Hlavní navigace

Jste v úpadku? Teď máte větší šanci firmu zachránit

11. 12. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Insolvenční zákon od ledna 2008 posílí postavení věřitelů. Dlužník, ať už právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, i soud budou mít naopak více povinností. Navíc úpadek firmy už nebude znamenat její likvidaci, jak tomu fakticky bylo dosud. Nově se zavádí reorganizace a oddlužení.

Zákon č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabývá po odkladech účinnosti 1. ledna 2008. A zcela nahrazuje dosavadní úpravu konkursu a vyrovnání – tedy Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

„Nová úprava řešení úpadku (insolvenční zákon) je nejenom reakcí na právní úpravu evropského práva, ale rovněž i nutností řešit praktické problémy vyplývající ze současného zákona o konkursu a vyrovnání,” vysvětluje pro business server Podnikatel.cz Zuzana NovotnáAdvokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. Za výhodu nové právní úpravy právnička považuje skutečnost, že si navrhovatel může zvolit mezi několika zákonnými variantami řešení úpadku.

Úpadek jako fakt i hrozba

Nová zákonná úprava slouží k řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka tak, aby došlo k uspořádání jeho majetku a maximálnímu poměrnému uspokojení jeho věřitelů. Dále slouží také k oddlužení dlužníka.

„Mezi nejvýraznější změny nové právní úpravy patří zavedení pojmu hrozící úpadek, který rozšiřuje okruh podmínek, za kterých je možné vést insolvenční řízení oproti stávajícím podmínkám pro konkursní řízení,” upozorňuje pro server Podnikatel.cz Zuzana Novotná. A vysvětluje, že stávající právní úprava na rozdíl od nového zákona předpokládá možnost zahájit konkursní řízení až v okamžiku, kdy se dlužník ocitne v úpadku. „Naproti tomu nový zákon stanoví možnost dlužníka podat návrh na insolvenční řízení i za situace, kdy mu úpadek jako takový teprve hrozí,” dodává Novotná. „Tento institut lze tedy chápat jako jeden z prostředků, který přispívá k urychlení vyřešení úpadku, což přináší výhodu zejména věřitelům.”

Insolvenční řízení = podle insolvenčního zákona „soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek a hrozící úpadek a způsob jeho řešení”.

Podle právničky Zuzany Novotné je „insolvenční řízení založeno na rychlosti, ochraně práv věřitele nabytých v dobré víře a hospodárnosti. To vše ve snaze přispět k co nejvyššímu uspokojení věřitelů.”

Platební neschopnost či předlužení

Dlužník je v úpadku, když má více věřitelů a peněžité závazky více jak 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit. Tomuto stavu dlužníka se říká platební neschopnost.

Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, pokud zastavil platby podstatné části peněžitých závazků a neplní je déle než po dobu tří měsíců po splatnosti. Dále pokud nelze uspokojit dlužníka výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Nebo když nesplnil povinnost uloženou insolvenčním soudem předložit seznam svého majetku včetně pohledávek a uvedení dlužníků, seznam svých závazků včetně seznamu věřitelů, seznam zaměstnanců a listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek.

Dlužník - právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel je v úpadku i v případě předlužení. Tedy v případě, že má více věřitelů a jeho závazky jsou vyšší než souhrn jeho majetku.

hrozící úpadek se jedná v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude moci plnit své závazky.

Do hry vstupují reorganizace a oddlužení

Nový zákon především rozšiřuje způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku. Ten lze od ledna řešit:

  • konkursem
  • reorganizací
  • oddlužením
  • jiným zvláštním řešením stanoveným pro určité subjekty nebo situace

Úpadek tedy již nebude znamenat automatický konec firmy se všemi důsledky například pro jednatele, jak tomu bylo dosud. „Snahou této nové komplexní úpravy je možnost podnikatele pokračovat po ukončení řízení v podnikání, při použití konkrétního řešení úpadku, zrychlit úpadkové řízení a posílit roli věřitelů v řízení,” potvrzuje business serveru Podnikatel.cz Zuzana NovotnáAdvokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. Podle Novotné navíc zákon preferuje jako způsoby řešení úpadku zejména reorganizaci a oddlužení. „Teprve v případech, kdy zákon vylučuje u osoby dlužníka řešení úpadku těmito preferovanými formami, soud rozhodne o prohlášení konkursu,” doplňuje právnička.

Návrh na oddlužení však může podat pouze dlužník, nikoliv věřitelé. Ti ho však musí schválit. Podle Novotné spočívá výhoda oddlužení v tom, že věřitelé od dlužníka získají alespoň částečné uhrazení svých pohledávek. „Pokud je dána dlužníkovi vidina osvobození od dluhu, dlužník se aktivně účastní celého úpadkového řízení a spolupracuje na alespoň částečném umořování svého dluhu vůči věřitelům,” tvrdí Novotná.

Cíl: Maximální uspokojení veřitelů

Insolvenční řízení soud zahajuje na návrh dlužníka nebo věřitele. Řízení o hrozícím úpadku je možné zahájit pouze na návrh dlužníka. Dlužník (právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel) je povinen podat insolvenční návrh neprodleně, jakmile se dozvěděl o svém úpadku. A to například i v případě, pokud byla na dlužníka vyhlášena exekuce nebo pokud je v likvidaci. V opačném případě odpovídá věřitelům za škodu způsobenou tím, že návrh včas nepodal. Věřitel, který podává insolvenční návrh, je povinen doložit, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a připojit její přihlášku do insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení pak musí být insolvenčním soudem vedeno tak, aby nebyl nikdo poškozen nebo zvýhodněn. Cílem řízení je dosáhnout co nejvyššího uspokojení věřitelů. Zákon hovoří o rovných možnostech stejně nebo obdobně postavených věřitelů. Je-li již s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení, nesmí věřitelé své pohledávky řešit mimo řízení.

Pro řešení sporu je soudem ustanoven insolvenční správce, který nahrazuje správce konkursní podstaty, jak ho znal dosavadní zákon o konkursu a vyrovnání. S ním pak pracuje věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů. Do řízení také vstupuje likvidátor dlužníka, pokud byl ustanoven.

Návrh nemusí být zdarma

Soud může insolvenčnímu navrhovateli uložit povinnost uhradit zálohu na insolvenční řízení až do výše 50 000 Kč. Složení zálohy ovšem nelze uložit zaměstnanci dlužníka, který takto řeší své nároky z pracovněprávních vztahů. Věřitel také může zálohu v řízení uplatnit jako pohledávku za majetkovou podstatou.

Elektronické insolvenční řízení

Zákon nově zřizuje insolvenční rejstřík. Jedná se o informační systém veřejné správy, který obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a jejich spisy, vedený ministerstvem spravedlnosti. „Insolvenční rejstřík přispěje k větší transparentnosti úpadkové agendy,” myslí si Zuzana Novotná z Advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. „V podstatě celé insolvenční řízení se přesouvá do elektronické podoby,” dodává Novotná pro server Podnikatel.cz.

Oproti stávající právní úpravě, kdy účinky konkursního řízení nastávají až ve chvíli prohlášení konkursu na dlužníka, je insolvenční řízení účinné již okamžikem jeho vyhlášení. Tedy zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Zuzana Kuncová, mluvčí ministerstva spravedlnosti garantuje: „Insolvenční rejstřík bude spuštěn 1. ledna 2008.”

V hlavní roli věřitel: Víc práv i odpovědnosti

„Zákon posiluje postavení věřitelů na úkor dalších subjektů, například insolvenčního soudu,” upozorňuje Zuzana Novotná. Podle vysvětlení Novotné mají věřitelé vliv na volbu insolvenčního správce. Mají tedy možnost správce ustanoveného soudem odvolat a ustanovit si insolvenčního správce, který splňuje požadavky stanovené zákonem, avšak podle své vlastní volby. „Správce jmenovaný věřiteli je tak bude lépe zastupovat a hájit jejich zájmy,” tvrdí Novotná.

Věřitelé jsou dále podle ní oprávněni rozhodnout o tom, zda úpadek dlužníka má být řešen prostřednictvím konkursu nebo reorganizace. „Za další posilující prvek postavení věřitelů lze označit skutečnost, že práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení nelze omezit rozhodnutím insolvenčního soudu, ani postupem insolvenčního správce, jestliže zákon nestanoví jinak,” dodává Novotná.

Věřitelé také mají právo průběžně provádět kontrolu plnění reorganizačního plánu ze strany dlužníka. Podle Novotné je „pro věřitele takové řešení výhodné. Pokud se podaří reorganizaci zrealizovat, s velkou mírou pravděpodobnosti dojde k uspokojení nároků věřitelů v mnohem větším rozsahu, než by tomu bylo v případě, kdyby byla podnikatelská činnost dlužníka zastavena. A dlužník by byl odkázán do likvidace.”

Za rozšíření práv zaplatí věřitel větší odpovědností.

Například za správnost údajů uvedených v přihlášce, kterou věřitel podává do insolvenčního řízení. „Vyjde-li po přezkumu podané pohledávky najevo, že skutečná výše pohledávky činí méně než 50 % přihlášené pohledávky, má to pro takového věřitele za následek, že se jednak k jeho přihlášené pohledávce nepřihlíží a dále mu může být uložena povinnost zaplatit částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna,” varuje Novotná. Záměrem této zvýšené odpovědnosti je podle ní záměr zabránit účelovému přihlašování pohledávek, které pak ve svém důsledku ztěžují anebo minimálně zpomalují průběh insolvenčního řízení.

Insolvenčnímu soudu ze zákona nově plynou omezující krátké lhůty a mnoho nových povinností.

Novinka: Moratorium

Dlužník, který je podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout vyhlášení moratoria. Toto právo však nemá právnická osoba v likvidaci. Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Moratorium podle Zuzany Novotné souvisí s důrazem, který zákon klade na spolupráci dlužníka s věřiteli.

V rámci moratoria má dlužník možnost se vyrovnat s věřitelem ještě před zahájením samotného insolvenčního řízení.

Zákon dlužníky nespasí

„Nová právní úprava úpadkových vztahů je výhodnější z hlediska postavení věřitele, neboť ho rozšiřuje a významně posiluje. Naproti tomu předpokládá aktivnější zapojení dlužníka v řízení a spolupráci dlužníka s věřitelem na umořování dluhu,” shrnuje pro server Podnikatel.cz zásadní výhody zákona Zuzana NovotnáAdvokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. Na druhou stranu upozorňuje, že nový zákon neodstraňuje hlavní důvody průtahů těchto řízení. „Těmi jsou například spory o pravost a výši přihlášených pohledávek a spory o vyloučení určitého majetku z konkursní podstaty,” upřesňuje Novotná.

skoleni_29_6

A dodává, že „insolvenčním zákonem zamýšlené zrychlení úpadkového řízení se projeví pozvolně. Konkrétní dopady tohoto zákona na zrychlení a efektivitu úpadkového řízení ukáže až praxe.”

Zákon v praxi: Pohledem soudkyně

Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové pro obchodní věci, pro server Podnikatel.cz podtrhla zejména to, že insolvenční zákon je přísnější na dlužníka, pokud jde o jeho povinnost v případě úpadku včas zahájit insolvenční řízení. „Porušení této povinnosti se výrazně sankcionuje,” varuje.

Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové pro obchodní věci:

„Věřitelé si musí uvědomit, že rozsahu jejich oprávnění odpovídá i spoluodpovědnost za výsledek celého insolvenčního řízení.”

Anketa

Myslíte si, že nový insolvenční zákon zlepší úpadkové řízení v ČR?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).