Hlavní navigace

Účetní, čtěte změny v zákoně, které se týkají inventarizace

27. 8. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Poctivý přístup k provádění inventarizace majetků a závazků je z pohledu zákona pro každou účetní jednotkou povinnost. Seznamte se s novinkami v zákoně.

Zákonem 239/2012 ze dne 14.června 2012 se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení tohoto zákona, se dle odstavce 1, použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později, pokud není v dalších bodech stanoveno jinak.

Čtěte také: Jak na doložení účetní závěrky? Vysvětlujeme podrobně

Novela zákona o účetnictví přináší změnu v § 1 – obecná ustanovení, v § 9 – rozsahu vedení účetnictví, v § 21 – výroční zpráva, § 22 – konsolidovaná účetní závěrka. Další změna je v § 25, přidává se další odstavec pro použití reprodukční pořizovací ceny. Tyto vyjmenované změny souvisí se změnami souvisejících zákonů uvedených v zákoně 239/2012 Sb. v části druhé až šestnácté.

Největší změnu zaznamenává § 30, jednak změnou současných odstavců, jednak vložením nových odstavců. A co je vlastně obsaženo v § 30? Výše zmíněný § je zařazen do páté části zákona – inventarizace majetku a závazků.

Jaké změny přináší novela v jednotlivých odstavcích?

1. odstavec – účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Novela stanoví nově povinnost záznamu do inventurních soupisů. Dále je rozlišení fyzické inventury u majetku, jehož existenci lze zjistit vizuálně a dokladové inventury u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci.

2. odstavec – uvádí postup účetních jednotek při inventarizaci. Účetní jednotky mohou provést 1 nebo více inventur a tak ověřit, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.

3. odstavec – nově vložený – vyjmenovává způsoby zjišťování skutečného stavu majetku při fyzické inventuře.

4. odstavec – nově vložený – stanoví postup účetní jednotky při periodické inventarizaci skutečného stavu ke dni, který předchází rozvahovému dni, tj. rozhodnému dni.

5. odstavec – nově vložený – stanoví postup účetní jednotky při průběžné inventarizaci. Tento postup je shodný jako v odstavci 4.

6. odstavec – nově vložený – stanovuje účetním jednotkám okamžik zahájení a ukončení periodické inventarizace. Inventura může být zahájena nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem a ukončena nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni.

7. odstavec – nově vložený – definuje inventurní soupisy jako průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

  • skutečnosti podle odstavce 1, tak aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit,
  • podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,
  • způsob zjišťování skutečných stavů,
  • ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
  • ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
  • okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
  • rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,
  • okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

8. odstavec – původní odstavec 3 – je opraveno číslo odstavce 2 na číslo 7.

9. odstavec – původní odstavec 5 – zůstává beze změny. Stanovuje požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů.

10. odstavec – původní odstavec 6 – zůstává beze změny. Definuje inventarizační rozdíly jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin nebo jako přebytek.

11. odstavec – původní odstavec 7 – zůstává beze změny. Určuje období, do kterého účetní jednotka vyúčtuje inventarizační rozdíly. Tímto obdobím je účetní období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

12. odstavec – původní odstavec 8 – zůstává beze změny. Vymezuje inventarizace majetku a závazků i pro jiná aktiva a jiná pasiva a pro knihu podrozvahových účtů.

Původní odstavce 2 a 4 byly přepracovány do nových odstavců 7 a 6.

Schválená novela zákona o účetnictví jednoznačně potvrzuje nutnost, důslednost a poctivý přístup k provádění inventarizace majetku a závazků účetní jednotky k rozvahovému dni. Účetní jednotka nemůže bez poctivě provedené inventarizace předkládat účetní závěrku, neboť zatím nebyl vyvinut žádný jiný instrument, který by věrohodně prokázal skutečný majetek a závazky účetní jednotky. 

Čtěte také: Údaje v daňové evidenci musíte být schopni prokázat

Řádné provedení inventarizace majetku a závazků může odhalit spoustu nedostatků v řízení účetní jednotky, neboť mnohdy nemusí manažer společnosti bez řádně doložených pohledávek znát výši obchodních úvěrů, které účetní jednotka poskytuje svým odběratelům. Současně bez prověření jednotlivých závazků, které dluží účetní jednotka svým věřitelům, nedokáže ani sebelepší analytik naplánovat peněžní toky, které by zaručily optimální pohyby peněžních prostředků jak ze společnosti, tak do společnosti. 

Čtěte také: Jak na účtování dlouhodobého majetku přehledně

Je zarážející, že vlastníci společností se nezajímají o majetek svých firem a v okamžiku vstupu společnosti do insolvence se brání frází vždyť nemáme žádné dluhy, jenom nám neplatí za dodávky zboží. Pouhým pohledem na inventarizaci majetku a závazků by zjistili, že dluží svým dodavatelům celkem 850 000 Kč, celkové pohledávky včetně nevymahatelných dosáhly výši 250 000 Kč, mimo auto pořízené formou leasingu společnost nevlastní žádný hmotný dlouhodobý majetek a na skladě leží neprodejné zásoby zboží ve výši 50 000 Kč. Tento příklad není ojedinělý, ale s příchodem nižších obratů z důvodu ekonomické krize se stává zcela běžným.

účto únor klímová

Novelou zákona o účetnictví byl dotčen dále § 31 – úschova účetních záznamů, dále § 37a – věnovaný správním deliktům.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).