Hlavní navigace

Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

15. 9. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zvýšené výdajové paušály jistě uvítala většina drobných podnikatelů. Mohou si tak výrazně snížit nejen základ daně, ale i vyměřovací základ pro odvod pojistného. Výdaje paušálem jsou přitom umožněny i plátcům DPH.

Poprvé za zdaňovací období roku 2009 uplatní podnikatelé vyšší výdajové paušály. Fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti mohou použít místo nákladů v prokázané výši výdaje procentem z příjmů. Vyšší výdajový paušál však neznamená jen snížení základu daně. Vyššími výdaji se totiž sníží i vyměřovacího základ pro sociální a zdravotní pojištění. Novela zákona přinesla velmi příjemné navýšení výdajových paušálů. U jednotlivých činností vzrostly o 10 až 20 %. Přitom je podnikateli ponechána možnost uplatnění DPH. Čtěte více: Poslanci propašovali vyšší výdajové paušály přes značení lihu

Jak se změnily výdajové paušály dle jednotlivých činností?

Srovnání výše výdajových paušálů v letech 2008 – 2010
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2008 Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 60% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 50% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 40% 60% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 40% 60% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 40% 60% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 40% 60% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 40% 60% 40%

Dle § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů

Uplatnění výdajových paušálů má své výhody i nevýhody. Odpadá například nutnost vedení daňové evidence nebo vedení účetnictví. Podnikatelé nemusí dokládat veškeré uskutečněné nákupy materiálu a zboží. Evidují pouze své zdanitelné příjmy a platby na sociální a zdravotní pojištění.

Nevýhodou je, že výdajový paušál obsahuje veškeré výdaje spojené se zdanitelnými příjmy. Do nákladů již nelze uplatnit žádné další výdaje, a to včetně platby sociálního a zdravotního pojištění. Ve výdajovém paušálu jsou rovněž obsaženy i aktuálně schválené paušální výdaje na dopravu a parkovné ve výši 5 000  Kč na jedno vozidlo. Čtěte více: Knihu jízd nepalte, ne každému se výdajový paušál vyplatí

Výdajový paušál lze jednoznačně doporučit podnikateli, který má nízké náklady. Lépe řečeno, pokud je součet jeho skutečných nákladů nižší, než při použití procentuelní výše nákladů. A to dokonce i v případě, že se jedná o plátce DPH. Zákon totiž plátcům DPH použití výdajových paušálů vysloveně nezakazuje. Jedinou podmínkou je zachování povinnosti vedení evidence dle zákona o dani z přidané hodnoty. Čtěte více: Uplatnění výdajů procentem z příjmů aneb paušální výdaje

Jak vysvětluje VANDA KALOVÁ, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni, je plátcům daně umožněno použít výdajový paušál pro účely stanovení daně z příjmů fyzických osob, nikoli však pro účely daně z přidané hodnoty. Z pohledu daně z přidané hodnoty je dle § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty plátce povinen prokázat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem daně. Základní podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně je skutečnost, že plátce použije tato přijatá zdanitelná plnění pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Daňové břemeno k prokázání oprávněnosti uplatnění nároku na odpočet daně přitom leží na plátci daně, dodává Kalová.

Anketa

Uplatňujete si výdaje procentem z příjmů?

Evidence plátce DPH a daňová evidence není totéž

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty je upravena v § 100 zákona o dani z přidané hodnoty. Dle tohoto ustanovení je plátce povinen uvádět v evidenci pro účely daně veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti.

MM červen tip 1

Hlavním podkladem pro daňovou evidenci je přitom deník příjmů a výdajů, který slouží pro stanovení výše základu daně z příjmů. Daň z přidané hodnoty ale neovlivňuje základ daně z příjmů. Z toho vyplývá, že podnikatel, plátce DPH a neplátce DPH mají odlišně vedený deník příjmů a výdajů. K evidenci plátce DPH totiž daňová evidence nestačí. Je nutné vést pomocnou evidenci. Do deníku příjmů a výdajů se zapisuje pohyb peněz, u DPH rozhoduje datum uskutečnění zdanitelného plnění. A to je právě zachyceno v evidenci k DPH. O daňové evidenci více: Daňová evidence u plátce DPH 

K vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty při použití paušálních výdajů nebyl ze strany Ministerstva financí vydán žádný metodický pokyn. Pro evidenci plateb je možné použít speciální program pro daňovou evidenci a pomocnou evidenci k DPH. Postačí však i starší program pro jednoduché účetnictví, případně vhodně sestavená tabulka v Excelu. Při použití výdajových paušálů je možné v tabulce sledovat jen evidenci k DPH. Plátce je povinen vést evidenci v takovém členění, aby s její pomocí byl schopen sestavit daňové přiznání, a jestliže uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani, též souhrnné hlášení. Zákon o dani z přidané hodnoty konkrétní formu vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty nepředepisuje, doplňuje Vanda Kalová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).