Hlavní navigace

Velký přehled, co se změnilo v konsolidačním balíčku a co v něm zůstalo

28. 8. 2023
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Koalice se minulý týden nakonec dohodla na změnách konsolidačního balíčku. Novinky se týkají daně z nemovitostí, DPH či zaměstnaneckých benefitů.

I nadále nicméně vláda počítá se zvýšením nemocenského pojištění zaměstnanců nebo nárůstem odvodů pro OSVČ. Server Podnikatel.cz přináší podrobný souhrn novinek v tzv. ozdravném balíčku i dalších opatření, která se nezměnila.

Koalice upravila konsolidační balíček

Vládní koalice se minulý týden shodla na úpravách konsolidačního balíčku, který by měl v příštím roce přinést snížení deficitu státního rozpočtu o 94,1 mld. Kč a v roce 2025 o dalších 53,4 mld. Kč. Schválené změny zpracuje ministerstvo financí do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně. Samotný konsolidační balíček by měl být projednán na schůzi Poslanecké sněmovny, která začne 5. září.

Daň z příjmů právnických osob vzroste na 21 %

I nadále platí, že by se měla zvýšit daň z příjmů právnických osob, a to ze stávajících 19 na 21 %. Změny se nicméně týkají tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat. Pokud má firma například pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

Firmy získají od roku 2024 možnost účtovat v EUR, USD, GBP. Týká se to firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně. Na této novince se minulý týden dohodla koalice.

OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění

OSVČ čeká zvýšení sociálního pojištění. Konkrétně by se měl v letech 2024–2026 zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně, a tím přiblížit minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy. Aktuálně by to znamenalo zvýšení minimální zálohy 2944 Kč na 4710 Kč. Zároveň se ale navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. 

Ačkoli se odvody pro OSVČ zvýší, pro začínající podnikatele zůstanou stejné i nadále. Pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, je navrhováno, aby měsíční vyměřovací základ zůstal na 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.

Zaměstnancům se zvýší nemocenské pojištění

Aktuálně se platí nemocenské pojištění ve výši 2,1 % hrubé mzdy jako sazba na straně zaměstnavatele. Nově by se mělo zavést nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %. Podle vlády to bude znamenat pro zaměstnance s průměrnou mzdou 40 353 Kč ztrátu 242 Kč měsíčně. 

Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy (nyní cca 161 300 Kč). Nově by se hranice, od které se platí vyšší sazba, měla snížit na 3násobek průměrné mzdy, tedy zhruba od 121 000 Kč měsíčně. Posun by se dotknul i OSVČ, které by vyšší sazbu daně platily už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti. 

Seškrtání slev na dani a daňových výjimek

Dále se plánovalo velké omezení daňových výjimek, nakonec zde však došlo ke změnám. U daně z příjmů právnických osob by se měla omezit daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

U daně z příjmů fyzických osob se upraví sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela zrušit by se mělo školkovné, které lze uplatnit až do výše minimální mzdy, a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč. 

Původně mělo dojít ke zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a také ke zrušení osvobození nadlimitních stravenek, nakonec však u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy. 

U příjmů z tombol a hazardních her klesne limit pro osvobození příjmů z 1 milionu korun na 50 000 Kč. Dále by se měl škrtnout odpočet za členské příspěvky odborům.

Konsolidační balíček také stále počítá se zrušením osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů. Dále by se vratky za tzv. zelenou naftu měly stanovovat podle normativů, čímž podnikatelům odpadne povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů. Zrušit by se pak měla vratka spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

Koalice se též dohodla na zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům. Přechodné ustanovení nicméně zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona. Naopak nakonec zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Původně balíček počítal s tím, že se nově stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení). První limit měl být stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, a druhý limit (vyšší) pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, měla být zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod. U dohod ale nakonec dojde k odbourání některých administrativních povinností. Konkrétní návrh připraví v následujících dnech ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zvýšení daně z nemovitostí

Zvýšit se má i daň z nemovitých věcí, na tom se nic měnit nemá. Koalice se ale nakonec dohodla na tom, že veškerý výnos daně z nemovitých zůstane obcím a v rámci rozpočtového určení daní dojde k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč).

Původně se měl zavést tzv. státní koeficient ve výši 1, jehož inkaso mělo být 100% příjmem státu. Nakonec však dojde ke zvýšení sazby daně o 1,8násobek.

Obce rovněž získají pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5 až 1,5 a eliminovat tak u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí. Zároveň obcím zůstane pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit.

Zavedení dvou sazeb DPH

Vláda sice i nadále počítá s redukcí počtu sazeb DPH pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %, nakonec ale došlo ke změně u novin, u kterých se původně měla sazba DPH zvýšit na 21 %, nakonec ale bude jen 12 %.  U ostatních položek se koalice na změnách neshodla.

Zatímco u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb dojde ke snížení sazby na 12 %, u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací a palivového dřeva se sazba zvýší na 21 %. Sazba DPH se zvýší například i na léky, které byly aktuálně v 10% sazbě. Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Výjimka by měla platit pro knihy, které budou od DPH osvobozeny.

Zvýšení daně z lihu

Spotřební daň z lihu by se měla v příštím roce zvýšit o 10 %, na tom se nic měnit nemá. Původně navrhované zvyšování v letech 2025 až 2027 o dalších 5 % v každém roce se ale změnilo na 10 % v roce 2025 a 5 % v roce 2026. 

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Také u tabákových výrobků, tedy u cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, by se v roce 2024 a 2025 měla zvýšit spotřební daň o 10 %  a v roce 2026 o 5 %. 

U zdanění alternativních produktů se ale koalice nakonec shodla na úpravě. Zavede se 4letý postupný růst zdanění e-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu). U nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu).

Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her

Konsolidační balíček počítá stále se zvýšením druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 %, která se aktuálně uplatňuje u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker). Stejně tak se nic nemění na plánu ponechat základní sazbu 35 % uplatňovanou aktuálně u loterií a technických her ve stávající výši. 

Změn však doznalo rozpočtové určení daní z hazardních her. Výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech landbased hazardních her bude nově 55 % státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území a 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel.

Novinkou je i zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9200 Kč).

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Stávající osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období by sice mělo zůstat, zároveň se má však nově ohraničit osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka.

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace 

Jako poslední návrh v oblasti příjmů má být zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1500 na 2300 Kč ročně. Zároveň se má zavést nový pravidelný valorizační mechanismus, který bude reflektovat výši inflace. 

Největší úspory má přinést seškrtání dotací

Největší úspory by mělo přinést omezení dotací, a to o 54,4 mld. Kč. Největší podíl dotací by měl být seškrtán v oblasti průmyslu a obchodu (20 mld. Kč). V zemědělství má jít o 10,2 mld. Kč, v dopravě o 6 mld. Kč, v oblasti místního rozvoje 2,8 mld. Kč a ve školství 2 mld. O 13,4 mld. Kč pak mají klesnout dotace ve zbylých resortech. O jaké konkrétní dotační tituly půjde, však vláda ještě neví a s návrhem by měli přijít jednotliví ministři. 

Snížení objemu platů ve státní sféře

Vláda dále odsouhlasila pokles platů ve veřejném sektoru o 2 %, a to včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizacích. Opatření se týká státních zaměstnanců a bezpečnostních sborů vyjma pedagogických pracovníků. 

Změny v oblasti FKSP

Kabinet plánuje snížit i prostředky na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu z 2 % na 1 %. Nově má být objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy. Polovina této částky by navíc měla být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. 

Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu prostředků na platy

Koalice plánuje též zjednodušit proces náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti, kdy se nastaví úhrada výdajů z limitu objemu prostředků na platy. Nahradí se tak stávající praxe, kdy jsou tyto náhrady platu vypláceny z výdajového limitu mimo platovou oblast.

Zpřísnění podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti 

Přísnější podmínky pro nárok na podporu od úřadu práce v případě nezaměstnanosti se dotknou především těch, kteří podporu pobírají opakovaně. Dojde k prodloužení doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti. 

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

Ačkoli kabinet původně zvažoval i zrušení podpory stavebního spoření, nakonec ji pouze omezí. U stávajících i nových smluv bude maximální státní podpora stavebního spoření nově jen 1000 Kč ročně. Nově mají mít možnost poskytovat produkt stavebního spoření také přímo banky a úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti.

Ostatní úspory výdajů

  • Úprava národního financování projektů EU: Snížení podílu spolufinancování z fondů EU zvýšením spoluúčasti konečných příjemců dotace.
  • Zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat.
  • Elektronizace příkazových bloků.
  • Integrace vymáhání pohledávek: Převzetí tzv. justičních pohledávek Celní správou ČR, která již dnes spravuje pohledávky řady institucí.

Ohodnoťte komunikaci ministrů Fialovy vlády jako ve škole.

Byl pro vás článek přínosný?