Hlavní navigace

V lednu startuje paušální daň. Zde je velký manuál a formulář pro přihlášení

5. 12. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Server Podnikatel.cz nabízí jako první zdarma ke stažení formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu pro OSVČ.

Kromě samotného formuláře ve formátu PDF známe i odkaz na online verzi formuláře. Zároveň jsme připravili velký manuál k paušální dani pro OSVČ.

Paušální daň budou moct OSVČ využít už od roku 2021

Prezident Miloš Zeman včera mimo jiné podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která OSVČ zavádí možnost tzv. paušální daně. OSVČ se tak prostřednictvím jedné paušální platby budou moct zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se bude skládat z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Paušální daň půjde využít už od roku 2021.

Jak spočítal server Podnikatel.cz, paušální daň se výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Naopak OSVČ s 80% vždy na paušálním odvodu přímo prodělají (samozřejmě ale mohou ušetřit díky úspoře administrativních nákladů). U 60% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel.

Kolik bude paušální daň činit

Pro rok 2021 bude paušální daň činit 5469 Kč měsíčně (2976 Kč sociální pojištění, 2393 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

Jak přejít na paušální daň

Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. OSVČ nemusí nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

Dokdy oznámení podat

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu (tj. obecně do 10. ledna). Vzhledem k tomu, že 10. leden 2021 připadá na neděli, je posledním dnem lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu pro rozhodné období zdaňovacího období roku 2021 pondělí 11. ledna 2021. Kdo do tohoto dne oznámení nepodá, má smůlu a pro rok 2021 nebude moct paušální daň využít.

Jak oznámení podat

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:

 • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí, nebo
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést své identifikační a kontaktní údaje, údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.

školení-leden22-molín

Pokud bude OSVČ plnit podmínky pro paušální daň i v dalších letech, oznámení už znovu podávat nemusí.

Kromě verze formuláře v PDF mohou OSVČ využít i webovou aplikaci finanční správy. Pozor na to, že formulář nelze poslat jen e-mailem bez elektronického podpisu jako u žádosti o kompenzační bonus. Oznámení je buď nutné podat osobně na podatelně či do sběrného boxu, poslat datovou schránkou, či s uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Kdo může paušální daň využít

Institut paušální daně bude dobrovolný, nebudou jej však moct využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci i DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. To znamená, že OSVČ, které zároveň pracují na dohody, mají nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně.

Může paušál využít i začínající podnikatel?

Také začínající OSVČ budou moct paušální daň využít, pokud předpokládají své roční příjmy do 1 milionu Kč. Konkrétně se poplatník, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje. Pokud tak například OSVČ začne podnikat 20. 6. 2021, v paušálním režimu bude od od 1. 6. 2021. Oznámení pak musí podat do dne zahájení této činnosti.

Poplatník je současně nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob. Tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty učiněno živnostenskému úřadu podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů fyzických osob společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi.

Jak mohou oznámení učinit začínající podnikatelé

V zásadě jsou možné 3 způsoby, jak může poplatník zahajující činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, učinit oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to:

Samostatně u více orgánů (tato varianta představuje administrativně největší zátěž pro poplatníka)

 • poplatník se u správce daně registruje k dani a podá oznámení o vstupu do paušálního režimu,
 • na živnostenském úřadě ohlásí živnost nebo požádá o koncesi,
 • samostatně vůči okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Společným podáním u správce daně

 • možnost učinit více podání najednou u správce daně,
 • poplatník podá správci daně přihlášku k registraci k dani z příjmů a tzv. společné oznámení,
 • tímto oznámením poplatník společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu bude moci u správce daně oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti vůči okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně,
 • podání vůči živnostenskému úřadu (tj. ohlášení živnosti a žádost o koncesi) musí poplatník vždy učinit na živnostenském úřadu.

Ne každá činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je živností (např. činnost výkonných umělců, lékařů, daňových poradců, notářů…). Je tak možné, že poplatník veškeré povinnosti související se vstupem do paušálního režimu v návaznosti na zahájení samostatné výdělečné činnosti vyřídí u správce daně.

Na živnostenském úřadě

 • podle stávající právní úpravy lze využít jednotného registračního formuláře, kterým lze vedle ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně,
 • poplatník se zde může registrovat k dani z příjmů a dani silniční a nově zde může také podat oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Dokdy platit paušální daň

Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866. Podle přechodného ustanovení platí jiná lhůta pro paušální zálohu na zálohové období leden 2021. Záloha na zálohové období leden 2021 je splatná do 22. února 2021 (20. únor 2021 připadá na sobotu).

Obecně platnou výjimkou je splatnost zálohy na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti. Tato záloha je splatná do dvacátého dne zálohového období bezprostředně následujícího po tomto zálohovém období. Pokud tedy zahájíte činnost 21. 6. 2021, paušální daň za červen zaplatíte spolu s paušální daní za červenec do 20. 7. 2021.

Jak na přechod ze záloh

Pokud budete na paušální daň přecházet, nezapomeňte na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2020. Kdy naposledy zaplatíte zálohy samostatně, se odvíjí od toho, jak zálohy platíte. Tedy zda zálohy platíte přímo v měsíci, ke kterému se vztahují, nebo teprve až v měsíci následujícím.

Pokud v tom, ke kterému se vztahují, zaplatíte je naposledy samostatně v prosinci, v lednu nic platit nemusíte a do 21. února 2021 zaplatíte dvě splátky paušální daně, dohromady 10 938 Kč (2 × 5469 Kč). Následně vždy platíte do 20. dne v měsíci 5469 Kč.

Jestliže nyní platíte zálohy zpětně, budete muset ještě v lednu doplatit zálohy za prosinec a v únoru pak opět zaplatit 10 938 Kč.

Jaké jsou povinnosti u paušální daně

Poplatník, který přejde na paušální daň, nebude muset podávat daňové přiznání a ani přehledy pojistného. V souvislosti s paušálním režimem sice nevyplývá přímo ze zákona o daních z příjmů poplatníkovi povinnost vést jakékoliv konkrétní evidence příjmů, určitou evidenci však OSVČ stejně vést musí.

Může totiž dojít například k situaci, že poplatník bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (např. proto, že daň poplatníka nebude rovna paušální dani, neboť jeho příjmy ze samostatné činnosti převýšily 1 000 000 Kč nebo poplatník obdržel příjmy ze závislé činnosti, stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s.). Je proto třeba vést evidence potřebné pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání (lze navázat na evidence, které byly poplatníkem doposud vedeny). Poplatník je rovněž povinen doložit správnost úprav prováděných dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a naopak.

Finanční správa proto doporučuje vést i nadále evidenci v takovém rozsahu, aby byl poplatník případně schopen (při nesplnění podmínek a navazující povinnosti stanovení daně z příjmů a pojistných) tyto povinnosti splnit. Minimálním rozsahem bude evidence příjmů, o kterých by měl poplatník mít přehled i z hlediska registrace k DPH.

Co dělat, když podmínky přestanete plnit?

Zjistíte-li, že už nesplňujete podmínky pro paušální režim (například překročíte příjmy ve výši 1 milionu korun), musíte to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovací období budete muset podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a v nich vyčíslit daň a pojistná.

Bude OSVČ moci odvádět dobrovolně na sociální pojištění více?

Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na důchodové pojištění zůstane zachována, ale dobrovolné doplatky na důchodové pojištění bude muset poplatník zaslat přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a nikoliv finanční správě.

Jaké budou sankce za pozdní úhradu či nezaplacení paušálu

V případě nezaplacené či pozdě uhrazené paušální zálohy se postupuje podle daňového řádu. To znamená, že může vzniknout nedoplatek a s ním související úrok z prodlení. Správce daně sice nemůže stanovit zálohy jinak nebo je prominout, bude ale platit institut posečkání úhrady paušální zálohy nebo rozložení její úhrady na splátky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).