Hlavní navigace

Zahrádkářský zákon nově definuje zahrádkářský spolek. Co to přesně znamená?

25. 6. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Co konkrétního zahrádkářský zákon přináší, jaké si klade cíle a co všechno definuje?

1. června roku 2021 byl zahrádkářský zákon podepsán prezidentem republiky a odeslán k publikaci ve Sbírce listin. Zákon si klade za cíl zakotvit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářských spolků, které nově definuje. Vedle spolků zákon definuje také samotnou zahrádkářskou činnost, zahrádkářské osady, podmínky pachtu pozemků a zavádí působnost orgánů veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti. 

Zahrádkářská činnost je vymezena jako veřejně prospěšná činnost zaměřená na pěstování ovoce a zeleniny, květin a dalších rostlin. Zákon vyzdvihuje také klimatický dopad zahrádkářské činnosti ve smyslu podpory zadržování vody či zachování a ochrany zemědělského půdního fondu, rovněž je uveden i výchovný aspekt pro utváření vztahu k přírodě mladé generace. 

Zákon definuje zahrádkářský spolek jako veřejně prospěšný spolek, který vykonává zahrádkářskou činnost podle zákona prostřednictvím svých členů zpravidla v zahrádkářské osadě, v souladu se stanovami a přispívá svou činností k dosahování obecného blaha. Obecně se zahrádkářský spolek řídí ustanoveními o spolku dle občanského zákoníku, tedy musí být založen alespoň 3 osobami, hlavní činností spolku může být pouze uspokojování a ochrana zájmů, za jejichž účelem byl založen, a zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost.

Zahrádkářská osada je definována jako pozemek či více pozemků v užívání spolku, která umožňuje jejich individuální užívání nebo používání alespoň 3 členy spolku. V zákoně jsou současně upraveny podmínky pachtu či nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, pozemek je možné propachtovat spolku pro zahrádkářskou činnost pouze na dobu určitou v délce trvání nejméně 2 let, pokud je však propachtovatelem obec nebo stát, pak je doba pachtu nejméně 10 let. V pachtovní smlouvě musí být specifikován předmět a účel pachtu (účelem pak je vždy zahrádkářská činnost), sjednání výše a splatnosti pachtovného a uvedení doby trvání pachtu. V případě, kdy by byla pachtovní smlouva sjednána na kratší než minimální stanovenou dobu, platí, že pacht byl přesto sjednán na dobu 2 resp. 10 let. Spolek je oprávněn pozemek dále propachtovat členovi spolku k provozování zahrádkářské činnosti, a to i bez souhlasu propachtovatele. 

Pacht je možné vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem kalendářního roku. Vzhledem ke skutečnosti, že pro pachtovní smlouvu zákon vyžaduje písemnou formu, bude nezbytné i případnou výpověď podat písemně. Výpovědní doba se však neuplatní v případě, kdy má propachtovaný pozemek takovou vadu, která zásadním způsobem ztěžuje či znemožňuje jeho užívání, v takovém případě má pachtýř v souladu s ust. § 2337 odst. 2 občanského zákoníku právo na prominutí pachtovného či vypovězení smlouvy bez výpovědní doby. Pokud spolek přestane pozemek využívat pro zahrádkářskou činnost, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit propachtovateli, který má právo smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. 

Zákon pamatuje i na vypořádání vzájemných vztahů po ukončení pachtu, kdy, pokud spolek se souhlasem propachtovatele provede na pozemku za doby trvání pachtu terénní úpravy či stavby, např. zahradní domek, je propachtovatel povinen se za takové úpravy se spolkem vyrovnat. Vysazené trvalé porosty se dále považují za zhodnocení daného pozemku. 

V rámci podpory zahrádkářské činnosti zákon vymezuje činnost obce, zejména tím, že již v rámci územního plánování má obec myslet na zahrádkáře a vytvářet předpoklady pro vznik a rozvoj zahrádkářské činnosti (např. vymezením ploch pro zahrádkářskou činnost), současně má obec či Státní pozemkový úřad spolkům přenechávat vhodné pozemky k zahrádkářské činnosti a při sjednání výše pachtovného či nájemného zohledňovat veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti.