítě, tj. prostřednictvím stržení kreditu z předplacené karty. Navrhuje se také vynětí z evidence tržeb pro tržby z hazardních her a tržby z obchodní letecké dopravy.

Přednabité karty se budou také evidovat

První měsíc po vyhlášení nabudou účinnosti i části zákona, kterými pod EET opět spadnou platby pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Konkrétně se stanoví v novém § 5 písmenu b), že evidovanou tržbou je i platba prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředků nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb.

školení-leden22-molín

Na účtenku se vrátí DIČ pro právnické osoby

Ve stejném termínu se má na účtenku vrátit DIČ, a to s výjimkou případů, kdy toto daňové identifikační číslo obsahuje rodné číslo poplatníka. Tato povinnost tak bude dopadat zatím pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a zahraničních fyzických osob.

Kdy přesně nakonec novinky začnou platit, nyní není zřejmé. Novela totiž ještě nebyla ve Sněmovně projednávána. První čtení je naplánováno na schůzi, která má začít 11. září. Vzhledem k délce legislativního procesu se dá očekávat, že ke schválení novely nedojde dříve než v první části příštího roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).