Hlavní navigace

Využíváte možnost komponentního odpisování majetku v účetnictví?

1. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Metoda komponentního odpisování majetku je jednou z účetních metod, kterou mohou účetní jednotky využít při odpisování majetku. Kdy má smysl metodu použít?

Co je to komponentní odpisování?

Právní úprava účetních odpisů je zakotvena ve vyhlášce k zákonu o účetnictví. Účetní jednotka pak při stanovení odpisů majetku může mimo standardních – tj. časových a výkonových odpisů, využít i komponentní odpisy. Obecně u odpisovaného majetku stanoví účetní jednotka odpisové plány, na základě kterých je pořizovací cena majetku postupně snižována v důsledku fyzického nebo morálního opotřebení majetku. 

Smyslem komponentního odpisování je rozčlenění majetku na více částí, pakliže má některá z komponent významnou hodnotu anebo rozdílnou dobu použitelnosti, a toto rozdělení přispěje k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu účetnictví a finanční situace. Zároveň také dochází k rovnoměrnému rozložení nákladů v případě výměny jednotlivých dílů majetku, které ovlivní hospodářský výsledek postupně až formou odpisů. Metodu komponentních odpisů je proto vhodné použít například v případě speciálních strojních zařízení, u staveb a velkých výrobních celků, kde je v okamžiku zařazení majetku předpoklad, že jednotlivé části majetku mají rozdílnou dobu životnosti. V případě budov se může za komponentu považovat například výtah nebo klimatizační jednotky, v případě strojních zařízení motor nebo jiná významná komponenta. 

Vyhláška k zákonu o účetnictví definuje, co je rozuměno komponentou jako „část majetku nebo souboru majetku podle odstavce 1 nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku“. Jako komponenta tak může být vyčleněna i například pravidelná revizní zkouška, pokud je její hodnota významná. Taková komponenta se potom odpisuje v průběhu používání majetku samostatně od ostatních komponent a zbylé části majetku.

Metodu komponentních odpisů lze využít u staveb, bytů a nebytových prostor, a dále u hmotných movitých věcí a jejich souborů.

Komponentní odpisování v účetnictví

Při pořízení majetku sestavuje účetní jednotka odpisový plán. Pokud se účetní jednotka rozhodne, že pro daný majetek využije možnost komponentního odpisování, musí tuto komponentu vyčlenit a odpisovat ji samostatně od zbylé části majetku. V praxi potom dochází k tomu, že komponenta bývá zpravidla odepsána rychleji než zbývající část majetku.   

Odpisy jednotlivých komponent se v průběhu odpisování sledují odděleně od ostatních komponent, příp. zbylé části majetku. V okamžiku výměny komponenty dojde ke snížení ceny majetku o hodnotu vyřazené komponenty, a zároveň se zvýší cena majetku o komponentu nově zařazenou, a to včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s její výměnou. Pokud v okamžiku vyřazení není komponenta zcela odepsána, zaúčtuje se zůstatková cena této komponenty do nákladů.

O majetku jako takovém se však účtuje jako o celku a stejně tak se i vykazuje v účetních výkazech.

Komponentní odpisy v zákoně o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů zmiňuje metodu komponentního odpisování v § 23 odst. 2 písm. a), kdy stanovuje, že pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří odpisují majetek metodou komponentního odpisování, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování. Účetní odpisy stanovené touto metodou jsou tak daňově neúčinné. Daňovým nákladem bude daňový odpis stanovený dle zákona o daních z příjmů, a to jako odpis celého majetku bez vlivu rozdělení na komponenty.

Zatímco v účetnictví je výměna komponenty zachycena jako změna ocenění majetku, zákon o daních z příjmů považuje výměnu komponenty za opravu a jedná se tak o daňově účinný náklad, příp. se jedná o technické zhodnocení. Je proto vhodné evidovat takový majetek na analytických účtech.

Příklad – účetní zachycení metody komponentního odpisování

Účetní jednotka pořídila speciální zařízení, u kterého předpokládá dobu životnosti čtyři roky. Jedna ze součástí – motor – má dobu životnosti pouze dva roky a jedná se o významnou částku, a proto se účetní jednotka rozhodla využít možnosti komponentního odpisování. Celková pořizovací cena zařízení je 10 000 000 Kč. K výměně motoru dojde ve třetím roce doby životnosti. Ocenění motoru je ve výši 4 000 000 Kč. Speciální zařízení bude odpisováno rovnoměrně po dobu přepokládané životnosti.

Účetní zachycení metody komponentního odpisování majetku
Období 1 2 3 4
Pořizovací cena zařízení bez motoru 6 000 tis. Kč 6 000 tis. Kč 6 000 tis. Kč 6 000 tis. Kč
Odpis zařízení bez motoru 1 500 tis. Kč 1 500 tis. Kč 1 500 tis. Kč 1 500 tis. Kč
Zůstatková cena zařízení bez motoru 4 500 tis. Kč 3 000 tis. Kč 1 500 tis. Kč 0
Pořizovací cena motoru 4 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč
Odpis motoru 2 000 tis. Kč 2 000 tis. Kč 2 000 tis. Kč 2 000 tis. Kč
Zůstatková cena motoru 2 000 tis. Kč 0 2 000 tis. Kč 0
Dopad na hospodářský výsledek – 3 500 tis. Kč - 3 500 tis. Kč - 3 500 tis. Kč - 3 500 tis. Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).