Hlavní navigace

Víme, co se mění u daně z nemovitých věcí v roce 2016

19. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o dani z nemovitých věcí byla sice schválena již skoro před rokem, účinnosti však většina změn nabude až v lednu 2016. Čtěte, jaké to jsou.

Leden bude i v roce 2016 patřit z pohledu daní především dani z nemovitých věcí. Právě do konce ledna totiž musí všichni poplatníci, kteří to mají povinnost, podat daňové přiznání. Už skoro rok ovšem platí novela zákona o dani z nemovitých věcí. Až 1. ledna 2016 však nabývá účinnosti většina jejích paragrafů. Připravili jsme přehled, co všechno se v oblasti daně z nemovitých věcí mění.

Čtěte také: Daň z nemovitých věcí 2016 můžete zaplatit i přes SIPO. Čtěte návod, jak na to

Změny jsou hlavně upřesňující

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Změny u daně z nemovitostí jsou hlavně technického charakteru.

Na začátku roku 2016 sice nabude účinnosti poměrně hodně změn u daně z nemovitých věcí, většinou však půjde o novinky, které mají odstranit nejasnosti a nepřesnosti v dosavadním zákoně a nejedná se tak o žádnou revoluci. Nově se například zavádí pojem „zdanitelná jednotka“ v rámci vymezení předmětu daně ze staveb a jednotek. Pojmem „zdanitelná jednotka“ se rozumí jednotka, která je dokončená nebo je užívaná. Rozestavěná jednotka není zdanitelnou jednotkou pro účely daně z nemovitých věcí.

Čtěte také: Každé desáté okresní město mění pro rok 2016 výši daně z nemovitých věcí

Novinky u daně z pozemků

Dochází též k upřesnění vymezení předmětu daně, a to jak u daně z pozemků, tak u daně ze staveb a jednotek. Nově se mezi pozemky, které nepatří do předmětu daně, řadí i pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

Budovou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona. Bytovým domem se pak rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Podíl na těchto pozemcích tak nebude zdaněn daní z pozemků, nýbrž v rámci zdanění jednotky použitím příslušného koeficientu. Zdanění spoluvlastnických podílů na pozemcích u jednotek v budovách, které nejsou bytovými domy, však bude stále platit v rámci daně z pozemků.

U daně z pozemků se dále upřesňuje, že se osvobození od daně vztahuje i na pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o registraci. Stejně tak se upřesnilo osvobození pozemků zastavěných stavbou podle stavebního zákona. Nově je nenormativní odkaz uvedený v poznámce pod čarou nahrazen normativním odkazem na stavební zákon. Od roku 2016 bude v zákoně u osvobození pozemků v České republiky blíže specifikován termín “užívány k podnikání”. Pozemky budou od daně osvobozeny, nejsou-li užívány k podnikání, u podnikatele zařazeny v jeho obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, pronajímány nebo propachtovány.

Změny se dotknou i stavebních pozemků a zpevněných ploch

Změny se dotýkají i stavebních pozemků a zpevněných ploch. Stavebním pozemkem se rozumí pozemek nezastavěný zdanitelnou stavbou určený k zastavění tak, jak stanoví § 6 odst. 3 zákona. Pokud se na pozemku nachází jiná stavba než zdanitelná stavba, k této jiné stavbě se nepřihlíží a z hlediska daně z nemovitých věcí tento pozemek je nezastavěným pozemkem.

Naopak stavebním pozemkem není pozemek pod zdanitelnou stavbou v procesu její výstavby, která se po svém dokončení stane předmětem daně ze staveb a jednotek a bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek v této fázi výstavby nebude zdaňován v režimu stavebního pozemku, ale podle druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí. Úprava navazuje na právní úpravu účinnou do 31. prosince 2013, podle které nebyly některé vyjmenované stavby předmětem daně ze staveb a ve fázi jejich výstavby nebyl pozemek pod touto stavbou stavebním pozemkem, vysvětlili autoři v důvodové zprávě k novele zákona. Pozemek přestane být stavebním pozemkem až poté, co se všechny jednotky v budově stanou zdanitelnými jednotkami a jako takové budou předmětem daně ze staveb a jednotek.

Termín zpevněná plocha se nově rozšiřuje o některé další stavby, které jsou stavbou podle stavebního zákona, mají svislou nosnou konstrukci, ale nejsou zdanitelnou stavbou.
Povrch pozemku tak musí být zpevněn:

a) stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky,

b) bazénem, pokud není zdanitelnou stavbou, nebo

c) nádrží, pokud není zdanitelnou stavbou.

Změny u daně ze staveb a jednotek

Stejně jako v případě daně z pozemků dochází k zpřesnění i u daně ze staveb a jednotek. Konkrétně se jedná o ustanovení, že předmětem daně ze staveb a jednotek není rozestavěná stavba, ale taková stavba, která je dokončená nebo která je užívaná. Zohledňuje se tak faktický stav zdanitelné stavby, kterým je její dokončenost nebo faktické užívání. Pro dokončenou stavbu není důležité, zda je užívána, dokončená stavba je vždy předmětem daně ze staveb a jednotek. Zdanitelné stavby, pro jejichž užívání stavební zákon nevyžaduje kolaudační souhlas nebo oznámení, jsou předmětem daně ze staveb a jednotek, jsou-li tyto zdanitelné stavby dokončeny nebo užívány. Předmětem daně ze staveb a jednotek nadále zůstávají zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky podle dříve vydaných právních předpisů dokončené nebo užívané, doplňuje se v důvodové zprávě.

U osvobození od daně ze staveb a jednotek je pak několik dalších upřesnění, které se týkají zdanitelných staveb či zdanitelných jednotek, ve kterých je z biomasy získávána energie. Osvobození se přiznává pouze v případech, kdy k získávání energie dochází jiným způsobem než přímým spalováním této biomasy. Podmínka pro uplatnění osvobození je stanovena i u zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální a biomasy.

Další upřesnění naleznou poplatníci u základu daně u jednotek. Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená,

a) koeficientem 1,22, je-li

  1. tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a
  2. její součástí podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo“.

b) koeficientem 1,20 v ostatních případech.

Změny týkající se podnikatelů jsou hlavně formální

Novinky se dotkly i podnikatelů. Má-li podnikatel zařazenou v obchodním majetku (podle zákona upravujícího daně z příjmů) zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, s výjimkou:

  • budovy obytného domu a ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu,
  • ostatní zdanitelné jednotky, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než sklep nebo komoru,

použije se sazba podle druhu podnikání, ke kterému slouží.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).