Hlavní navigace

Vyplňujeme přiznání k dani z příjmů – základní část

2. 3. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Termín podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neúprosně blíží. Ti, co nemají daňového poradce, musí podat přiznání do konce března. Přinášíme praktický návod, jak vyplnit daňové přiznání.

Nejen OSVČ mají povinnost vyplnit daňové přiznání. Růžový formulář určený pro výpočet a zúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob vyplňují i osoby, které mají příjmy ze zaměstnání a rozhodly se, že si daň za rok 2008 nenechají vyúčtovat zaměstnavatelem, nebo mají zákonnou povinnost podat daňové přiznání. To se týká především osob, které měly v roce 2008 více druhů příjmů, které dani podléhají. Daňové přiznání nemusí podat zaměstnanec, který měl podepsané daňové prohlášení u svého zaměstnavatele a ke své výplatě si přivydělá maximálně 6 tisíc korun. Čtěte více: Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování? 

Příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických osob:

  • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
  • příjmy ze samostatné výdělečné činnosti,
  • příjmy z pronájmu,
  • příjmy z kapitálového majetku,
  • ostatní příjmy.

Daňové přiznání je povinen podat každý, kdo měl roční příjmy vyšší než 15 tisíc korun, pokud se nejedná o příjmy ze zákona osvobozené. Naopak, přiznání k dani nemusí podat osoby, které měly podle zákona takzvané ostatní příjmy, do kterých řadíme především příjmy z příležitostné činnosti, jejichž výše nepřesáhla celkem 20 tisíc korun. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008?

Sledujte daňový kalendář na serveru Podnikatel.cz

OSVČ vyplňuje daňové přiznání k dani z příjmů

Formulář daňového přiznání si opatřete v elektronické podobě na stránkách serveru Podnikatel.cz. Pro rok 2008 je platný formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č. 15. OSVČ, které mají příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 Zákona o dani z příjmů, vyplňují také Přílohu č. 1 daňového přiznání.

Základní část daňového přiznání obsahuje 4 strany tiskopisu.

Nerozumíte formuláři daňového přiznání?

Měšec.cz

Zkuste interaktivní daňová přiznání finančního serveru Měšec.cz. Stačí vyplnit, vytisknout, odeslat. Navíc pomůže i chytrá nápověda. Daňové formuláře i 602XML Filler, nástroj na jejich zpracování, jsou k dispozici zcela zdarma. Další informace…

Vyplňujeme 1. stranu daňového přiznání:

Na první straně formuláře postupně vyplníte sídlo příslušného finančního úřadu, ke kterému místně spadáte. Následně vyplníte:

Řádek 01

Daňové identifikační číslo (DIČ), které OSVČ obdržela od finančního úřadu. Pokud vám nebylo DIČ přiděleno, řádek se nevyplňuje. Pro identifikaci poplatníka pak slouží rodné číslo.

Řádek 02

Vyplňte rodné číslo. Rodné číslo se vyplňuje i v horní části strany 3 daňového přiznání i na přílohách daňového přiznání.

Řádek 03

Označte, jaký typ daňového přiznání vyplňujete. Pokud podáváte první přiznání za rok 2008 v řádném termínu, označte křížkem „řádné“. Opravné daňové přiznání podáváte, pokud ještě v termínu pro odevzdání, tj. do 31. 3., zjistíte, že je nutná nějaká úprava základu daně nebo dalších částí. Dodatečné přiznání vyplníte, pokud chcete udělat změnu v přiznání po řádném termínu, tj. po 31. 3. Pokud se vyplňuje dodatečné přiznání, vyplní se i datum, kdy byly zjištěny důvody pro dodatečné daňové přiznání.

Řádek 05

Vyplňuje se jen v případě, že přiznání podává daňový poradce. Termín pro podání daňového přiznání daňovým poradcem se prodlužuje do 30. 6.

Řádek 05a

Označte ANO, pokud jste účetní jednotkou a účetní závěrka se musí ověřit auditorem.

Daňové přiznání odevzdáváte za rok 2008, to se uvede do kolonky v prostřední části první strany tiskopisu.

1.oddíl daňového přiznání slouží pro vyplnění údajů o poplatníkovi. Zde není co radit, v řádcích 06 až 28 se vyplní údaje typu jméno, příjmení poplatníka, státní příslušnost, bydliště, telefon atd.

Adresu pobytu na území ČR uvádí pouze osoby, které nejsou občanem ČR, avšak mají příjmy na území ČR a tudíž mají povinnost platit v ČR daně. Řádek 29 se také týká osob, které nebydlí v ČR.

Řádek 30

Je odpovědí, zda při svém podnikání máte obchodní spojení se zahraniční osobou. Variantu „ANO“ nebo „NE“ označte křížkem.

Vyplňujeme 2. a 3. stranu daňového přiznání, oddíl 2.

Aby byl výklad pro vyplnění daňového přiznání na straně 2 a 3 srozumitelnější, uvádíme konkrétní příklad OSVČ, která má pouze příjmy z podnikání.

Příklad:

Paní Ptáčníková je OSVČ. Celý rok podnikala, vedla daňovou evidenci. Příjmy, ovlivňující základ daně v roce 2008, vykazuje ve výši 368 000 Kč, výdaje ovlivňující základ daně roku 2008, jsou 215 000 Kč. Paní Ptáčníková má úvěr na bydlení, zaplacené úroky za rok 2008 jsou 23 000 Kč. Potvrzení doloží jako přílohu k daňovému přiznání.

Banner - Jak na daně

Strana 2, paní Ptáčníková vyplní:

Řádek 37

Vypíše hodnotu z řádku 113 přílohy č. 1 daňového přiznání. V našem příkladu konkrétně rozdíl mezi příjmy a výdaji (368 000 Kč - 215 000 Kč) tj. 153 000 Kč.

Řádek 41

Odpovídá součtu řádků 37 až 40

Máme vyplněn pouze řádek 37, paní Ptáčníková má pouze příjmy z podnikání, řádek 41 je tedy roven řádku 37, tj. 153 000 Kč.

Řádek 41 a

Rozdíl řádku 41 a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů ze zahraničí.

Paní Ptáčníková nemá příjmy ze zahraničí, opíše hodnotu z řádku 41, tj. opět 153 000 Kč.

Řádek 42

Základ daně.

Opět opíšeme hodnotu z předchozího řádku 153 000 Kč.

Řádek 44

Uplatnění výše ztráty.

Podnikatelé, kteří dosáhli v minulých letech ztrátu, mohou snížit svůj základ daně právě o ztráty nejvýše ze sedmi minulých let. Paní Ptáčníková ztrátu nevykazuje.

Řádek 45

Základ daně po odečtení ztráty, (ř. 42 - ř. 44)

Paní Ptáčníková nemá ztrátu z minulých let, základ daně se nesnižuje a je roven částce 153 000 Kč.

Ve 3. oddílu se uplatní nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a vypočítá se daň podle § 16 Zákona o dani z příjmů.

Řádek 47

Odečet úroků

Naše podnikatelka má potvrzení od banky, že v roce 2008 zaplatila úroky z úvěru pro bytové potřeby ve výši 23 000 Kč. O tuto částku může snížit základ daně.

Řádek vyplní 23 000 Kč.

Jiné nezdanitelné částky ani odčitatelné položky nemá, ostatní řádky 46 až 53 se vyjma řádku 47 nevyplňují.

Řádek 54

Je součtem všech nezdanitelných částek a odčitatelných položek.

Součet ř. 46 až 53.

Vyplní 23 000 Kč.

Řádek 55

Základ daně snížený o nezdanitelné částky. (ř. 45 – ř. 54)

Vyplní rozdíl (153 000 -23 000) 130 000 Kč.

Řádek 56

Zaokrouhlený základ daně na celá sta Kč dolů. V našem příkladu není nutné zaokrouhlení.

Vyplní se 130 000 Kč

Řádek 57

Daň je 15 % ze zaokrouhleného základu daně (viz řádek 56)

V našem případě 19 500 Kč.

4. oddíl použije podnikatel pro vyplnění výše daně z příjmů (ř. 58) a zaokrouhlené daně z příjmů na celé Kč nahoru (ř. 60). Pokud by podnikatel dosáhl ve zdaňovacím období 2008 ztráty, výši ztráty vyplní do řádku 61.

Řádek 58

Paní Ptáčníková opíše ř. 57, tj. 19 500 Kč.

Řádek 60

Odpovídá ř. 58, zaokrouhlení není nutné, tj. 19 500 Kč.

Anketa

Chci, aby server Podnikatel.cz zveřejnil příklad vyplnění daňového přiznání pro:

Strana 3 daňového přiznání

5. oddíl je určen pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění. OSVČ vyplňují především řádky 64 - 69, a to podle svých osobních poměrů. Každý poplatník, nově i starobní důchodce, uplatní tzv. slevu na poplatníka v řádku 64. Další slevy – na manželku/manžela, částečný či plný invalidní důchod, studium nebo pro držitele ZTP/P nárokují poplatníci na základě doložení skutečností. U studentů to může být například potvrzení o studiu. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Řádek 64

Sleva na poplatníka

Paní podnikatelka vyplní 24 840 Kč. Na jiné slevy nemá paní Ptáčníková podle zadání nárok.

Řádek 70

Úhrn slev, je řádek součtový (vypíše se součet ř.62 až 69)

Paní podnikatelka vyplní 24 840 Kč.

Řádek 71

Daň po uplatnění slev (rozdíl ř. 60 - ř. 70)

Paní Ptáčníková má nižší daň než slevy na dani, dostává se do záporu. (19 500 Kč - 24 840 Kč) Do řádku 71 vyplní 0.

Tabulka č. 2 slouží pro informace o dětech žijících s poplatníkem v domácnosti, na které si hodlá podnikatel uplatnit daňové zvýhodnění. Pro účely uplatnění daňového zvýhodnění na děti slouží řádky 75 až 77 daňového přiznání.

Řádek 74

Daň po uplatnění slevy (ř. 71 - ř. 73)

Daň po uplatnění slevy odpovídá řádku 71, je nulová. Vyplní se 0. Čtěte více: Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh

6. oddíl se vyplňuje pouze dodatečného daňového přiznání.

7. oddíl je určen pro evidenci placení daně. Uvádí se zde úhrn sražených a zaplacených záloh, dále pak sražené zálohy či zaplacená daň paušální částkou.

Řádek 91

Zbývá doplatit (rozdíl ř. 74 - ř. 77 - ř. 86 až ř.90)

Paní Ptáčníková neplatila zálohy. Do řádku opět vypíše 0. Kdyby měla na zálohách zaplaceno, měla by zaplaceno více a žádala by o vrácení daně. Kdyby neměla na zálohách zaplaceno nic a vyšla by jí v řádku 74 daňová povinnost vyšší než 0, vykázala bych částku, kterou musí doplatit.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Vyplňujeme 4. stranu daňového přiznání:

Přílohy daňového přiznání. V pravé části se označí, které přílohy budou společně s daňovým přiznáním doloženy a počet jejich listů. Poslední části se sečte počet listů příloh celkem.

Následuje prohlášení a podpis poplatníka, který podává daňové přiznání. Pokud by poplatník vykázal zápornou hodnotu v řádku 91, poplatník by měl přeplatek a mohl by v poslední části daňového přiznání zažádat o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).