Hlavní navigace

Víte, že nastaly změny v daňovém zvýhodnění a slevě na studium?

15. 5. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na studium změnila vyhláška o dalším studiu. Změna se dotkne řady studentů, kteří nastoupí ke studiu od září 2013.

Blíží se konec školního roku a s ním i maturity, absolutoria a státní závěrečné zkoušky. Nastává čas na připomenutí pravidel uplatňování daňového zvýhodnění a slevy na studium při ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání. Zejména s ohledem na novou (již účinnou) vyhlášku o dalším studiu.

Ukončení přípravy na budoucí povolání

Z důvodu posouzení nároku na daňová zvýhodnění (případně slevy na studium) u absolventů a prázdninových brigádníků je důležité určení, zda se jedná nebo nejedná o soustavnou přípravu. Řídíme se zákonem o státní sociální podpoře § 11 až 16.

Střední škola

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také:

 • doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
 • doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, jestliže je konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána (obdobně absolutorium), školní rok končí 30. června, 
 • doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení studia, pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Omezení neplatí, jestliže se dítě stalo studentem vysoké školy.

Výjimkou je studium dálkové, distanční nebo kombinované formy studia střední školy, jestliže je dítě po dobu studia výdělečně činné nebo má nárok na podporu (rekvalifikaci).

Neúspěch u zkoušky a zanechání studia:

 • následující den po zanechání (doručení sdělení škole o zanechání studia),
 • v případě neúspěšné maturity a povolení opravné zkoušky, odkladu zkoušky nebo jejího opakování je dítě žákem střední školy do konce školního roku, v němž mělo studium ukončit, tj. do 31.srpna, za podmínky, že nevykonává po celý měsíc výdělečnou činnost nebo nemá nárok na podporu (rekvalifikaci).

Vysoká škola

Soustavná příprava na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje také:

 • doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
 • kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole a měsíc následující, jestliže nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
 • doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy (nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž ukončilo studium na vysoké škole).

Forma studia nerozhoduje, výjimkou je celoživotní vzdělávání (nepovažuje se za studium na vysokých školách).

Zanechání studia:

 • při zanechání studia končí soustavná příprava dnem doručení prohlášení o zanechání studia vysoké škole, 
 • při vyloučení ze studia, dnem rozhodnutí o vyloučení.

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou (školní rok 2012/2013)

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Jednoleté studium cizích jazyků již bez nároku na daňové zvýhodnění a slevu na studium.  

Za soustavnou přípravu se dosud považovalo i studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou uskutečňovanou osobami uvedenými v příloze k vyhlášce č. 322/2005 Sb. Podmínkou bylo zahájení studia nejpozději v kalendářním roce, kdy byla vykonána první maturita nebo absolutorium. Na poslední prázdniny má dítě nárok pouze pokud studium začne nejpozději v září a skončí nejdříve v červnu následujícího roku (trvá alespoň 10 měsíců) a samozřejmě v době prázdnin nevykonává po celý měsíc výdělečnou činnost a ani nemá nárok na podporu. V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 322/2005 Sb. (nová vyhláška č. 28/2012 Sb., která stanovuje uznatelné druhy a formy studia pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění, je účinná od 1. září 2012) již není soustavnou přípravou:

 • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou dle seznamu, který byl uveden v příloze této vyhlášky (od školního roku 2013/2014)
 • studium uskutečňované v České republice ve vysokoškolských programech zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi (na základě přechodného opatření se netýká studia zahájeného ve školním roce 2012/2013).

Přechodná opatření

Přestože je nová vyhláška účinná již od září 2012, zůstala možnost uplatnění daňového zvýhodnění a daňové slevy z titulu soustavné přípravy zachována u již započatého studia. V případě jednoletých kurzů cizích jazyků se jedná o školní rok 2012/2013 a u studia ve vysokoškolských programech zahraničních vysokých škol uskutečňovaného na našem území se jedná o studium zahájené ve školním roce 2012/2013.

Příklad:

Student zahájil denní jednoleté studium cizích jazyků po první maturitě v září 2012. Ve studiu úspěšně pokračoval až do června 2013. Vztahuje se na něj přechodné opatření a za předpokladu, že nebude o prázdninách vykonávat výdělečnou činnost nebo nebude mít nárok na podporu či rekvalifikaci po celý kalendářní měsíc, mají rodiče nárok na daňové zvýhodnění i za měsíce červenec a srpen. Obdobně si může i on sám uplatnit daňovou slevu z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání.

Jeho sestra, která letos poprvé maturovala, nastoupí denní jednoleté studium cizích jazyků od měsíce září 2013. Na ni se již přechodná opatření nevztahují, nemá nárok na uplatnění slevy na studium a její rodiče na daňové zvýhodnění. Navíc ztrácí statut studenta a je povinna si platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů v minimální výši 1080 korun měsíčně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).