Hlavní navigace

Vybrané podpory v oblasti zaměstnávání v roce 2015

27. 4. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Při zaměstnání dlouhodobého uchazeče o zaměstnání lze získat zajímavé podpory z úřadů práce. Stejně tak při vytvoření místa pro sebe sama zahájením podnikání.

Zaměstnavatelé a podnikatelé mohou získat od úřadu práce řadu příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Většinou ani netuší, na co vše a jakým způsobem příspěvky získat. Server Podnikatel.cz přináší krátký výčet vybraných finančních podpor včetně podmínek k jejich získání. Jedná se pouze o obecné podmínky získání. V jednotlivých krajích se dle konkrétní situace v oblasti zaměstnanosti výrazně liší. Vždy je třeba prověřit aktuální možnosti dle místa evidence uchazeče o zaměstnání.

Aktivní politika zaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti nazývá aktivní politikou zaměstnanosti soubor opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. O realizaci a zabezpečení se přitom stará ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadů práce. Mezi nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti patří rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní  místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a cílené programy k řešení zaměstnanosti.

Čtěte také: Dali byste práci Romovi? Chtějí pracovat navzdory předsudkům

Zřizování nových pracovních míst

Zejména se jedná o podporu při zřizování nových pracovních míst, a to příspěvkem na jejich vytvoření a na jejich vybavení. Pokud zaměstnavatel přijme na nové pracovní místo dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče o zaměstnání, může na základě dohody uzavřené s úřadem práce získat příspěvek na mzdu. Dohoda se uzavírá zpravidla na šest až dvanáct měsíců. Je zřejmé, že řada zaměstnanců zůstává po zapracování dále u zaměstnavatele. Není to ale nezbytné. Důležité je zaměstnat uchazeče po dobu uvedenou v dohodě. Pokud dojde k porušení této dohody, musí zaměstnavatel příspěvek vrátit.

Žádost o příspěvek a dohoda s úřadem práce

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

O příspěvky lze požádat u příslušného úřadu práce. 

Žádosti o příspěvky mají určité náležitosti. Zejména se jedná o druh příspěvku, o který se žádá, identifikační údaje zaměstnavatele a předmět podnikání. Úřad práce si může vyžádat další potřebné podklady. Současně také ověří, zda nemá zaměstnavatel nedoplatky na pojistném nebo na daních. Dohoda o poskytnutí příspěvku má rovněž zákonem dané náležitosti. Jedná se o identifikační údaje účastníků dohody, účel poskytnutí příspěvku, podmínky jeho poskytnutí a termín zúčtování a závazek příjemce k jeho vrácení (případně poměrné části) při nedodržení podmínek a další.

Společensky účelné pracovní místo

Společensky účelné pracovní místo je takové místo, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyh­razuje a obsazuje je uchazeči o zaměstnání na základě dohody s krajskou pobočkou úřadu práce (podle místa evidence uchazeče o zaměstnání). Nejedná se jen o zaměstnání, ale také o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Zejména jde o uchazeče, kterým není možné jiným způsobem zajistit pracovní místo. Příspěvek obdrží zaměstnavatel, pokud pro takového uchazeče vytvoří pracovní místo, případně obdrží příspěvek uchazeč, pokud sám zahájí podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Může se jednat o návratný příspěvek, příspěvek na úhradu úroků z úvěrů nebo jiný účelově určený příspěvek. Vrácení příspěvku se nepožaduje pouze, pokud osoba samostatně výdělečně činná přestane podnikat ze zdravotních důvodů.

Finanční příspěvek lze tedy poskytnout na tři typy společensky účelných pracovních míst:

  1. pracovní místa, která zaměstnavatel nově zřizuje,
  2. pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti,
  3. pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání.

Na jedno pracovní místo lze přitom poskytnout pouze jeden druh příspěvku. Jeho výše se odvíjí od průměrného podílu nezaměstnanosti v daném okrese v kalendářním měsíci předcházejícímu dni podání žádosti o příspěvek.

  • Pokud podíl nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice, může činit příspěvek maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, tedy 100 716 korun. Při zřízení jedenácti a více pracovních míst na základě jedné dohody může činit šestinásobek průměrné mzdy, tedy 151 074 korun.
  • Pokud podíl nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice, může činit příspěvek maximálně šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, tedy 151 074 korun. Při zřízení jedenácti a více pracovních míst na základě jedné dohody může činit osminásobek průměrné mzdy, tedy 201 432 korun.

V případě zřízení více než 5 pracovních míst u zaměstnavatele musí být vypracován odborný posudek. Na jedno pracovní místo se poskytuje příspěvek do výše vynaložených prostředků na platy, včetně pojistného hrazeného zaměstnavatelem po dobu šesti až dvanácti měsíců. Maximální náklady na jedno pracovní místo přitom činí maximálně 15 000 korun měsíčně. Vyšší jsou při zaměstnání uchazeče do třiceti let (je bez praktických zkušeností) a nad padesát let (někdy až padesát pět let). U těchto věkových kategorií mohou činit maximálně 18 000 (případně až 24 000) korun měsíčně. Vyúčtování příspěvku probíhá zpětně na základě doručeného formuláře „Vyúčtování mzdových nákladů“. Musí být doloženo nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období.

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování může být poskytnut při přijetí uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje „zvýšenou péči“. Zvýšená péče může být věnována uchazečům z důvodu zdravotního stavu, věku, péče o dítě nebo jiných vážných důvodů. Příspěvek na jednu osobu může činit maximálně 4600 korun po dobu tří měsíců, tj. celkem až 13 800 korun. Příspěvek na zapracování se poskytuje jednorázově, a to zpětně za celé sjednané období, a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení písemné informace o průběhu zapracování.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Tento příspěvek lze poskytnout na základě uzavřené dohody se zaměstnavatelem, pokud při přechodu na nový podnikatelský program nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Změnou podnikatelského programu je myšlena změna výroby nebo poskytování služeb, kdy dochází k zásadním technologickým změnám. Změnou podnikatelského programu je také změna předmětu podnikání zápisem v obchodním rejstříku či změna živnostenského oprávnění. Příspěvek se poskytuje na částečnou úhradu náhrady mzdy, maximálně po dobu šesti měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit 4600 korun, celkem tedy 27 600 korun. Poskytuje se měsíčně a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení vyúčtování vyplacených náhrad mezd zaměstnanců.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).