Hlavní navigace

Zákazník musí být poučen o právu na odstoupení od smlouvy. Víme, jak na to

 Autor: www.SXC.hu
Nový občanský zákoník ukládá podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací. Kromě jiného i podmínky, lhůtu a postupy pro odstoupení od smlouvy.
Redakce 4. 11. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nový občanský zákoník ukládá podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací. Konkrétně jsou vyjmenovány v § 1811 a v § 1820. Jedná se například totožnost obchodníka, označení zboží a služby, cenu, způsob platby, případnou povinnost zaplatit zálohu, způsob výpočtu ceny při opakovaném plnění, podmínky nebo lhůtu a postupy pro odstoupení od smlouvy.

Vláda proto schválila nařízení, které má napomoci ochraně práv spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala předložil vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv. Oba návody jsou jednoduché, pochopitelné a snadno použitelné.

Nařízení vlády přináší pro podnikatele ve vztahu ke spotřebitelům tyto změny:

1. Podnikatel může využít vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv a snadnou formou tak předat spotřebiteli povinné údaje o podmínkách, lhůtách a postupech pro uplatnění tohoto práva, jakož i údaje o souvisejících nákladech a podobně. Povinné informace ale může spotřebiteli sdělit i jiným způsobem. Současně musí poskytnout formulář pro odstoupení, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis. Tento formulář je zcela novým požadavkem. Je na spotřebiteli, zda tento formulář využije, nebo zvolí jinou formu odstoupení od smlouvy.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Podnikatelé budou muset nově poskytovat i poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro tento úkon.

2. Nová právní úprava pomáhá podnikatelům poskytnout spotřebiteli v úplnosti všechny ze zákona povinné informace o možnosti odstoupit od smlouvy, a to i ve vztahu k různým modalitám odstoupení od smlouvy, které se liší v případě smluv o koupi zboží a v případě smluv o poskytování služeb. Specifická pravidla jsou stanovena například pro situace, kdy je předmětem smlouvy opakované plnění. Upraveny jsou i náklady na odstoupení, které nese spotřebitel.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1. 1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni (…)“
Vložte na místo vynechaného textu jeden z textů dále uvedených v uvozovkách:
a) „uzavření smlouvy“,
b) v případě uzavření kupní smlouvy: „ ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,
c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: „ ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“, nebo
d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.“.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

Pokud na Vašich internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost elektronicky vyplnit a odeslat informaci o odstoupení od smlouvy, vložte toto: „Na naší webové stránce (vložte internetovou adresu) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“.

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

V případě uzavření kupní smlouvy, v níž nenabízíte, že při odstoupení od smlouvy vyzvednete zboží, vložte toto: „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:

a) Převzetí zboží
Pokud nabízíte, že zboží od spotřebitele převezmete: „Zboží vyzvedneme.“.
V opačném případě: „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží                                                              Pokud nabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží: „Náklady spojené s vrácením zboží ponese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla).“

V opačném případě: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.
Pokud ve smlouvě uzavřené na dálku nenabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží, a pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši (vložte částku) Kč.“.

Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši (vložte částku) Kč.“. Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nelze zboží ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti spotřebitele: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

2.3 V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění, vložte toto: „Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb nebo dodávky vody/plynu/elektřiny/tepla z dálkového vytápění (nehodící se vymažte) začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služebstanoveným ve smlouvě.“.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

EBF-tip-řečníci-havryluk_braverman_jeřábek_bajer

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte
.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).