Hlavní navigace

Vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2014

11. 2. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Blíží se termíny Vyúčtování. Připomeňme si základní zásady. Dodatečný podpis prohlášení, cizinci v příloze, kdy se podávají dva tiskopisy na srážkovou daň atd.

Blíží se termín podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Tiskopis se týká všech zaměstnavatelů, kteří v průběhu zdaňovacího období odváděli zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Letos se podává nejpozději do 2. března (pondělí), v případě podání elektronického vyúčtování je lhůta prodloužena do 20. března (patek). Obdobně se blíží termín Vyúčtování daně vybírané srážkou. Je čas na připomenutí některých důležitých zásad vyplnění obou tiskopisů. 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyúčtování se podává prostřednictvím tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, pokyny k jeho vyplnění jsou uvedeny zde. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2014“ a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (nerezidenty) Příloha č. 2 „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“. Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů „Příloha č. 3 k Vyúčtování“, případně „Příloha č. 4 k Vyúčtování“.

K čemu slouží přílohy k vyúčtování

  • Příloha č. 1 – uvádí se zde počet zaměstnanců k 1. prosinci 2014. Jedná se o všechny zaměstnance, kterým zaměstnavatel vede mzdové listy, tj. zaměstnance, jimž k tomuto datu zúčtoval nějaký příjem, bez ohledu na skutečnost, zda se jednalo o zdanění srážkovou či zálohovou daní, či zda nějaká daňová povinnost vůbec vznikla. 
  • Příloha č. 2 – opět se zde uvádí všichni zaměstnanci, tentokrát však daňoví nerezidenti, a to bez ohledu na způsob zdanění (srážková i zálohová daň).
  • Příloha č. 3 – tato příloha slouží k uvedení dodatečných oprav do dne podání Vyúčtování – např. chyby ve sražení záloh na daň po slevě, opravy chybně poskytnuté slevy nebo daňového zvýhodnění (za běžné zdaňovací období). 
  • Příloha č. 4 – v příloze se uvádí dodatečné opravy měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování. Opravy se opět týkají běžného zdaňovacího období.

Čtenářský dotaz

Musí zaměstnavatel uvádět zaměstnaného cizince (třetí stát – Ukrajina) s trvalým pobytem po celý rok u nás (potvrzení o trvalém pobytu, zaměstnání, bydliště i rodina zde) do Přílohy č. 2 do Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti? 

Jak pro server Podnikatel.cz objasnilo Generální finanční ředitelství, do Přílohy č. 2 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se uvádějí pouze poplatníci podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, tj. daňoví nerezidenti. Tato skutečnost je zřejmá přímo z tiskopisu 5530 (Příloha č. 2 vyúčtování). Přičemž plátce daně, který vyplatil nebo zúčtoval příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, má povinnost podávat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh elektronicky (§ 38j zákona o daních z příjmů). Tuto povinnost nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, a počet těchto poplatníků (daňových nerezidentů) v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob. Pro určení, zda poplatník má být uveden na příloze č. 2 vyúčtování, je rozhodující jeho daňový domicil. V případě, že má plátce daně pochybnosti o rezidentství poplatníka, je nutné si od poplatníka vyžádat „Potvrzení o daňovém domicilu“. U níže uvedeného pracovníka (Ukrajina), na základě uvedených skutečností – tj. – s trvalým pobytem po celý rok u nás (potvrzení o trvalém pobytu, zaměstnání, bydliště i rodina zde), je předpoklad, že se jedná o daňového rezidenta, tzn. pak by na příloze č. 2 vyúčtování neměl být uveden, vysvětlila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Mzdové účetní čeká roční zúčtování daní a podání tiskopisů Vyúčtování. 

Dalším tiskopisem, který budou zaměstnavatelé v následujícím období vyplňovat, je Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou. Letos se podává k 1. dubnu (středa) jak v elektronické, tak v „papírové“ podobě. Použije se tiskopis „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob“. Pokyny k jeho vyplnění jsou uvedeny zdeTiskopis se rozlišuje na fyzické a právnické osoby. Daňový subjekt zatrhne, o jaké srážky se jedná a komu byly částky vyplaceny, případně zúčtovány. Jestliže má plátce povinnost odvodu jak vyplacených odměn na vrub právních osob, tak i osob fyzických, vyplní dva samostatné výkazy.

Dodatečný podpis Prohlášení a srážková daň

Zaměstnanec může nejpozději do 15. února dodatečně podepsat u posledního plátce daně tiskopis Prohlášení poplatníka a žádat o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. To letos bude využito zejména v případech zaměstnaných starobních důchodců. Toto lze využít i v situaci, kdy byla zaměstnanci během roku plátcem srážena srážková daň (§ 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů). Poplatník dodatečně podepíše Prohlášení u toho plátce, u kterého o roční zúčtování žádá, a jen za dobu, kdy u něj práci např. na dohodu o provedení práce vykonával. Příjmy ze závislé činnosti od jiných plátců, u nichž je daň vybírána zvláštní sazbou ve výši 15 %, však nadále nevstupují do celoročního základu daně a daňová povinnost poplatníka je zde již vypořádána. Stále ale zůstává možnost podat daňové přiznání a tyto příjmy zdaněné srážkovou daní si zde zahrnout.

MKT nástroje 2 tip

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

V případě dodatečného podpisu (zpětného podpisu) Prohlášení k dani se podpis vztahuje nejen na měsíce, ve kterých byla sražena záloha na daň, ale i na měsíce, v nichž byla sražena daň srážková. Ovšem pokud si zaměstnanec přeje dodatečně podepsat „Prohlášení k dani“ jen za měsíce, ve kterých mu byla vypočtena a sražena zálohová daň, musí to v Prohlášení k dani vyznačit. Vždy ale platí pravidlo, že daňové prohlášení může být za stejné období (stejný kalendářní měsíc) podepsáno pouze u jednoho plátce (zaměstnavatele).

Na dodatečný podpis Prohlášení k dani se bude po 15. únoru pohlížet jako na daňovou zálohu. Úhrnnou částku daně, k níž se váže „dodatečné“ "Prohlášení k dani, promítne zaměstnavatel na tiskopise Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob na straně 2 ve sloupci č. 6. Jedná se o částku obsaženou již ve sloupci č. 1, která byla původně sražena v souladu s § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů jako srážková daň, ale dodatečným podpisem v Prohlášení k dani je na ni pak pohlíženo jako na daňovou zálohu. Ve Vyúčtování na straně 3 v řádku 1. zmíněná částka snižuje celkovou sumu sražené daně vybírané zvláštní sazbou včetně příslušenství, která měla být správně za příslušné zdaňovací období zaměstnavatelem odvedena. Plátce nemusí provádět formální předanění takového příjmu na zálohovou daň a až potom provádět roční zúčtování daňových záloh.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).