Hlavní navigace

Jak zaúčtovat prodej osobního automobilu

31. 5. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jak zúčtovat prodej auta? Nejprve určit vstupní cenu majetku, odepisovat, zaúčtovat prodej majetku a uplatnit zůstatkovou cenu. Není ale jedno, komu se vozidlo prodá. Nesmí se jednat o osobu kapitálově nebo jinak spojenou.

Obecně je uplatnění daňových odpisů pouhou možností, nikoliv povinností poplatníka. Ovšem, když už tu ta možnost je, proč ji nevyužít? Samozřejmě v případě, že nejsou uplatněny výdaje procentem z příjmů. Stanovené procento totiž zahrnuje veškeré výdaje poplatníka, tedy i případné odpisy. Téma odpisů je stále velmi aktuální, což dokazují i čtenáři diskusního fóra serveru Podnikatel.cz.

Vstupní cena je vstupní cena, bez ohledu na další osud majetku

Poradit s odpisem potřeboval čtenář, který se označil jako Jiřík: Mám auto za 750 000 Kč, lineární odpisování. Po pěti letech (po odepsání) ho budu chtít prodat za 30 000 Kč, bude odpisová základna 750 000  Kč nebo 720 000 Kč, tj. bez té částky, za kterou ho chci následně prodat?

Vstupní cena je cena, za kterou byl automobil pořízen, bez ohledu na jeho další osud. Pořizovací cena obvykle zahrnuje i náklady, které s jeho pořízením bezprostředně souvisí. U automobilu by se například mohlo jednat o skutečně zaplacenou cenu plus cenu za dodatečnou montáž klimatizace, tažného zařízení apod. Pořizovací cena tedy zahrnuje veškeré náklady související s pořízením automobilu do doby, než byl zařazen do používání. V případě čtenáře Jiříka se jedná o částku 750  000 Kč. Čtěte více: Kdy jsou mimořádné zrychlené odpisy výhodné?

Při prodeji se uplatní poloviční odpis. Zůstatkovou cenu daňově uplatníme celou

Následný prodej automobilu zajímá i čtenářku Olgu Janesovou. Zjišťuje, jak provést prodej odepisovaného automobilu, který je odepisován zrychleně ve 2. odpisové skupině. Pořizovací cena činí 275 000 Kč. Automobil byl prodán za 170 000 Kč. Jaký je další postup a co udělat se zůstatkovou cenou? Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Automobil zařazený do 2. odpisové skupiny bude mít odpisovou sazbu v prvním roce odpisování 5, v dalších letech odpisování 6.

1. rok = 275 000 Kč / 5 = 55 000 Kč

Zůstatková cena = 275 000 Kč – 55 000 Kč = 220 000 Kč

2. rok = 2×220 000 Kč / (6 – 1) = 88 000 Kč

Daňový odpis ve výši vypočteného ročního odpisu se uplatní jen u majetku evidovaného po celé zdaňovací období a u majetku nakoupeného v průběhu období, tj. v prvním roce. V poloviční výši ročního odpisu se uplatní odpis u majetku, který byl evidován na počátku zdaňovacího období (k 1. 1.) a došlo v průběhu tohoto období:

  • k vyřazení,
  • k převedení na jinou právnickou nebo fyzickou osobu,
  • k ukončení podnikatelské činnosti nebo ukončení pronájmu, zrušení, likvidaci apod.,
  • k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo ukončení výpůjčky.

Při prodeji je tedy možné daňově odepsat jen polovinu vypočteného ročního odpisu, tj. 44 000 Kč (88 000 Kč/2)

Zůstatková cena = 176 000 Kč (275 000 – 55 000 – 44 000 Kč) je daňově uznatelným nákladem.

Účtování při prodeji automobilu
Text Má dáti (MD) Dal (D)
Pořízení automobilu 042 321 270 000
Náklady související s pořízením 042 321 5 000
Převod do užívání 022 042 275 000
Odpis v prvním roce 12 měsíců 551 082 55 000
Odpis za 6 měsíců ve druhém roce 551 082 44 000
Prodej vozidla 311 641 170 000
Vyřazení v důsledku prodeje 082 022 275 000
Zůstatková cena 541 082 176 000

Pro zjednodušení je v tabulce zvažován prodej automobilu v polovině roku. Není brán zřetel na případný rozdíl v účetních a daňových odpisech.

Pozor na to, komu automobil prodáváte

Jak v diskuzi správně upozorňuje Pavel Říha: Pozor na to, komu automobil prodáváte. Nesmí se jednat o spojenou osobu dle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Jestliže se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami za stejných podmínek, a tento rozdíl není uspokojivě doložen, může správce daně o zjištěný rozdíl upravit základ daně. Přitom zpravidla použije cenu zjištěnou podle znaleckého posudku. Čtěte více: Faktura od manželky za poskytnuté služby? Ano, požaduje-li cenu obvyklou

Kdo je osoba spojená?

Osobami spojenými podle zákona o daních z příjmů kapitálově spojené osoby a osoby jinak spojené. O kapitálově spojené osoby se jedná, pokud se:

Content 22 tip novy

  • jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, přitom podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv osob. Tyto osoby jsou vzájemně přímo kapitálově spojené.
  • jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob. Všechny tyto osoby jsou vzájemně osobami kapitálově spojenými. Čtěte více: Jednou zvolenou metodu odpisování nelze nikdy změnit

Jinak spojené osoby jsou podle zákona o daních z příjmů případy, kdy se jedna osoba se podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, shodné osoby nebo osoby blízké se podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými, osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku a osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení ztráty.

Osoby navzájem blízké definuje občanský zákoník. Jedná se o příbuzné v řadě přímé, sourozence a manžela, dále partnera v souladu se zákonem o registrovaném partnerství a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).