Hlavní navigace

Účtujete správně časové rozlišení? Vysvětlíme na příkladech

31. 10. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Použití časového rozlišení nákladů a výnosu i užití dohadných účtů aktivních a pasivních se účetním často plete.

Konec zdaňovacího období se nezadržitelně blíží. S přípravou na uzávěrkové práce je vhodné připomenout časové rozlišení nákladů a výnosů. Časové rozlišení se samozřejmě týká účetních jednotek, tedy podnikatelů, kteří účtují v podvojném účetnictví.

Přechodné účty aktiv a pasiv

Náklady a výnosy mají být v souladu se zákonem o účetnictví účtovány vždy v období, se kterým časově a věcně souvisejí. K tomu právě slouží časové rozlišení. Účty ve skupině 38, kde účty časového rozlišení patří, jsou označovány jako přechodné účty aktiv a pasiv. Umožňují převod nákladů a výnosů mezi účetními obdobími. Čtěte také: Není účetnictví jako účetnictví aneb O nákladech trochu jinak

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosů má vliv na vyčíslení daňového základu pro daň z příjmů. Předmětem časového rozlišení jsou operace, kdy nelze přesně určit:

  • věcný titul, čeho nebo k čemu se vztahují
  • výši vynaložené nebo získané částky
  • období, kterého se týkají.

Pro časové rozlišení slouží následující účty:

  • 381 – Náklady příštích období (aktivum)
  • 382 – Komplexní náklady příštích období (aktivum)
  • 383 – Výdaje příštích období (pasivum)
  • 384 – Výnosy příštích období (pasivum)
  • 385 – Příjmy příštích období (aktivum)

Náklady příštích období

O nákladech příštích období účtujeme za situace, kdy v průběhu účetního období vzniká náklad, který se ekonomicky vztahuje i k budoucím obdobím. Pro jeho zúčtování se používá účet 381. zúčtování musí být provedeno nejpozději do čtyř let (výjimkou je nájemné, případně další případy vyplývající z uzavřených smluv). Čtěte také: Auditor ověří správnost vašeho účetnictví

Příklad:

Podnikatel zaplatil v lednu 2011 nájemné ve výši 100 000 korun na dva roky dopředu.

Náklady příštích období
Rok Účetní případ MD D
2011 Úhrada nájemného 381 221 100000
2011 Nájemné 2011 518 381 50000
2012 Nájemné 2012 518 381 50000

Komplexní náklady příštích období

Tento účet se použije v případě, kdy jsou na určitý účel, který bude mít na podnikání dopad až v budoucnu, vynakládány různé náklady.

Příklad:

V souvislosti s přípravou nové výroby byly vynaloženy náklady na spotřebu materiálu ve výši 60 000 korun, náklady za nakupované služby ve výši 40 000 korun a mzdové náklady ve výši 50 000 korun. Rozpuštění komplexních nákladů se předpokládá ve třech letech. Čtěte také: Kdy vedu daňovou evidenci a kdy už musím vést účetnictví?

Komplexní náklady příštích období
Rok Účetní případ MD D Částka
2011 Nákup materiálu 501 321 60000
2011 Nákup služeb 518 321 40000
2011 Mzdové náklady 521 331 50000
2011 Časové rozlišení nákladů 382 555 150000
2011 Rozpuštění nákladů 555 382 50000
2012 Rozpuštění nákladů 555 382 50000
2013 Rozpuštění nákladů 555 382 50000

Výdaje příštích období

Jedná se o náklady, které sice souvisí s běžným účetním obdobím, ale budou uhrazeny až v příštích letech. Opět se může jednat o nájemné, které je placeno tentokrát pozadu.

Příklad:

Nájemné za celý rok 2011 ve výši 40 000 korun zaplatil podnikatel až v roce 2012.

Výdaje příštích období
Rok Účetní případ MD D
2011 Nájemné 518 383 40000
2012 Úhrada nájemného 383 221 40000

Výnosy příštích období

Jedná se o výnosy přijaté v běžném období, ale věcně a časově související i s obdobím budoucím.

Příklad:

Podnikatel (pronajímatel) vystavil v červnu 2011 fakturu na nájemné na dva roky dopředu. Fakturovaná částka je 5000 za každý měsíc, tj. celkem 120 000 korun.

Výnosy příštích období
Rok Účetní případ MD D
2011 Tržba za nájemné 311 602 35000
2011 Výnosy příštích období 311 384 85000
2011 Úhrada faktury 221 311 120000
2012 Tržba nájemné 384 602 60000
2013 Tržba nájemné 384 602 25000

Příjmy příštích období

Příjmy příštích období jsou částky, které se týkají běžného období, ale tyto čásky nebyly k 31.12. přijaty.

Příklad:

Škoda na zboží způsobená záplavou. Pojišťovna potvrdila úhradu ve výši 56 000 korun.

Příjmy příštích období
Rok Účetní případ MD D
2011 Škoda na zboží 549 132 56000
2011 Potvrzená výše úhrady 385 648 56000
2011 Úhrada škody 211 385 56000

Dohadné účty

Dohadné účty rozlišujeme na účty aktivní a účty pasivní.

Dohadné účty aktivní

Jedná se o situace, kdy výnos souvisí s běžným účetním obdobím, ale není známa jeho výše. Pouze předpokládáme určitou částku. Příkladem může být opět případ škody na zboží, ovšem tentokrát jeho výši předem neznáme, pouze odhadujeme. Čtěte také: Jak připravit účetnictví na uzávěrku?

Dohadné účty aktivní
Rok Účetní případ MD D
2011 Škoda na zboží 549 132 56000
2011 Odhad úhrady od pojišťovny 388 648 50000
2012 Úhrada od pojišťovny 211 388 56000
2012 Doúčtování úhrady 388 648 6000

Dohadné účty pasivní

Dohadnými položkami jsou zpravidla nevyfakturované dodávky materiálu, zboží, služeb a energií.

Příklad:

nástroje v mkt - tip

Podnikateli nedošla koncem roku faktura za spotřebovanou energii. Částku spotřeby odhadl podle spotřeby za předchozí období a stavu elektroměru. Výpočet odhadu řádně doložil.

Dohadné účty pasivní
Rok Účetní případ MD D
2011 Odhad spotřeby energie 502 389 60000
2012 Faktura za energii 389 321 55000
2012 Rozdíl v odhadu 389 502 5000

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).