Hlavní navigace

Víme, co všechno musíte do června změnit ve firemních listinách

6. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Už pouze necelé dva měsíce mají firmy čas na změnu společenských smluv, aby odpovídaly novému zákonu o obchodních korporacích.

Pouze necelá dvě měsíce zbývají firmám na to, aby upravily své zakladatelské listiny a smlouvy o výkonu funkce tak, aby odpovídaly novému zákonu o obchodních korporacích. Připravili jsme souhrn, co všechno musí nově listiny a smlouvy obsahovat.

Co všechno musí společenská smlouva obsahovat?

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Víme, co všechno musí nově obsahovat společenské smlouvy.

Zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti na začátku letošního roku, výrazně pozměnil obchodní právo. Pro firmy to mimo jiné znamená, že se musí novému zákonu přizpůsobit. Jednou z takových oblastí jsou firemní listiny, které musí odpovídat nové právní úpravě. V případě společností s ručením omezeným se jedná o společenskou smlouvu či zakládací listiny. Podle předchozí právní úpravy (obchodního zákoníku) musely společenské smlouvy obsahovat:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 • určení správce vkladu,
 • jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.

Nově ale zákon požaduje, aby společenská smlouva obsahovala: 

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Společenská smlouva při založení společnosti musí nově také obsahovat:

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů a
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Všechny čtyři věci uvedené v předchozím odstavci ale jde po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit. Firmy, které existovaly už před nabytím účinnosti zákona, tak tyto čtyři věci nemusí ve společenských smlouvách řešit.

Čtěte také: Kvůli nedodržení nového občanského zákoníku hrozí i zrušení firmy

Akciovky musí “pořešit” stanovy

Novinky se ale netýkají jen “eseróček”, nýbrž i akciových společností. Změny musí řešit hlavně u stanov, které musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií nebo zda jsou akcie imobilizovány,
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě,
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady

Stanovy nově zakládané společnosti musí navíc obsahovat:

 • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
 • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,
 • tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,
 • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,
 • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
  údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů,
 • tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.

Stejně jako u eseróček platí, že věci, které vyžaduje zákon pro stanovy nových firem, lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze stanov vypustit. Jak pro akciovky, tak pro eseróčka platí lhůta na úpravu listin do 30. června letošního roku. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci, píše se v zákoně.

Změnit se musí i smlouvy o výkonu funkce

Do konce června musí firmy též změnit své smlouvy o výkonu funkce a odměně. Pokud smlouvy zákonu nepřizpůsobí, bude výkon bezplatný. Stejně tak bude výkon bezplatný, pokud není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce uvedeno. Smlouva o výkonu funkce musí být sjednána písemně a schválena nejvyšším orgánem společnosti, stejně tak její případné změny.

Čtěte více: Jak na uzavření smlouvy o výkonu funkce v roce 2014

V souladu s § 60 zákona o obchodních korporacích obsahuje smlouva o výkonu funkce také tyto údaje o odměňování:

 • vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
 • určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
 • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány,
 • údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).