Hlavní navigace

Žádné montovny, investiční pobídky budou jen pro akce s vyšší přidanou hodnotou

Investiční pobídky mají nově směřovat jen na investiční akce s vyšší přidanou hodnotou. Podrobné podmínky stanovilo nařízení vlády.
Daniel Morávek 30. 8. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Podnikatelé budou muset splnit kromě vyšší přidané hodnoty například minimální investice do dlouhodobého majetku či vytvořit nová pracovní místa.

Nařízení už schválila vláda

Novela zákona o investičních pobídkách již vyšla ve Sbírce zákonů a za týden nabude účinnosti. Nově tak bude o investičních pobídkách rozhodovat vláda. Ta před několika dny schválila doprovodné nařízení, které upřesňuje, kdo všechno a za jakých podmínek může pobídky získat.

Investiční pobídku může získat investiční akce, která je realizována v

  • oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu,
  • technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty nebo
  • centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové, přičemž tato investiční akce je realizována v
  1. centru pro tvorbu softwaru,
  2. datovém centru,
  3. opravárenském centru nebo
  4. centru sdílených služeb.

Investiční pobídka ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může být pak poskytnuta na

  • investiční akci ve výrobě,
  • investiční akci v technologickém centru nebo
  • investiční akci v opravárenském centru.

Čtěte více: Babišova vláda získá novou pravomoc, bude přiklepávat všechny investiční pobídky 

Investiční akce ve výrobě

Pro investiční akci ve výrobě platí, že pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí být nejméně v hodnotě 100 mil. Kč, přičemž nejméně 50 mil. Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a realizace investiční akce musí být v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Činností s vyšší přidanou hodnotou je činnost v oborech zpracovatelského průmyslu, kdy má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje.

Zároveň příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací, s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje a na tuto spolupráci ode dne předcházejícího 2 roky předložení záměru získá investiční pobídku, musí vynaložit prostředky nejméně v hodnotě 1 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v místě realizace investiční akce dosahuje nejméně 10 %.

Dále musí platit, že podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 2 % nebo podíl výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 2 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je soustavná činnost v oblasti výzkumu a vývoje příjemce investiční pobídky.

Příjemce investiční pobídky rovněž musí pořídit strojní zařízení, které jím bude využíváno převážně v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž toto strojní zařízení bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku.

V případě, že půjde o investici v regionu s vysokou nezaměstnaností (přesné podmínky stanovuje nařízení) nebo na o území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje, může být hodnota pořízeného dlouhodobého majetku poloviční. V případě území státem podporovaného regionu navíc neplatí podmínka 80 % zaměstnanců aspoň s průměrnou mzdou.

Investiční akce v technologickém centru

U investiční akce v technologickém centru je nutné pořídit dlouhodobý majetek nejméně v hodnotě 10 mil. Kč, přičemž nejméně 5 mil. Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a podnikatel musí vytvořit nejméně 20 nových pracovních míst.

Investiční akce v centru strategických služeb

Investiční akce v centru pro tvorbu softwaru a v datovém centru

Také u investičních akcí v centru pro tvorbu softwaru a v datovém centru je nutné vytvořit nejméně 20 nových pracovních míst. Zároveň musí jít o investici v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je i tvorba nového softwaru nebo inovace stávajícího softwaru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech (u investiční akce v centru pro tvorbu softwaru), a ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím počítačových systémů centra a s nimi souvisejících prvků, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech (u investice v datovém centru).

Investiční akce v opravárenském centru

Investiční akce v opravárenském centru musí přinést alespoň 50 nových pracovních míst a vyšší přidanou hodnotou se rozumí oprava technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.

Investiční akce v centru sdílených služeb

Investiční akce v centru sdílených služeb pak musí vytvořit nejméně 70 nových pracovních míst a vyšší přidanou hodnotou se rozumí převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností, jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů od ovládající nebo ovládané osoby nebo od smluvního partnera, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.

Zároveň u všech investičních akcí platí, že v případě, pokud půjde o malého nebo středního podnikatele, mohou být hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počty nových pracovních míst poloviční.

Podnikatelé nařízení vítají

Zatímco k samotné novele měly některé podnikatelské asociace připomínky, nařízení vesměs vítají. Česko mění přístup k investičním pobídkám a může lépe podporovat vývojové aktivity firem a tím zvyšovat konkurenceschopnost ekonomiky. Navržené nařízení vlády k systému investičních pobídek vítáme. Jsme rádi, že MPO akceptovalo náš návrh a umožnilo firmám spolupracovat nejen s veřejnými, ale i soukromými výzkumnými organizacemi, komentovala Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

EBF20-tip-recnici

Se zněním nařízení je spokojena i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která se na jeho přípravě podílela. Seznam možných příjemců se nám tak podařilo rozšířit o další subjekty. Navázání investičních pobídek na činnost ve vědě a výzkumu považujeme za zcela správný krok. Došlo tak k nahrazení předchozího, dle mého názoru zcela nevhodného, postupu, kdy jsme dávali investiční pobídky v podstatě pouze za otevírání nových pracovních míst a tím často de facto likvidovali lokální malé a střední podnikatele, kteří pak nebyli schopni konkurovat na trhu práce, uvedl serveru Podnikatel.cz Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva pověřený vedením AMSP ČR.

Podnikatelé se nicméně shodují, že v budoucnu může dojít ke změnám. AMSP ČR hovoří například o rozšíření kritérií o povinnost, aby v rámci investiční akce došlo k úzkému zapojení českých podnikatelů. Změny nevylučuje ani Hospodářská komora ČR. Praktická aplikace nařízení vlády bude bedlivě monitorována, a pokud se ukáže, že nastavené parametry jsou například jen iluzí vyšší přidané hodnoty anebo že jsou snadno obcházeny, bude možné prováděcí předpis pružně novelizovat a efektivněji zacílit, uzavřel Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).