Hlavní navigace

Výplata či zrušení životního pojištění. Jak je to s daňovým přiznáním?

4. 3. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokud dojde k výplatě či ukončení životního pojištění, je povinností poplatníka podat daňové přiznání. Ale ne vždy. Vysvětlení v praktických příkladech.

Podmínky uplatnění nezdanitelných částí základu daně příspěvkem na životní pojištění podrobně popisuje § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Pro uplatnění daňových výhod životního pojištění musí být splněny současně tři podmínky, a to:

  • výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy
  • a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let (podmínka 2 × 60)
  • od roku 2015 nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Povinnost dodanění životního pojištění

Daňový poplatník má povinnost podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let (nebo při výplatě jiného příjmu mimo pojistné plnění). Výjimkou je situace, kdy pojištěnci nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bylo pojišťovnou převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 

Přiznání se podává v roce, kdy k této skutečnosti došlo. Jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů se do přiznání uvedou částky, o které si v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného poplatník snižoval základ daně (tj. uplatněné nezdanitelné části základu daně).

Je ale třeba dodanit i případné příspěvky zaměstnavatele zasílané zaměstnanci na životní pojištění  v rámci zaměstnaneckého benefitu. A to od roku 2015. Příspěvky byly dosud od daně z příjmů osvobozeny, avšak při porušení podmínek nárok na osvobození ztrácí. Jedná se o příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů (zde i v případě částky nižší než 6000 Kč). V daňovém přiznání se uvedou v části určené pro příjmy ze závislé činnosti.

Nejedná se však o částku uvedenou v potvrzení pojišťovny (zasílá se při skončení pojištění). Je třeba dodanit příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem v plné výši. Tato částka je od roku 2015 povinnou součástí potvrzení o zdanitelných příjmech za každý rok. Potvrzení vydá na žádost zaměstnance zaměstnavatel.

Dodanění (nedodanění) životního pojištění v příkladech

1. Pan Malý uzavřel smlouvu o soukromém životním pojištění a u svého zaměstnavatele uplatňoval nezdanitelné části základu daně. V roce 2015 rovněž předložil dodatek k pojistné smlouvě, ze kterého je patrné, že není umožněna výplata jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Ovšem pan Malý od měsíce srpna 2018 smlouvu upravil a sjednal možnost mimořádných výběrů. Žádný mimořádný výběr dosud uskutečněn nebyl. 

Smlouva včetně dodatku splňuje zákonné podmínky, avšak nikoliv za celý rok. Poplatník může uplatnit zaplacené pojistné na své soukromé životní pojištění maximálně do data účinnosti dodatku ke smlouvě, tj. do měsíce července 2018 (do úhrnné částky 24 000 Kč).

2. Paní Soukupová uzavřela životní pojištění splňující zákonné podmínky. 1. května 2018 dodatkem ke smlouvě zkrátila dobu trvání smlouvy z 60 let dosažení věku na 55 let?

V tomto případě rovněž není možné uplatnit veškeré zaplacené příspěvky. Smlouva nesplňuje podmínky po celý rok 2018. Zde lze uplatnit pouze měsíce leden až duben 2018 (maximálně 24 000 Kč). Pokud v budoucnu nedojde k žádné další úpravě pojistné smlouvy, dojde k výplatě pojistného plnění v roce dosažení věku 55 let, nárok na dosud uplatněné nezdanitelné části základu daně v roce výplaty zaniká a uplatněné nezdanitelné části základu daně v uplynulých 10 letech se v tomto roce stávají příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů.

3. Pan Kolomazník sjednal soukromé životní pojištění splňující zákonné podmínky, avšak od 1. dubna 2018 uzavřel dodatek ke smlouvě, na základě kterého může ze smlouvy mimořádně vybírat naspořené prostředky. V roce 2018 uskutečnil první mimořádný výběr. Smlouva zrušena nebyla. 

Smlouva (včetně dodatku) nesplňuje od měsíce dubna 2018 podmínky požadované zákonem o daních z příjmů. V případě výplaty jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, zaniká nárok na dosud uplatněné daňové výhody. Pak Kolomazník podá daňové přiznání, kde dodaní uplatněné nezdanitelné části základu od roku 2015. Tyto částky jsou příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů v roce, ve kterém došlo k porušení podmínek daných zákonem.

4. Paní Smutná uzavřela v souladu se zákonem o daních z příjmů životní pojištění. Smlouva je uzavřena do dosažení věku 65 let. V předchozích letech uplatňovala daňové výhody. V roce 2018, kdy bylo paní Smutné 62 let, uzavřela dodatek, na základě kterého je možné vybírat naspořené prostředky. 

Od data dodatku smlouva nesplňuje zákonem dané podmínky, je možné uplatnit daňové výhody pouze za měsíce, kdy byly podmínky splněny. V tomto případě paní Smutná nemusí podávat daňové přiznání ani v situaci, kdy k mimořádnému výběru skutečně dojde. Dosáhla totiž potřebného věku 60 let. Podmínka zákazu průběžného výběru před 60. rokem věku byla splněna.

5. Pan Pávek sjednal v souladu se zákonem smlouvu o životním pojištění. Smlouva byla předčasně vypovězena s výplatou odbytného (odkupného) v roce 2018. Smlouva byla uzavřena v roce 2004 a každý rok si pan Pávek uplatňoval v ročním zúčtování daní nezdanitelné části základu daně. 

V tomto případě je třeba podat daňové přiznání za rok, ve kterém byla smlouva ukončena a došlo k výplatě odkupného. Pan Pávek si jako příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů uvede nezdanitelné části základu daně uplatněné v letech 2008 až 2017.

6. Paní Tomancová sjednala smlouvu o životním pojištění v roce 2013. Smlouva splňovala podmínky dle zákona o daních z příjmů. Mimořádný výběr umožněný sjednáním dodatku provedla v roce 2018. Zaměstnavatel paní Tomancové přispává měsíčně na životní pojištění 500 korun. 

Zaměstnankyně je povinna podat za rok 2018 daňové přiznání, kde dodaní podle § 10 zákona o daních z příjmů dosud uplatněné nezdanitelné části základu daně uplatněné v uplynulých 10 letech. Rovněž je třeba dodanit příspěvky zaměstnavatele, které byly dosud od daně osvobozené. Příspěvky se v daňovém přiznání zdaní na základě potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Příspěvky zaměstnavatele se daní od roku 2015. Současně musela paní Tomancová nahlásit zaměstnavateli sjednání dodatku. Ten sice mohl dále na životní pojištění přispívat, avšak příspěvek už nebyl od daně (a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění) osvobozený. Samozřejmě již nelze v následujících letech uplatňovat daňové výhody.

Seriál: Jak na daně
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).