Hlavní navigace

Zákon o evidenci skutečných majitelů přinese nové povinnosti podnikatelům

3. 3. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V lednu byl prezidentem podepsán zákon o evidenci skutečných majitelů. Jaké přinese povinnosti podnikatelům?

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů předložilo ministerstvo spravedlnosti společně s ministerstvem financí už v červnu roku 2020. První čtení proběhlo o měsíc později, další čtení se konala v říjnu a listopadu, kdy byla také schválena Poslaneckou sněmovnou. V Senátu byl návrh projednán 17. prosince 2020 a následně vrácen Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Sněmovna následně v lednu setrvala na původním návrhu zákona a dne 1. ledna byl zákon doručen prezidentovi, který jej o den později podepsal. Ve Sbírce zákonů byl zákon publikován 28. ledna a platit má od 1. června 2021.

Jak se uvádí v důvodové zprávě, cílem návrhu zákona je transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle změnové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice zvané AML směrnice.

Hlavní principy

Důvodová zpráva dále zmiňuje hlavní principy návrhu tohoto zákona. Patří mezi ně transparentnost, boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu, snížení administrativní zátěže, aplikovatelnost, přehlednost a systematičnost právní úpravy, jistota v obchodním styku a soulad s evropským právem. Transparentností se míní „průhlednost“ organizační a personální struktury právnických osob, tedy jak je řízená, kam plynou její prostředky a která fyzická osoba ji řídí (přijímá její prostředky). Nový zákon si klade za cíl snížit výraznou administrativní zátěž, kterou současná úprava institutu skutečného majitele představuje jak pro veřejnost, tak i rejstříkové soudy. Administrativa se má snížit také rozšířením a zpřesněním vymezení právnických osob, které skutečného majitele nemají.

Návrh by měl také umožnit lépe uchopit vlastnickou strukturu potenciálních obchodních partnerů a lépe tak zhodnocovat rizika právního styku s nimi. Návrh by měl také výrazně ztížit možnost skrytí konkrétních osob za „anonymní“ právnické osoby. Podobnou funkci již v současnosti plní veřejný rejstřík, evidence skutečných majitelů by ovšem měla majetkovou a vlastnickou strukturu konkrétních subjektů zprůhlednit a zpřehlednit do mnohem větší míry, píše se dále v důvodové zprávě.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečný majitel je v zákoně definován jako každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem právnické osoby je pak každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává; má se za to, že prospěch předáván není. Koncovým příjemcem obchodní korporace je každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace (dále jen „podíl na prospěchu“) větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není. 

Osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci je pak každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací a má se za to, že osobou s koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Pozor na povinnosti

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo spravedlnosti. Evidenci skutečných majitelů vede soud, který je příslušný k řízení o zápisu a zápis do evidence skutečných majitelů provádí soud nebo notář. Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území České republiky.

Do evidence skutečných majitelů se zapíše nebo automaticky propíše: 

 • a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,
 • b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,
 • c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
 • d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem,
 • e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů,
 • f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
 • g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
 • h) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,
 • i) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno,
 • j) den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden,
 • k) okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny, a
 • l) poznámka o nesrovnalosti.

Jak podotýká Jiří Šimek z advokátní kanceláře Accace Legal v článku pro Právní prostor, evidence skutečných majitelů v České republice existuje již několik let, ale valná část podnikatelů tuto evidenci opomíjela. Nedávné odhady uváděly, že svou povinnost ve vztahu k evidenci splnilo pouze cca 25 % povinných subjektů a řada jich začala zápis do evidence řešit teprve poté, co byla např. úvěrující bankou vyzvána k předložení výpisu z evidence. Vedle nedostatečné informovanosti přispívají k této situaci i nefungující sankce za porušování povinností spojených s evidencí, doplňuje.

Sankce jsou vysoké

Zavedení sankcí za porušení určitých povinností stanovených zákonem o evidenci skutečných majitelů je podle Mojmíra JežkaECOVIS ježek, advokátní kancelář, důležitou změnou v návrhu nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Přestupkem by se nově mělo stát porušení povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem; nebo nezajištění zápisu nových údajů ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o nesrovnalosti o zápisu, vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady; anebo neposkytnutí potřebné součinnosti evidující osobě, pokud toto porušení povinnosti potvrdil soud, přičemž tento přestupek může spáchat nejen skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem.

U prvního typu sankce je možnost uložení peněžité pokuty až do výše 500 000 Kč. Druhým typem sankce je znemožnění vyplácení podílu na zisku a vlastních zdrojích (prospěchu) osobám, které nejsou uvedeny v evidenci skutečných majitelů, a stejně tak znemožnění vyplácení podílu na zisku a vlastních zdrojích (prospěchu) obchodním korporacím, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného majitele. Navíc se tyto osoby nebudou moci podílet ani na hlasování nejvyššího orgánu dané obchodní korporace, dodává Mojmír Ježek.

Údaje budou dostupné komukoliv

K dalším významným změnám patří zpřístupnění údajů zapsaných v evidenci. Dosud se s údaji zapsanými v evidenci mohl seznámit jen určitý vymezený okruh subjektů, jako jsou soudy, banky nebo orgány činné v trestním řízení atd. Jak uvádí Jiří Šimek, nyní bude moci do evidence v základním rozsahu nahlédnout kdokoli prostřednictvím internetu. Odborníci z poradenské skupiny Grant Thornton v tiskové zprávě zmiňují, že evidence skutečných majitelů sice nebude neveřejná, ale ani nebude typickým veřejným rejstříkem. 

Ministerstvo spravedlnosti umožní komukoli na svých internetových stránkách získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis a oprávněným orgánům a osobám vybraným zákonem pak bude umožněn rozsáhlejší přístup k údajům než doposud. K informacím, které mají být veřejnosti nově přístupné, patří jméno a příjmení, stát, bydliště, rok a měsíc narození, státní občanství nebo údaj o postavení skutečného majitele právnické osoby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).