Hlavní navigace

Uplatnění slevy na invaliditu v daňovém přiznání

1. 3. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Sleva na invalidní důchod v přiznání i v ročním zúčtování daní má několik záludností. Zejména při jeho zpětném přiznání či souběhu s jiným důchodem.

Připravili jsme návod na uplatnění slevy na částečný i plný invalidní důchod, včetně příkladů jeho uplatnění v praxi.

Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné si často uplatňují slevu z titulu pobírání plného nebo částečného invalidního důchodu. Z hlediska sociálního pojištění se hovoří o prvním, druhém nebo třetím stupni invalidity. Zákon o daních z příjmů popisuje uplatnění základní slevy na dani na invaliditu (odpovídá prvnímu a druhému stupni invalidity) a rozšířené slevy na dani na invaliditu (odpovídá třetímu stupni invalidity).

Podmínky pro její uplatnění uvádí ustanovení § 35 ba zákona o daních z příjmů. Sleva na invaliditu náleží:

  • poplatníkovi, který pobírá invalidní důchod z tuzemského důchodového pojištění,
  • jemuž zanikl nárok na invaliditu určitého stupně pouze z toho důvodu, že splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod,
  • který pobírá jiný důchod z tuzemského důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni,
  • jestliže je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve 3. stupni (nesplnil potřebnou dobu pojištění).

Základní sleva na invaliditu činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu činí 5040 korun ročně. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Pobírání invalidního důchodu

Vždy se musí jednat o invalidní důchod poskytovaný na základě předpisů České republiky. Rozhodně nelze uplatňovat slevu na invaliditu předložením rozhodnutí o invaliditě zahraničních úřadů při zaměstnávání pracovníků z jiných států. 

Vychází se z rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Dalším důležitým kritériem je jeho výplata, tj. pobírání důchodu. Tu je třeba prokázat zaměstnavateli při prvním uplatnění měsíční slevy na invaliditu, dále každoročně nejpozději do 15. února. Obdobně se musí potvrzením o pobírání důchodu doložit v daňovém přiznání. 

Příklad: Příslušná správa sociálního zabezpečení rozhodla 25. května 2016 o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně. Invalidní důchod byl přiznán zpětně na základě lékařského posudku. Jako den vzniku invalidity je v rozhodnutí uveden 15. listopad 2015. Důchod byl poprvé vyplacen v měsíci květnu 2016. 

Podmínkou pro uplatnění základní slevy na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů) nebo rozšířené slevy na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů) je pobírání invalidního důchodu. Rozhodující pro možnost zahájení uplatnění této slevy je tedy měsíc, ve kterém byl invalidní důchod poplatníkovi poprvé vyplacen. V souladu s ustanovením § 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů pak může poplatník snížit daň o částku ve výši jedné dvanáctiny slevy za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla uvedená podmínka pro uplatnění nároku na slevu splněna. Rozhodující je tedy faktická výplata invalidního důchodu, kterou je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu. Pokud byl invalidní důchod vyplacen poprvé v květnu 2016, lze poměrné části uvedených slev uplatnit poprvé od června 2016. 

Čtěte také: Zpětně přiznaný důchod a dopad do mzdového účetnictví 

Příklad: Invalidnímu důchodci, který uplatňoval základní slevu na dani a slevu na invaliditu, byl invalidní důchod v měsíci dubnu odebrán. Sleva nebyla od května uplatňována. Ovšem poplatník se odvolal a důchod mu byl znovu přiznán k datu jeho odebrání a dlužná částka na důchodu zpětně doplacena. Bude mít nárok na slevu po celé zdaňovací období? V době po odebrání mu nebyl důchod vyplácen, ovšem na základě odvolání nárok měl.

K uvedenému příkladu se pro server Podnikatel.cz vyjádřilo Generální finanční ředitelství. Pokud byl poplatníkovi důchod odebrán v dubnu 2016 a znovu na základě odvolání přiznán k datu odebrání a doplacen zpětně, tak důchod pobíral po celý rok a poplatník má nárok na slevu na invaliditu za celý rok, vysvětlila Petra Petlachová.

Příklad: Poplatník obdržel rozhodnutí od ČSSZ, na základě kterého mu od 10. října 2016 náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pouze invalidní důchod prvního stupně.

Poplatníkovi náleží za rok 2016 sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun a dále na základě předloženého rozhodnutí ČSSZ a dokladu o výplatě důchodu sleva na invaliditu třetího stupně 4200 korun (10 × 420 korun) a sleva na invaliditu prvního stupně 420 korun (2 × 210 korun).

Souběh se starobním důchodem a jiným důchodem

Sleva náleží poplatníkovi, který invalidní důchod pobírá, a rovněž poplatníkovi, jemuž invalidní důchod nenáleží pouze z důvodu, že splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod. Tedy při souběhu nároků na invalidní a starobní důchod (výplata je pozastavena a je vyplácen pouze starobní důchod). Slevu je v takovém případě možné přiznat na základě potvrzení správce daně, protože poplatník již žádné potvrzení od ČSSZ o výplatě důchodu neobdrží. Je schopen předložit pouze rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a doklad o výplatě starobního důchodu. 

Podrobněji, včetně odkazu na příslušný tiskopis, v článku: Daňové slevy 

Příklad: Poplatník pobíral několik let invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Dovršil věku 65 let a z tohoto titulu obdržel rozhodnutí ČSSZ, kde mu byl k 1. srpnu 2016 transformován invalidní důchod na důchod starobní. Na základě potvrzení správce daně o souběhu nároku na důchod starobní a invalidní pro invaliditu třetího stupně po celý rok 2016 (přestože byla výplata invalidního důchodu zastavena). Poplatník si může uplatnit slevu na invaliditu v plné roční výši, tj. 5040 korun. Samozřejmě i v situaci, kdy výdělečnou činnost nevykonával po celé zdaňovací období.

Za jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je invalidita poplatníka, se považuje podle § 40 odst. 2 písm. d) zákona o důchodovém pojištění vdovský (vdovecký) důchod, na který má nárok vdova (vdovec) invalidní ve třetím stupni po uplynutí jednoho roku od smrti manžela (manželky). Využije se obdobný postup jako při souběhu s důchodem starobním.

Změna od roku 2018

V oblasti uplatnění slevy na dani na invaliditu se připravuje významná změna. Přinese ji novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 873, která nabude účinnosti pravděpodobně 1. dubna 2017. Základní sleva a rozšířená sleva na invaliditu nebude vázána na „pobírání/nepobírání invalidního důchodu“, ale bude odvislá od skutečnosti, odkdy byl/nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dojde tak k jednoznačnému vymezení rozhodného okamžiku pro posouzení oprávněnosti uplatnění předmětné slevy. Na základě přechodných ustanovení k novele zákona se však novinka poprvé použije až pro zdaňovací období roku 2018.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).