Hlavní navigace

Vybrané daňové tiskopisy a potvrzení pro rok 2016/2017

23. 1. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Čtěte, které tiskopisy budou využitelné v oblasti zaměstnávání a kdy bude připraven nový tiskopis elektronického učinění prohlášení k dani vzor číslo 26.

Každoročně se upravují daňové tiskopisy používané v oblasti zaměstnávání. S blížícím se zúčtováním daní je čas na jejich připomenutí.

Prohlášení poplatníka

Jedná se o tiskopis Prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tiskopis č. 25 5457). Pro rok 2017 se využije nový tiskopis vzor číslo 25. Zde jsou doplněny platné změny od roku 2016. Zaměstnavatelé mohou využít i stávající vzory, tj. starší tiskopisy s čísly 22 až 24. Je však třeba tiskopisy upravit podle nových podmínek. Pokud však daňoví poplatníci uplatňují daňové zvýhodnění na děti, lze využít pouze vzory 24 a 25.

Připravuje se vzor číslo 26 dle novely zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 873 – prohlášení „učiněné“ poplatníkem. Prohlášení bude možné učinit i elektronicky zaručeným elektronickým podpisem nebo na základě vnitřního zabezpečení zaměstnavatele. Novela nabude účinnosti pravděpodobně od 1. dubna 2017. Avšak ve vztahu k Prohlášení k dani se využije přechodné ustanovení k části první, článek II, bod 1. Pro daňové povinnosti u daních z příjmů se za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem účinnosti. A to z důvodu, že zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob je kalendářních rok. Z toho je zřejmé, že nový tiskopis Prohlášení k dani vzor č. 26 (který bude vydán v souladu se změnami v novele zákona o daních z příjmů) se použije až od zdaňovacího období roku 2018. Na zdaňovací období 2017 již byly tiskopisy vydány a způsob zdanění se pro rok 2017 nemění, upřesnila pro server Podnikatel Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství

Čtěte také: Nový tiskopis Prohlášení poplatníka zveřejněn. Nečekaná změna

Jestliže poplatník dosud nepodepsal Prohlášení k dani a jeho příjmy podléhaly srážkové dani, může Prohlášení podepsat dodatečně (u svého posledního zaměstnavatele a pouze na příjmy od tohoto zaměstnavatele). Zaměstnavatel v takovém případě neprovádí žádné opravy, nevzniká přeplatek na dani srážkové ani nedoplatek na dani zálohové. Částka, ke které se váže dodatečný podpis, se pouze uvede do sloupce číslo 6 tiskopisu Vyúčtování srážkové daně a zahrne se do výpočtu daně v rámci ročního zúčtování daní. Nevadí, že byla sražená daň původně odvedena na účet určený pro daň srážkovou.

Vyúčtování příjmů (takzvané růžové a žluté)

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se využije růžový tiskopis 25 5459 – vzor číslo 22). Pokyny k vyplnění uvádí tiskopis 25 5469/1 – vzor číslo 21. Podává se do 1. března 2017 (papírový tiskopis), případně do 20. března 2017 (elektronické podání). Tiskopis má čtyři přílohy. Přílohu číslo jedna vyplňují všichni zaměstnavatelé. Zde se uvádí „Počet zaměstnanců“ podle stavu k 1. prosinci 2016. Uvádí se zde kód obce (dle vyhlášky č. 272/2016 Sb.), název místa výkonu práce. Při souběhu několika druhů příjmů u téhož zaměstnavatele se zaměstnanec uvádí pouze jednou. V případě souběhu dvou a více pracovních smluv se zařadí podle převažujícího úvazku nebo převažující výše příjmů. Pokud by se jednalo o souběh výkonu funkce s pracovním poměrem, zařadí se podle pracovní smlouvy. Jedná se o počet zaměstnanců podle mzdových listů, tedy všech, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů, včetně příjmů zdaněných srážkovou daní.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (tiskopis 25 5466 vzor č. 17). Jedná se o takzvaný žlutý tiskopis. Termín podání 1. dubna 2017 (papírový tiskopis i elektronické podání). Fyzická/právnická osoba – vyplňuje se podle toho, komu bylo sraženo, ne podle toho, zda sráží fyzická, nebo právnická osoba.

Rozdíly při vyplnění obou tiskopisů:

  • Zálohová daň – bylo sraženo za měsíc (mzda za prosinec, bude v prosinci)
  • Srážková daň – bylo v měsíci sraženo (odměna za prosinec, bude v lednu).

Oznámení plátce daně

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu (tiskopis 25 5554 – vzor č. 2). Upravený vzor reaguje na zkušenosti správců daně s předchozím vzorem. Tiskopis se použije k oznamovací povinnosti při chybném sražení daně nebo neoprávněném vyplacení daňového bonusu z viny poplatníka, pokud nedošlo k opravě přímo u plátce a k dodatečné srážce u poplatníka na základě dohody o srážkách ze mzdy. Poprvé je možné použít pro zdaňovací období roku 2014.

  • Plátce plní oznamovací povinnost podle své místní příslušnosti a zároveň informuje poplatníka. Ten si sám podá daňové přiznání a odvede dlužnou částku. 
  • V oznámení plátce daně popíše vzniklou chybu a výpočet doloží kopiemi potřebných dokladů (Prohlášení k dani, mzdový list, Potvrzení o zdanitelných příjmech s vyznačením, zda bylo, nebo nebylo provedeno roční zúčtování).

Potvrzení o zdanitelných příjmech a výpočet daně. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2016 (tiskopis 25 5460 vzor č. 24). Pro rok 2017 se využije tiskopis 25 5460 vzor č. 25

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (tiskopis 25 5460/A – vzor č. 3 pro rok 2016, tiskopis 25 5460/A – vzor č. 4 pro rok 2017). Tiskopis je určen pro zahrnutí příjmů a z nich sražené daně z dohod o provedení práce do daňového přiznání. Podmínkou je zahrnutí všech takto zdaněných příjmů do daňového přiznání. Pouze příjmy z dohod, které byly vyplaceny do 31. ledna následujícího roku. 

Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 (tiskopis 5460/1 – vzor č. 21). Roční zúčtování je možné provést i poplatníkům, kterým byla záloha na daň zvýšena o solidární zvýšení daně. Podmínkou je, že se jejich (roční) daň nezvyšuje o solidární zvýšení daně.

Daňové přiznání

Zjednodušené daňové přiznání za rok 2016 pro závislou činnost (tiskopis 25 5405/D – vzor č. 1 (včetně EPO). Zjednodušený tiskopis má zajistit poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Novinka se týká pouze poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání). Poplatník může podat přiznání i elektronicky přes Daňový portál, kde mu správnost vyplnění ověří kontrolní mechanismy. Součástí tiskopisu je i žádost o vrácení přeplatku na dani. Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území ČR. Tiskopis je určen jak pro rezidenty, tak i pro nerezidenty. Tento tiskopis není určen pro:

KL 23 hlasovani

  • poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, s kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy,
  • poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí,
  • poplatníky podávající dodatečné přiznání.

Povinná elektronická podání

V souladu s ustanovením § 72 odst. 4 daňového řádu podává plátce (zaměstnavatel) povinně elektronicky daňové tvrzení (tiskopisy Vyúčtování), jestliže má zpřístupněnu datovou schránku nebo má povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Podává v předepsaném formátu a struktuře. Dále se tato povinnost týká zaměstnavatelů, kteří v daném období zaměstnávali v úhrnu více než 10 osob daňových nerezidentů.

Pokud plátce nepodá elektronicky, případně v příslušném formátu a struktuře, jedná se o podání vadné. Bude vyzván k odstranění vad podání. Jestliže tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude podání neúčinné (jako by vůbec nebylo podáno).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).