Hlavní navigace

V něčem jsou mírnější, jinde přitvrdily. Jaké jsou nově daňové sankce?

20. 3. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Finanční správa od letoška může promíjet některé daňové sankce. Čtěte jaké a jak o jejich prominutí žádat.

Sankce za daňová pochybení lze udílet podle celé řady zákonů. Vyjmenovává je trestní zákoník, zákon o účetnictví, případně zákon o omezení plateb v hotovosti. Nejčastěji se ale setkáme s těmi udílenými podle daňového řádu. A právě u něj letos došlo k několika změnám, o kterých je s blížícím se koncem lhůty pro podání daňových přiznání dobré vědět. Často jsou totiž v náš prospěch.

Penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně může finanční úřad nově promíjet. Umožňuje to nová právní úprava daňového řádu, účinná od 1. ledna roku 2015. Neznamená to ale, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominuto. Žádosti budou posuzovány velmi individuálně, a to zejména prostřednictvím míry součinnosti plátce nebo ospravedlnitelnými důvody pro prodlení s úhradou daně. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí. Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká, říká Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Úroky z prodlení možná platit nebudete

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Až do konce loňského roku platilo, že úrok z prodlení při zpoždění platby daně je roční repo sazba České národní banky plus 14 procentních bodů od pátého pracovního dne prodlení, maximálně za 5 let. Toto ustanovení sice platí dál, ale je u něj nový dodatek, že vzniklý úrok lze od 1. ledna 2015 prominout, a to úplně celý. Při doměření daně správcem daně činí penále 20 % z částky doměřené daně, je-li daň zvyšována nebo snižován nadměrný odpočet, a 1 %, je-li snižována daňová ztráta. I toto stále platí, nově ovšem s dodatkem, že správce daně může prominout až 75 % penále.

Aby vám finanční úřad při pochybení takto ulevil, bude nutné podat žádost o prominutí. To musí být učiněno nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže. Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně. Žadatel o prominutí by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit. V opačném případě může být jeho žádost zamítnuta, komentuje Petlachová.

A žádost samozřejmě není zadarmo. Pokud se rozhodnete podat žádost o prominutí příslušenství daně, musíte počítat s tím, že žádáte-li o prominutí částky vyšší než 3000 korun, pak tato žádost podléhá zpoplatnění správním poplatkem ve výši 1000 korun. V případě žádosti o prominutí částky do 3000 korun včetně se správní poplatek nehradí. Podrobnější informace k promíjení jsou k dispozici na webu finanční správy.

Co se týká žádosti o prominutí penále, to bude možné jen v případech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje. To znamená, že například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze žádat jen v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015. Stejné je to u úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. Pokud je tedy plátce v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly až v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 správce daně prominout nemůže.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Pokutu dostanete i několik let zpětně

Neplacení či krácení daní je trestným činem a v některých případech vám kromě vysokých peněžitých trestů podle § 240 trestního zákoníku hrozí až tříleté odnětí svobody, v případě způsobení škody velkého rozsahu dokonce pět až deset let za mřížemi. Co se týká pokut, ty se dělí podle toho, zda je sankce udělena za opožděné daňové přiznání nebo jeho nepodání. V prvním případě počítejte s 0,05 % stanovené daně nebo stanoveného odpočtu za každý den zpoždění od 6. pracovního dne prodlení, za opožděné podání do pěti pracovních dnů či méně sankce není, a 0,01 % za každý den zpoždění od 6. pracovního dně prodlení, pokud jste měli ztrátu. Maximálně můžete dostat pokutu 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty. Absolutní limit je zastropován částkou 300 000 korun. Pokutu správce daně nepředepíše, je-li nižší než 200 korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, čeká vás pokuta nejméně 500 korun. To i v případě, že se daňová povinnost nebo nadměrný odpočet rovná nule.

Platí, že finanční úřad může vyměřit nebo doměřit daň po dobu tří let ode dne, ve kterém uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání, nebo v němž se stala daň splatnou, pokud jsme neměli povinnost podat řádné daňové přiznání. Lhůta se automaticky prodlužuje zahájením daňové kontroly, podáním řádného daňového přiznání a také v případě, kdy je oznámena výzva k podání řádného daňového přiznání.

O rok se lhůta prodlouží, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k podání dodatečného daňového přiznání, doručení oznámení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně, oznámení rozhodnutí o stanovení daně, zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku nebo oznámení rozhodnutí o těchto prostředcích a oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

Dále je dobré vědět, že je sankcionováno i porušení zákonné povinnosti učinit podání elektronicky. Automaticky ze zákona musí být uhrazena pokuta ve výši 2000 korun, a pokud porušení zákonné povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může sankce narůst až do výše 50 000 korun. K tomuto tématu si přečtěte články Úleva pro podnikatele, elektronické podání půjde letos vyřešit i e-tiskopisemPovinnost elektronického podání se netýká všech majitelů datových schránek

Nekompromisní přístup u plateb na špatné účty

Bez jakéhokoli pardonu přistupuje Finanční správa k chybě, kterou už letos udělaly tisíce lidí. Jedná se o platby na zrušené účty finančních úřadů. Všem poplatníkům, kteří letos zaplatili na zrušené účty finančních úřadů, vznikl automaticky nedoplatek na daňovém účtu a navíc jim hrozí sankce v podobě úroku z prodlení. Přechodné období dvou let, po které byly platby na zrušené účty přesměrovávány na správné účty, totiž definitivně skončilo k 31. prosinci loňského roku. Všechny platby zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů jsou vraceny zpět na bankovní účty příkazců. Je proto radno znovu si pečlivě zkontrolovat, zda platby svých daňových povinností provádíte na správné účty finančních úřadů. Čísla si ověříte například v přehledu v článku Do konce roku lze platit daně na stará čísla bankovních účtů, pak to už nepůjde.

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů, naleznete také na internetových stránkách finanční správy. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky (tvar = předčíslí-matrika/0710).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).