Hlavní navigace

Ubytováváte přes Airbnb? Budete se muset registrovat u úřadů a hlásit hosty

23. 8. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ačkoli se nové plánované povinnosti ubytovacích služeb týkají všech subjektů, které nabízí ubytování, nejvýrazněji dopadne na ty, které nabízí ubytování přes Airbnb apod.

Nově se totiž budou muset registrovat u úřadů a hlásit jim elektronicky údaje o hostech. Jak upozorňuje ministerstvo pro místní rozvoj, ubytovatelům, kteří svoji činnost vykonávají prostřednictvím elektronických tržišť, tak budou stanoveny srovnatelné povinnosti, které musí plnit „klasické“ hotely, ubytovny a obdobná zařízení.

Airbnb nesplnilo sliby, ministerstvo si na něj chce posvítit

Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která upravuje podmínky pro ubytovací služby. Ačkoli se nová pravidla mají týkat všech typů ubytování, ministerstvo přiznává, že cílí hlavně na Airbnb. Právní úprava „ztransparentní“ podnikatelské prostředí tím, že ubytovatelům, kteří svoji činnost vykonávají prostřednictvím elektronických tržišť, stanoví srovnatelné povinnosti, které musí plnit „klasické“ hotely, ubytovny a obdobná zařízení, ať již jde o evidenční povinnosti ubytovaných osob, požadavky ČSÚ na zpravodajské jednotky nebo platbu místních poplatků, píše se v důvodové zprávě.

V současnosti sice už podnikatelé, kteří ubytovávají prostřednictvím Airbnb či podobných elektronických služeb, mají splňovat řadu povinností a platit daně či místní poplatky, stát však nemá nástroje, jak na ubytovatele, kteří právní normy nedodržují, přijít. Elektronické platformy totiž navzdory zákonu a svým slibům nepředávají informace a raději riskují uložení správního trestu. Samotné vymáhání pokut je také velice problematické vzhledem k tomu, že provozovatelé platforem ve valné většině sídlí v zahraničí a na území České republiky nemají žádný majetek, který by mohl být exekučně postižen. Žádné relevantní informace se tedy od platforem doposud získat nepodařilo, doplňuje ministerstvo v důvodové zprávě.

Novela už počítá s evropskou směrnicí

Ačkoli hlavní cíle předložené novely tvoří dle ministerstva především snížení administrativní zátěže podnikatelů, vytvoření nástroje pro správu místního poplatku z pobytu a jeho lepší výběr a zajištění kvalitních a aktuálních statistických dat pro řízení, plánování a rozvoj cestovního ruchu, návrh má také za úkol připravit podmínky pro adaptaci nově připravovaného nařízení týkajícího se krátkodobého ubytování, kde minimálně první kontakt mezi ubytovatelem a ubytovaným je realizován prostřednictvím Airbnb a spol. Evropské nařízení má umožnit členským státům požadovat po online platformách, které zprostředkovávají kontakt mezi poskytovatelem krátkodobého ubytování a zákazníkem, předávání údajů o osobách, které jejich prostřednictvím nabízejí své služby.

Zároveň státy budou moci po platformách požadovat, aby na nich mohla být inzerována pouze ta ubytovací zařízení, která splnila registrační podmínky, a bylo jim přiděleno registrační číslo, které bude unikátní pro každou nabízenou jednotku. Členské státy budou mít možnost za přesně vymezených podmínek platnost registračního čísla pozastavit a tím dočasně zabránit nabízení jednotky na platformách, v případech úmyslného porušení nebo hrubé nedbalosti registrační číslo dokonce zrušit. Pokud se členský stát rozhodne uplatňovat vůči platformě požadavky na poskytování dat nebo registraci, bude povinen stanovit celostátní, regionální nebo místní orgán, který bude určen k řízení a prosazování postupů registrace služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a/nebo ke shromažďování údajů o těchto službách a jmenovat národního koordinátora, konkretizuje důvodová zpráva.

Vznikne nový registr ubytovatelů

Novela proto předpokládá, že vznikne registr ubytovacích zařízení a jednotek krátkodobého ubytování, kde bude docházet k přidělování potřebného registračního čísla, jež bude muset být zveřejňováno u každé nabídky ubytování, i k plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Aby zápis do registru nezvyšoval administrativu, podnikatel by zápisem zároveň splnil povinnosti vůči živnostenskému úřadu, správci daně i obci, která vydala obecně závaznou vyhlášku o regulaci krátkodobého ubytování na svém území. Jak dodalo ministerstvo pro místní rozvoj, tímto komunikačním prostředkem by ubytovatel plnil také evidenční povinnosti týkající se ubytování cizinců i vůči správci daně v obcích, jež zavedly poplatek z pobytu, a také by zde předával informace důležité pro ČSÚ.

Novela dále počítá s tím, že ubytovatelé, bez ohledu na to, zda jsou tito ubytovatelé fyzické či právnické osoby, budou mít povinnost elektronické registrace a elektronického vedení evidence ubytovaných hostů. Vzhledem k tomu, že nařízení po členských státech požaduje, aby zajistily to, že žádná jednotka (jednotka krátkodobého ubytování) nebude podléhat více než jednomu postupu registrace, ubytovatel může prostřednictvím registru plnit také povinnost týkající se oznámení zahájení a ukončení provozování činnosti (v případě podnikatelů dle živnostenského zákona živnosti) v ubytovacím zařízení nebo v ubytovací jednotce, doplňuje důvodová zpráva.

Co budete muset o sobě a o ubytování hlásit?

Co se týče registrace samotných ubytovatelů, dotyční budou muset nahlásit adresu svého ubytovacího zařízení či jednotky krátkodobého ubytování. Pokud se jednotka bude nacházet v bytovém domě, bude muset ubytovatel vyplnit též číslo bytu, nebo, v případě, že byt číslo nemá, blíže popíše, kde se nachází (např. druhé patro vlevo od schodiště). Dále se bude hlásit datum, kdy v ubytovacím zařízení nebo jednotce krátkodobého ubytování dojde k zahájení činností spojených s ubytováváním osob.

V případě ubytování skrze Airbnb bude činnost zahájena dnem vystavení první nabídky na digitální platformě. V případě, kdy ubytovatel jednotku nezaregistruje, resp. zaregistruje až po zahájení činnosti, se bude jednat o přestupek, o němž bude rozhodovat obecní živnostenský úřad příslušný dle umístění příslušného ubytovacího zařízení nebo jednotky krátkodobého ubytování, upozorňuje ministerstvo.

Ubytovatelé dále budou muset nahlásit, pokud se rozhodnou s ubytováváním skončit. Hlásit se bude i nejvyšší počet lůžek bez přistýlek. Ubytovatelé budou mít rovněž za povinnost vyplnit údaje o své osobě, včetně kontaktních údajů či IČO.

Co budete muset hlásit o hostech?

Co se týče ubytovaných hostů, i o nich budou muset hostitelé posílat úřadům údaje. Mezi informace, které budou muset ubytovatelé o hostech posílat, bude patřit jméno a příjmení, datum narození, číslo dokladu, den ubytování či účel pobytu. Hlásit se bude i to, zda a v jaké výši byl vybrán místní poplatek. Všechny údaje bude nutné poslat do 24 hodin od okamžiku, kdy se host ubytuje.

Pokud novela projde legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti v polovině července roku 2025.

Byl pro vás článek přínosný?