Hlavní navigace

Ubytování zaměstnanců z daňového hlediska. Z Čech i Ukrajiny

22. 6. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o daních z příjmů, která byla aktuálně vyhlášena ve Sbírce zákonů, osvobodila příjmy zaměstnance, pokud je mu zaměstnavatelem poskytnuto ubytování.

Změna se samozřejmě nevztahuje, a ani nemůže vztahovat, na všechny zaměstnance. Jsou tu ale dva druhy osvobození, které je možné využít pro zaměstnance z České republiky i Ukrajiny. A jak je to s daňově uznatelnými náklady na straně zaměstnavatele?

Uznatelnost nákladů zaměstnavatele na ubytování zaměstnanců

Problematika má dva úhly pohledu. Na jedné straně je zaměstnanec a případné dodanění nepeněžní výhody spojené s bezplatným či levnějším ubytováním a na straně druhé zaměstnavatel.

Zákon o daních z příjmů popisuje v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5, že daňově uznatelné jsou výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo smlouvy kolektivní pracovní či jiné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Avšak ubytování zaměstnanců se současně týká rovněž ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona o daních z příjmů, podle kterého nejsou daňově účinné výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob s následujícími výjimkami, které tak naopak mohou být daňově uznatelné, jedná se o výdaje na přechodné ubytování zaměstnanců, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště; přičemž výdaje (náklady) i příjmy se posuzují za každé zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob, samostatně. 

Osvobození příjmů na straně zaměstnance

Na straně zaměstnance se může jednat o příjem od daně osvobozený, avšak do stanoveného limitu. V ustanovení § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů se uvádí, že od daně z příjmů na straně zaměstnance je osvobozena hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3500 Kč měsíčně

Příklad: Ubytování zdarma nebo za sníženou cenu nájemného

Zaměstnavatel zajistil pro svého zaměstnance přechodné ubytování (vlastní ubytovna nebo pronájem zařízení, bytu atd.). Měsíční nájemné činí 12 000 Kč. Zaměstnanec na nájem nepřispívá. Zaměstnavatel se v pracovní smlouvě zavázal k zajištění ubytování a úhradě nájemného v plné výši. Tento nepeněžní příjem je předmětem daně z příjmů, avšak do limitu 3500 Kč je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů.

Zbývající nepeněžní příjem 8500 Kč měsíčně je jeho zdanitelným příjmem, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Jelikož je úhrada nájemného  dohodnuta v pracovní smlouvě, jde v plné výši o daňově uznatelný náklad (výdaj) zaměstnavatele.

Pokud by nájemcem byl zaměstnanec a zaměstnavatel na nájem pouze přispíval (případně jen částečně přispíval), osvobození dle § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů by využít nešlo a na straně zaměstnance by se jednalo o zdanitelný příjem v plné výši. Nešlo by již o nepeněžní příjem zaměstnance. Na straně zaměstnavatele by se jednalo o daňově neuznatelný náklad (výdaj).

Ubytování zaměstnanců a jejich rodin v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Novelou zákona o daních z příjmů s číslem 128/2022 Sb., se od daně z příjmů osvobozuje příjem zaměstnance podle zákona o daních z příjmů ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem podle zákona o daních z příjmů tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Ubytování po novele v praktických příkladech

Tato změna se tedy týká pouze zaměstnanců s trvalým bydlištěm na území Ukrajiny. Uplatnění v praxi vysvětlila pro server Podnikatel.cz pomocí příkladů Veronika Ležatková za ministerstvo financí.

1) Zaměstnavatel pronajme za sníženou cenu (eventuálně poskytne zcela zdarma) zaměstnanci a jeho rodině (uprchlíci z Ukrajiny) byt. Poskytnuté ubytování je ošetřeno interním předpisem zaměstnavatele. 

Podle nově schváleného zákona se v situaci, kdy zaměstnavatel poskytne ubytování stávajícímu či nově příchozímu zaměstnanci z Ukrajiny a jeho rodinným příslušníkům, posoudí tento příjem na straně zaměstnance jako osvobozený od daně z příjmů. Současně jsou daňově uznatelné výdaje na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, pokud poskytnutí pronájmu za sníženou cenu či bezúplatně splňuje např. sociální, humanitární či charitativní účel.

2) Zaměstnavatel pronajme za sníženou cenu (eventuálně poskytne zcela zdarma) ubytování, avšak pouze zaměstnanci či zaměstnankyni z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou (uprchlík). 

CIF23

Podle ministerstva financí se o stejnou situaci nejedná, protože jde o zaměstnance z Ukrajiny bez rodinného příslušníka. Tomu je zaměstnavatelem v ČR poskytnuto ubytování v souvislosti s jeho standardním zaměstnáním. Tento příjem se posoudí u zaměstnance jako zdanitelný. Eventuálně s využitím osvobození do limitu v případě přechodného ubytování dle § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů.

Zaměstnanec má totiž obdobné postavení jako jiní běžní zaměstnanci, včetně ostatních cizích státních příslušníků. Není zde proto důvod pro uplatnění nového osvobození od daně, které může být aplikováno pouze, je-li ubytování poskytováno primárně z humanitárních či charitativních důvodů. Z pohledu zaměstnavatele se v tomto případě jedná o standardní situaci, kdy zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci ubytování. V případě splnění podmínek se tedy bude standardně jednat o daňově uznatelný náklad, uzavřela Veronika Ležatková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).