Hlavní navigace

Úpravy základu daně v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob

8. 2. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Blíží se doba pro zpracování účetní závěrky za uplynulý rok. S tím souvisí i zpracování daňových přiznání k dani z příjmů. Jaké nejčastější úpravy základu daně vás čekají?

Právnické osoby, které jsou účetními jednotkami, jsou povinny podle zákona o účetnictví vést účetnictví. Na základě vedeného účetnictví se pak přenáší zjištěné hodnoty do daňového přiznání a následně dochází k výpočtu daně.

Účetní závěrka

Účetní závěrku definuje zákon o účetnictví, a to jako nedílný celek, který je tvořen účetními výkazy. V návaznosti na kategorizaci účetních jednotek ji potom účetní jednotky sestavují až z pěti účetních výkazů. Základ pak tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha v účetní závěrce. Některé účetní jednotky však povinně sestavují také přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni. V případě, že je sestavována řádná účetní závěrka, je za rozvahový den považován poslední den účetního období. Účetní jednotky však mohou sestavovat účetní závěrku i k jinému dni, potom se jedná o účetní závěrku mimořádnou, případně mezitimní.

Závěrkové operace

V rámci uzavírání účetnictví musí účetní jednotka zaúčtovat ještě závěrkové operace, aby byly naplněny všechny účetní zásady, zejména zásada úplnosti účetnictví a dodržení akruálního principu. V rámci závěrkových operací pak účetní jednotka provádí inventarizace majetku a závazků a s tím související zaúčtování inventarizačních rozdílů. Dále účetní jednotka účtuje o odpisech majetku, zaúčtuje opravné položky a rezervy a provede časové rozlišení aktiv a pasiv, případně zaúčtuje dohadné položky.

Pokud účetní jednotka účtuje i v cizí měně, musí tyto položky přecenit k rozvahovému dni. V návaznosti na přecenění cizoměnových aktiv a pasiv zaúčtuje účetní jednotka kurzové rozdíly. V neposlední řadě dojde k zaúčtování odložené (účtuje-li o ni účetní jednotka) a splatné daně.

Výsledek hospodaření

Po zaúčtování všech účetních operací účetní jednotka vykáže výsledek hospodaření za uplynulé období. Pokud je výsledek hospodaření kladný, realizovala účetní jednotka účetní zisk. Pokud je výsledek hospodaření záporný, vykázala účetní jednotka účetní ztrátu.

Výsledek hospodaření, který účetní jednotka realizovala za uplynulé účetní období, se přenáší do daňového přiznání na řádek 10. Aby bylo možné vypočítat výslednou daň, je potřeba výsledek hospodaření transformovat na základ daně prostřednictvím položek zvyšujících a snižujících základ daně.

Položky zvyšující základ daně

Nejčastějšími úpravami výsledku hospodaření jsou takové operace, které zvyšují základ daně. Položky zvyšující základ daně se vykazují na řádcích 20 až 62 jako položky zvyšující účetní zisk nebo položky snižující účetní ztrátu. Nejčastěji se však provádí úpravy na řádku 30 nebo na řádku 40 daňového přiznání.

Na řádku 30 se vykazují částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na řádku 10. Velmi často se zde objevují tyto účetní případy:

 • dodanění závazků po splatnosti více jak 36 měsíců
 • částky, o které byl výsledek hospodaření snížen v minulých zdaňovacích obdobích
 • neuhrazené částky sociálního a zdravotního pojištění hrazené zaměstnancem, a zaměstnavatel tyto částky neodvedl do 31. ledna následujícího kalendářního roku
 • uhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení, pokud tyto snižovaly základ daně v minulých zdaňovacích obdobích

Na řádku 30 se však vykazuje mnoho dalších položek, které zvyšují základ daně. Může se jednat například o částky, které snižovaly výsledek hospodaření v předchozím zdaňovacím období v důsledku chybného zaúčtování. Taková chyba se pak opravuje v období, kdy byla provedena oprava v účetnictví a tím byl ovlivněn výsledek hospodaření. Toto platí i v případě, že oprava chyby byla zaúčtována prostřednictvím rozvahových účtů.

Další skupinou položek zvyšujících základ daně jsou výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo § 24 zákona), pokud jsou zahrnuty na řádku 10 a vykazují se na řádku 40. Mezi nejčastější položky neuznávané jako výdaje patří:

 • náklady na reprezentaci (účet 513)
 • nesmluvní pokuty a penále (účet 545)
 • neuhrazené smluvní pokuty a penále (účet 544)
 • neuhrazené sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
 • dary
 • nevýznamné nákladové položky nesouvisející s účetním obdobím, ve kterém byly zaúčtovány
 • vyloučení úroků v návaznosti na test nízké kapitalizace
 • tvorba účetních rezerv a účetních opravných položek

Pro zjednodušení bývají náklady, které se v rámci daňového přiznání vylučují tzv. „nedaňově“, označeny příslušným analytickým členěním už při jejich zaúčtování.

Položky snižující základ daně

Položky snižující základ daně se vykazují v daňovém přiznání na řádcích 100 až 162. Nejčastěji se potom vykazují tyto případy na řádcích 111 a 112. Na řádku 111, coby částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek na řádku 10, řadíme například:

 • neuhrazené výnosové smluvní pokuty a úroky z prodlení (účet 644)
 • uhrazené částky sociálního a zdravotního pojištění (za zaměstnance), které byly v minulých zdaňovacích obdobích vylučovány na řádku 30
 • uhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení, které byly v minulých zdaňovacích obdobích vylučovány na řádku 40

Na řádku 112 se potom vykazují takové částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek na řádku 10. Nejčastěji se jedná o:

 • částky nákladů, které nebyly zohledněny v účetnictví za uplynulé zdaňovací období (například zapomenutá faktura za vedení účetnictví)
 • rozpuštění účetních rezerv a účetních opravných položek
 • uhrazené závazky, které byly dodaněny jako závazky po splatnosti v minulých zdaňovacích obdobích na řádku 30

Ostatní úpravy základu daně

Úprav základu daně je však v daňovém přiznání mnohem více. V daňovém přiznání se tak musí například zohlednit částky neoprávněně zkracující příjmy a hodnota nepeněžních příjmů, pokud nejsou zahrnuty na řádku 10 (ř. 20), úpravy základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací (ř. 61), příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku na řádku 10 (ř. 100) a další.

Na řádku 50 a 150 se potom vykazují rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy. Na řádku 50 se tak uvádí rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona. Souvztažně s tímto řádkem se vyplňuje také hodnota na ř. 150 o rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví.

Content 23 EARLY

Základ daně a výpočet

Upravený základ daně se vykazuje na řádku 200 daňového přiznání, a to po zohlednění všech úprav základu daně. V rámci daňového přiznání je zapotřebí také vyplnit všechny tabulky, které věcně rozvádí obsahovou náplň řádků upravujících řádek 10 daňového přiznání.

V rámci daňového přiznání potom může poplatník dále uplatnit například daňovou ztrátu vykázanou v minulých letech o hodnotu bezúplatných plnění při splnění podmínek definovaných v zákoně o daních z příjmů nebo slevy na dani. Následně dojde k vypočtení daně, kdy aktuální sazba činí 19 %. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).