Hlavní navigace

Z chajdy provozovna? Přečtěte si, co vše je třeba nahlásit a na co si dát pozor

8. 4. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Pokud podnikatel rozjíždí svůj byznys ke kterému potřebuje prostory, zvažuje různé možnosti. Jednou z nich může být i přebudování víkendové chaty, sklepa či půdních prostor. Jaké kroky při tom však musí dodržet, aby nejednal protizákonně?

Mnoho podnikatelů jistě uvažovalo a uvažuje o své provozovně nejen z hlediska vhodné lokace a rozlehlosti objektu, ale v neposlední řadě také z hlediska nákladů. V rámci úsporných opatření se mnoho lidí zamyslí i nad tím, jestli by nebylo vhodné využít své domovní prostory (půda, sklepní prostory, garáž) či obětovat chatu nebo chalupu a učinit tak z ní svou provozovnu.

Tím pádem však vyvstávají další otázky s tím spojené. Jakým úřadům tuto změnu nahlásit a jakým způsobem? Co na to hygiena a ostatní organizace? Důležité je také zvážit, jestli je pro výkon podnikání provozovna skutečně nezbytně nutná. Čtěte více: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

Co říká zákon o provozovnách?

Pojem provozovna definuje § 17 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., a podrobněji pak o něm mluví ještě § 7 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce).

Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit příslušnému živnostenskému úřadu (stejně jako její změnu či ukončení) a tato provozovna se zapisuje do živnostenského rejstříku. Za oznámení změny se správní poplatky neplatí, ovšem při nesplnění oznamovací povinnosti při zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně může živnostenský úřad požadovat pokutu do výše 50 000 Kč.

V oznámení živnostenskému úřadu se uvádí:

 • obchodní firma, název nebo jméno a příjmení
 • identifikační číslo
 • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání
 • adresa provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti
 • datum zahájení provozování živnosti v provozovně

Tento postup však následuje až po splnění určitých podmínek, které jsou pro zapsání provozovny do živnostenského rejstříku nutné. Každá provozovna, v našem případě tedy chata, musí splňovat zvláštní předpisy, čímž se myslí zejména předpisy požární, hygienické a stavební.

Za vším hledej stavební úřad

Pakliže se podnikatel rozhodne užívat svou chatu jako provozovnu, tato změna musí být nahlášena především místně příslušnému stavebnímu úřadu, a to formou Žádosti o změnu užívání stavby. Formulář lze obdržet na městských úřadech, ovšem Žádost lze napsat i volnou formou. Jaké dokumenty a informace musíte mít při podávání žádosti s sebou?

Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby obsahuje:

 • jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby
 • označení stavby
 • uvedení nového způsobu užívání stavby, v našem případě provozování určité živnosti

K návrhu se dále připojí:

 • dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých prostorů
 • doklad o vlastnickém právu ke stavbě (výpis z evidence nemovitostí ne starší 3 měsíců), popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou ve způsobu jejího užívání, není-li navrhovatel vlastníkem stavby (nájemní smlouva)
 • doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy (vždy vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru )
 • kolaudační rozhodnutí, popřípadě stavební povolení, ze kterého je zřejmé, k jakému účelu byla stavba povolena anebo ověřená dokumentace skutečného provedení stavby

Za obdržení povolení ke změně užívání stavby pak podnikatel ještě přidá pětisetkorunový poplatek, který uhradí v hotovosti přímo na příslušném úřadě, případně je možný i bezhotovostní převod. Správní řád, přesněji § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vymezuje lhůtu k vyřízení do 30 dnů od zahájení řízení, tj. od podání návrhu.

Stavební úřad podle složitosti (zda se v prostorách uvažuje se stav. úpravami, zda se změna užívání netýká práv třetích osob, atd.) rozhodne, jestli změnu projedná formou souhlasu, nebo rozhodnutím. Čtěte více: Potřebuje každá provozovna kolaudační souhlas?

Pozměněná chata, nyní už provozovna, také neunikne kontrolní prohlídce ze strany stavebního úřadu. Kontrola probíhá zprvu jednorázově při závěrečné kontrolní prohlídce (souhlasu s užíváním) a dále pak namátkově v podobě podnětu z řad veřejnosti, nebo ve spolupráci s odborem živnostenským, uvedla pro server Podnikatel.cz tisková mluvčí MČ Praha 8 Radka Wallace.

Hygiena musí být!

V rámci posuzování návrhu o změně v užívání stavby dává závazné stanovisko mimo jiné i orgán ochrany veřejného zdraví. V tomto rámci posuzuje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje účel, ke kterému má být stavba nově užívána a zda její stavební, prostorové a dispoziční členění včetně jejího vybavení bude umožňovat předpokládaný provoz bez nebezpečí ohrožení veřejného zdraví, sdělil serveru Podnikatel.cz Jan Mareček, ředitel KHS Jihomoravského kraje.

Jiné požadavky tedy budou na provozovnu péče o tělo (např. kadeřnictví) a pro potravinářskou prodejnu. Pro toto posouzení je proto obvyklé předložit alespoň jednoduchý plán budoucí provozovny se zakreslením dispozice, stručným popisem předpokládaného provozu a se zakreslení případné technologie, dále uvedl Mareček.

Kontrola provozoven se provádí dle kontrolního plánu, sestavovaného podle problematiky zadané z ministerstva zdravotnictví, dále podle výsledků kontrol z předchozího období s přihlédnutím k rizikovosti provozovny z pohledu ohrožení veřejného zdraví. Další typ kontrol se odvíjí z podnětů občanů nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Čtěte také: Chci si založit prodejní stánek s občerstvením. Jak na to?

Nevyhneme se ani kontrolám od hasičů

Jelikož jsme už předběžné vyjádření od požárního dozoru hasičského záchranného sboru kraje obdrželi (na základě posudku naší žádosti o změnu užívání stavby, který jsme požárnímu dozoru předložili ke schválení), budou následovat kontroly i ze strany požárníků. Při komplexní kontrole je kontrolováno vše, co souvisí s požární ochranou. Zjednodušeně lze říci, že je kontrolována část dokladová a část fyzická, vyjádřil se serveru Podnikatel.cz Jaromír Horálek, z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Tematická požární kontrola je zaměřena na jednotlivé prvky požární bezpečnosti, např. stav a označení únikových cest, provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje), požárně bezpečnostní zařízení (např. EPS, hydranty) apod.

MM červen tip 1

Jako v předchozích případech u ostatních orgánů i zde platí v otázce četnosti kontrol stejné pravidlo. Pokud jde o kontroly dodržování povinností danými zákonem o požární ochraně v rámci provádění státního požárního dozoru (které provádí HZS kraje), tyto mohou být prováděny opakovaně.

Foto: Isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).