Hlavní navigace

Zahraniční zaměstnanci a nárok na nemocenské dávky v ČR

5. 12. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejeden zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance z okolních států. Mohou si u nás požádat o nemocenskou, mateřskou, otcovskou, nebo dokonce dlouhodobé ošetřovné?

Další důležitou otázkou je, jaké tiskopisy budou při žádosti o nemocenské dávky využity, který lékař je potvrdí a čím svůj nárok doloží. Zahraničních zaměstnanců přibývá a zaměstnavatelé se setkávají s odlišnostmi této skupiny zaměstnanců.

O potížích s doručováním důležitých písemností do zahraničí již server Podnikatel.cz informoval článkem Řádné doručení výpovědi zaměstnancům? Téměř nereálné

Aktuálně jsme ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení připravili článek o nemocenských dávkách zahraničních zaměstnanců, kteří svůj nárok dokládají potvrzením zahraničních lékařů. Velmi často se jedná o zaměstnance z Polska, Slovenska atd. Tedy o zaměstnance s výkonem práce na území České republiky, kterým zde vznikla účast na nemocenském pojištění.

Nárok na nemocenské dávky zahraničních zaměstnanců

V případech uplatňování nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství českými pojištěnci ze zahraničí se postupy liší podle toho, zda jde o státy EU nebo státy, se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud se jedná o pracovníky ze států EU, postupuje se podle nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009. Základním pravidlem je, že poskytování peněžitých dávek v nemoci a mateřství, které náleží z pojistného systému některého členského státu EU, se řídí právními předpisy toho členského státu EU, kde je osoba účastna pojištění na sociální zabezpečení. Jestliže se bude jednat o české pojištěnce, uplatní se co do podmínek nároku na příslušnou dávku český zákon o nemocenském pojištění, vysvětluje Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení.

Otcovská a dlouhodobé ošetřovné

U postupu pro uplatnění nároku na konkrétní dávku lze v některých případech použít vnitrostátního českého tiskopisu, který je k dispozici na internetových stránkách ČSSZ nebo ePortálu ČSSZ. Takto se uplatní nárok na otcovskou (tiskopis „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“), případně dlouhodobé ošetřovné (tiskopis „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“). Nárok na dávku se uplatňuje vždy prostřednictvím zaměstnavatele, stejně,jako kdyby byl uplatněn vnitrostátně. K žádosti o otcovskou je třeba přiložit rodný list dítěte, potřeba dlouhodobé péče se naopak dokládá příslušnými lékařskými zprávami a potvrzeními ze zahraničí. Žadatel o dávku je zasílá přímo příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), která o dávce rozhoduje.

Pracovní neschopnost

Ohledně pracovní neschopnosti platí, že potvrzení o pracovní neschopnosti vystavená pojištěnci v jiném členském státě jeho ošetřujícím lékařem mají stejnou právní hodnotu jako potvrzení vystavená v příslušném členském státě, tj. členské státy si uznávají vnitrostátní tiskopisy i bez dalšího ověření. Jana Buraňová doplnila, že potvrzení vydané ošetřujícím lékařem český pojištěnec zašle přímo svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ). Pokud pracovní neschopnost bude delší než 14 kalendářních dnů a pojištěnec bude žádat o nemocenské, zašle zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) rovněž tiskopis „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“.

Peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění v ČR v době pobytu na území jiného členského státu EU pojištěnec uplatní pomocí tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí“. Dále předloží lékařskou zprávu (potvrzení) o pravděpodobném dni porodu a rodný list dítěte (po narození dítěte), popřípadě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující mateřskou péči. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství pojištěnec, který bydlí či pobývá v zahraničí, uplatňuje přímo u zaměstnavatele (OSVČ u příslušné OSSZ).

Čtěte rovněž o změnách v sociálním pojištění pro OSVČ v článcích: 

Ošetřovné (krátkodobé)

Nárok na ošetřovné se uplatňuje prostřednictvím tiskopisu „Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU“. Tiskopis vyplňuje žadatel a potřebu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti doloží potvrzením ošetřujícího lékaře o nezbytnosti ošetřování nemocného člena domácnosti, potvrzením o nařízení karantény, potvrzením o uzavření dětského výchovného zařízení apod. Tiskopis žadatel o ošetřovné předloží spolu s doklady (příp. zašle, pokud se dlouhodobě zdržuje v jiném členském státě) prostřednictvím zaměstnavatele OSSZ, která na základě předložených dokladů posoudí, zda je dostatečně doložena potřeba ošetřování (péče) a rozhodne o dávce.

Zmiňované tiskopisy, které se uplatní u nemocenského, peněžité pomoci a ošetřovného pro pojištěnce, jsou umístěny na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Ke stažení zde

Zaměstnavatel všechny žádosti o dávky nemocenského pojištění předává spolu se všemi doklady (např. potvrzení o pracovní neschopnosti, pravděpodobném dni porodu) a s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku“ příslušné OSSZ, tj. postupuje stejně, jako by se jednalo o vnitrostátní případ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).