Hlavní navigace

Uplatnění slevy na manželku za rok 2022 v daňovém přiznání i ročním zúčtování

2. 3. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Při jejím uplatnění je třeba věnovat pozornost období zahrnutí příjmů i příjmům od daně osvobozeným. Sleva je v praxi problematická a může být brzy zrušena.

Jednou ze slev, kterou mohou daňoví poplatníci využít, je sleva na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Sleva činí 24 840 Kč za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se dokonce na dvojnásobek.

Společně hospodařící domácnost a definice manžela

Sleva se uplatní při soužití ve společně hospodařící domácnosti. Nemyslí se tím však shodná trvalá adresa. Zákon o daních z příjmů definuje společně hospodařící domácnost v ustanovení § 21e. Společně hospodařící domácností se rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je zde rovněž definice manžela. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Tedy ne druh (družka), ale registrovaní partneři stejného pohlaví. 

Výše slevy a její uplatnění

Sleva činí 24 840 Kč za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, uplatní se 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). To platí i v případě svatby v průběhu prvního dne v měsíci (tento měsíc je již podmínka splněna). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní u zaměstnavatele. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Příjmy zahrnované a nezahrnované do stanoveného limitu

Slevu lze uplatnit pod podmínkou, že vlastní příjmy manžela (manželky) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nepřesahují za zdaňovací období 68 000 Kč. Vlastními příjmy je myšlen úhrn všech příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (tj. hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani (např. dohody o provedení práce do 10 000 Kč) nebo jsou od daně osvobozené (např. paušální příspěvek na stravování) nebo nejsou předmětem daně.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 zákona o daních z příjmů.

Za rok 2022 se do příjmů nezahrnuje jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč a příspěvek na solidární domácnost. Kompletní výčet nezahrnovaných příjmů uvádí metodický pokyn GFŘ – D-59 v komentáři k ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů

Období zahrnutí příjmů

Opatrní musí být poplatníci u příjmů vyplacených na přelomu roku. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené (fyzicky vyplacené) v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o sociální či nemocenské dávky, případně jiné příjmy. V praxi to znamená, že např. mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené až v lednu 2023 se započítají do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2023.

Avšak u příjmů ze závislé činnosti je tomu jinak. Pokud se týkají roku 2022 a byly vyplacené nebo poplatníkem obdržené do konce měsíce ledna 2023, považují se za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období, tj. v roce 2022. Jde o příjmy ze zaměstnání, odměny zastupitelstva, odměny za výkon funkce právnických osob apod.

Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35 odst. 4 a § 35ba zákona o daních z příjmů při stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně:

Daně 23 konec

  • dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) a
  • průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu.

Sleva může být zrušena

Aktuálně se debatuje (mimo jiné) o zrušení slevy na manželku. Jde o jedno z opatření navržených odborníky z NERV, která by měla pomoci v době prohlubujícího se deficitu veřejných financí.

Daňoví poplatníci z možného zúžení okruhu daňových výhod radost mít nebudou. Avšak mzdoví účetní by zrušení této slevy ve většině případů uvítali. Důvodem je, že prakticky nelze prověřit podmínku vlastního příjmu druhého z manželů v limitu 68 000 Kč. Zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování příjmů pouze čestně prohlašuje její splnění. V případě, že tomu tak není, je dlužná daň finančním úřadem po kontrole doměřena zaměstnavateli (zaměstnanec zde již ani nemusí v době kontroly pracovat, a tudíž může být získání neoprávněně uplatněné slevy včetně úroků z prodlení problematické). Slevu navíc v plné výši využijí spíše zaměstnanci s vyššími příjmy. Nízkopříjmoví zaměstnanci slevu z důvodu nižší vypočtené daně uplatní jen zčásti, nebo dokonce vůbec.

Souhlasíte se zrušením slevy na dani na manželku (manžela)?

Co jste se v článku dozvěděli?

Musí mít manželé pro uplatnění slevy stejnou trvalou adresu?
Nemusí. Podle zákona o daních z příjmů je společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. O trvalé adrese se zde nic nepíše.
Je manželkou pro uplatnění slevy také družka?
Ne. Podle uvedeného zákona se manželem (manželkou) pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Tedy ne druh (družka), ale registrovaní partneři stejného pohlaví. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).