Hlavní navigace

Žádné montovny, investiční pobídky budou jen pro akce s vyšší přidanou hodnotou

30. 8. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Investiční pobídky mají nově směřovat jen na investiční akce s vyšší přidanou hodnotou. Podrobné podmínky stanovilo nařízení vlády.

Podnikatelé budou muset splnit kromě vyšší přidané hodnoty například minimální investice do dlouhodobého majetku či vytvořit nová pracovní místa.

Nařízení už schválila vláda

Novela zákona o investičních pobídkách již vyšla ve Sbírce zákonů a za týden nabude účinnosti. Nově tak bude o investičních pobídkách rozhodovat vláda. Ta před několika dny schválila doprovodné nařízení, které upřesňuje, kdo všechno a za jakých podmínek může pobídky získat.

Investiční pobídku může získat investiční akce, která je realizována v

  • oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu,
  • technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty nebo
  • centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové, přičemž tato investiční akce je realizována v
  1. centru pro tvorbu softwaru,
  2. datovém centru,
  3. opravárenském centru nebo
  4. centru sdílených služeb.

Investiční pobídka ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může být pak poskytnuta na

  • investiční akci ve výrobě,
  • investiční akci v technologickém centru nebo
  • investiční akci v opravárenském centru.

Čtěte více: Babišova vláda získá novou pravomoc, bude přiklepávat všechny investiční pobídky 

Investiční akce ve výrobě

Pro investiční akci ve výrobě platí, že pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí být nejméně v hodnotě 100 mil. Kč, přičemž nejméně 50 mil. Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a realizace investiční akce musí být v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Činností s vyšší přidanou hodnotou je činnost v oborech zpracovatelského průmyslu, kdy má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje.

Zároveň příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací, s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje a na tuto spolupráci ode dne předcházejícího 2 roky předložení záměru získá investiční pobídku, musí vynaložit prostředky nejméně v hodnotě 1 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v místě realizace investiční akce dosahuje nejméně 10 %.

Dále musí platit, že podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 2 % nebo podíl výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 2 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je soustavná činnost v oblasti výzkumu a vývoje příjemce investiční pobídky.

Příjemce investiční pobídky rovněž musí pořídit strojní zařízení, které jím bude využíváno převážně v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž toto strojní zařízení bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku.

V případě, že půjde o investici v regionu s vysokou nezaměstnaností (přesné podmínky stanovuje nařízení) nebo na o území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje, může být hodnota pořízeného dlouhodobého majetku poloviční. V případě území státem podporovaného regionu navíc neplatí podmínka 80 % zaměstnanců aspoň s průměrnou mzdou.

Investiční akce v technologickém centru

U investiční akce v technologickém centru je nutné pořídit dlouhodobý majetek nejméně v hodnotě 10 mil. Kč, přičemž nejméně 5 mil. Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a podnikatel musí vytvořit nejméně 20 nových pracovních míst.

Investiční akce v centru strategických služeb

Investiční akce v centru pro tvorbu softwaru a v datovém centru

Také u investičních akcí v centru pro tvorbu softwaru a v datovém centru je nutné vytvořit nejméně 20 nových pracovních míst. Zároveň musí jít o investici v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je i tvorba nového softwaru nebo inovace stávajícího softwaru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech (u investiční akce v centru pro tvorbu softwaru), a ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím počítačových systémů centra a s nimi souvisejících prvků, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech (u investice v datovém centru).

Investiční akce v opravárenském centru

Investiční akce v opravárenském centru musí přinést alespoň 50 nových pracovních míst a vyšší přidanou hodnotou se rozumí oprava technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.

Investiční akce v centru sdílených služeb

Investiční akce v centru sdílených služeb pak musí vytvořit nejméně 70 nových pracovních míst a vyšší přidanou hodnotou se rozumí převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností, jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů od ovládající nebo ovládané osoby nebo od smluvního partnera, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.

Zároveň u všech investičních akcí platí, že v případě, pokud půjde o malého nebo středního podnikatele, mohou být hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počty nových pracovních míst poloviční.

Podnikatelé nařízení vítají

Zatímco k samotné novele měly některé podnikatelské asociace připomínky, nařízení vesměs vítají. Česko mění přístup k investičním pobídkám a může lépe podporovat vývojové aktivity firem a tím zvyšovat konkurenceschopnost ekonomiky. Navržené nařízení vlády k systému investičních pobídek vítáme. Jsme rádi, že MPO akceptovalo náš návrh a umožnilo firmám spolupracovat nejen s veřejnými, ale i soukromými výzkumnými organizacemi, komentovala Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Se zněním nařízení je spokojena i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která se na jeho přípravě podílela. Seznam možných příjemců se nám tak podařilo rozšířit o další subjekty. Navázání investičních pobídek na činnost ve vědě a výzkumu považujeme za zcela správný krok. Došlo tak k nahrazení předchozího, dle mého názoru zcela nevhodného, postupu, kdy jsme dávali investiční pobídky v podstatě pouze za otevírání nových pracovních míst a tím často de facto likvidovali lokální malé a střední podnikatele, kteří pak nebyli schopni konkurovat na trhu práce, uvedl serveru Podnikatel.cz Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva pověřený vedením AMSP ČR.

Podnikatelé se nicméně shodují, že v budoucnu může dojít ke změnám. AMSP ČR hovoří například o rozšíření kritérií o povinnost, aby v rámci investiční akce došlo k úzkému zapojení českých podnikatelů. Změny nevylučuje ani Hospodářská komora ČR. Praktická aplikace nařízení vlády bude bedlivě monitorována, a pokud se ukáže, že nastavené parametry jsou například jen iluzí vyšší přidané hodnoty anebo že jsou snadno obcházeny, bude možné prováděcí předpis pružně novelizovat a efektivněji zacílit, uzavřel Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).