Hlavní navigace

Zákon o specifických zdravotních službách. Nové povinnosti pro zaměstnavatele

2. 4. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od dubna je účinný nový zákon. Čtěte o pracovnělékařských službách, jak dlouho platí prohlídka, kdo ji hradí a jak je to nakonec s dohodami.

Počínaje dubnem 2012 vstoupil v účinnost zákon o specifických zdravotních službách. Tento zákon nahradil již poněkud zastaralou právní úpravu zákona o péči o zdraví lidu. Povinností každého zaměstnavatele je, aby zajistil pracovnělékařské služby (doposud „závodní preventivní péči“). Nově se tato povinnost vztahuje i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Čtěte také: Chaos v dohodách o provedení práce. Víme, jak z toho ven

Pracovnělékařské služby / závodní preventivní péče

Zákon o specifických zdravotních službách popisuje v hlavě IV posudkovou péči a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání. Součástí posudkové péče je i posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě pracovnělékařské prohlídky podle § 53 až 58 zákona o specifických zdravotních službách.

Zaměstnavatel, který nemá vlastní závodní zdravotnické zařízení, by měl mít uzavřenu písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, tj. lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství. Tito jsou oprávněni z titulu své odbornosti poskytovat pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele, na jehož pracovištích se souběžně vyskytují práce zařazené podle § 37 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé-rizikové, třetí nebo čtvrté.  Čtěte také. Dostanete padáka. Máte nárok na podporu i odstupné?

Pokud se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují výhradně práce zařazené jen do kategorie první, je možné aby pracovnělékařské prohlídky, tedy prohlídku vstupní i prohlídku periodickou, vykonávali obvodní lékaři. Tedy lékaři, u kterých je zaměstnanec nebo uchazeč o práci registrovaný. Prohlídka se provede na žádost zaměstnavatele nebo budoucího zaměstnavatele.

Pracovnělékařské služby nejsou samostatným druhem zdravotní péče. Jedná se pouze o preventivní, diagnostickou, konzultační a posudkovou péči poskytovanou zaměstnancům na základě smlouvy mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zaměstnavatelem.

Lékařský posudek a jeho platnost

V souladu s § 43 zákona o specifických zdravotních službách musí poskytovatel služeb vydat lékařský posudek nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné nebo ústní žádosti. Lékařský posudek je možné uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání (pokud v něm není stanovena kratší lhůta).

Lékařský posudek podle paragrafu 44 pozbývá platnost: 

 • uplynutím doby, na kterou byl vydán (určuje lékař),
 • novým posouzením zdravotní způsobilosti posuzované osoby,
 • novým posudkem pro stejný účel a za stejných podmínek jako předcházející posudek,
 • ukončením pracovněprávního vztahu (to neplatí, jestliže je nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu se stejným zaměstnavatelem, za podmínky, že nedošlo ke změně zdravotního stavu posuzované osoby).

Do zaměstnání je tedy nutné nastoupit nejpozději 90 dnů od vydání posudku. V případě opakovaných pracovních poměrů či dohod se stejným zaměstnavatelem se stejným výkonem práce, je možné absolvovat jednu „vstupní prohlídku“, jestliže doba mezi jednotlivými pracovními poměry nepřekročí 3 měsíce. Samozřejmě pokud mezitím neskončila doba platnosti této prohlídky. 

Povinnosti zaměstnavatele

V souladu s § 55 zákona o specifických zdravotních službách je zaměstnavatel povinen: 

 • umožnit poskytovateli pracovnělékařských služeb vstup na každé své pracoviště a sdělit jim informace potřebné pro výkon jejich služeb, 
 • při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti, 
 • při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno,
 • odeslat na jeho žádost zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídce je věnován § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo u praktického lékaře uchazeče (zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první). Čtěte také: Pracujete na dohodu? Od dubna vás čeká vstupní lékařská prohlídka

Jestliže se uchazeč o zaměstnání nepodrobí před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu vstupní lékařské prohlídce, považuje se za osobu zdravotně nezpůsobilou. Takové osobě nesmí být práce v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách vůbec přidělena. 

Náklady spojené se vstupní prohlídkou hradí uchazeč o zaměstnání, pokud se s potencionálním zaměstnavatelem nedohodne jinak nebo to nestanoví jiný právní předpis jinak. Zaměstnavatel tedy může, ale nemusí vstupní prohlídku uchazeči uhradit. Tyto náklady jsou podle § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů daňově uznatelné.

Zákon o specifických zdravotních službách zmocňuje k vydání prováděcího právního předpisu. Očekávalo se tedy, že konkrétní náležitosti lékařských prohlídek stanoví vyhláška. Ta ale do data účinnosti zákona nevyšla. Bohužel o prováděcím právním předpisu nejsou zatím dostupné žádné zprávy, potvrdila pro server Podnikatel.cz Alena Sokolová z advokátní kanceláře  FABIAN & PARTNERS

Zvláštní prováděcí právní předpis (vyhláška) by měl stanovit:

 • postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu odborných vyšetření,
 • organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb,
 • rizikové faktory pracovního prostředí a nemoci, stavy a vady, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci nebo službě,
 • náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
 • náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti.

Vstupní prohlídka u dohod

Protože zákon o specifických zdravotních službách hovoří v paragrafu 59 o pracovněprávním nebo obdobném vztahu, vztahuje se vstupní lékařská prohlídka i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Týká se dohod, které budou sjednány od 1. dubna 2012 (na dříve sjednané dohody se nevztahuje). Čtěte také: Musí být skutečně na každou dohodu vstupní lékařská prohlídka? 

Na základě důvodové zprávy k novele zákona o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 601/0) tato právní úprava zbytečně zatěžuje zaměstnavatele i zaměstnance sjednávající tyto dohody, které se uzavírají na časově limitovanou dobu a zpravidla nikoli na práce, které by vyžadovaly nezbytné zjišťování zdravotní způsobilosti. Proto se navrhuje omezit povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce pouze při vzniku pracovního poměru. Ovšem novela je v případě jejího schválení účinná až od roku 2013. Zdravotním prohlídkám u nově sjednaných dohod v mezidobí od dubna do prosince 2012 se zaměstnavatel zřejmě nevyhne. Čtěte také: Pracujete venku nebo na stavbě? Musíte mít v montérkách svou pracovní smlouvu 

účto únor klímová

Další povinné prohlídky zaměstnanců

Vedle vstupních lékařských prohlídek je zaměstnavatel povinen na vlastní náklady ověřit nebo zjistit zdravotní stav zaměstnance i v jiných případech. Jedná se zejména o:

 • prohlídky periodické, 
 • prohlídky při skončení pracovního poměru, tzv. výstupní prohlídky ve stanovených případech, 
 • vyšetření při převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 zákoníku práce
 • vyšetření před zařazením zaměstnance na noční práci (dále pravidelně dle potřeby, nejméně však jednou ročně),
 • vyšetření mladistvých zaměstnanců (před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci, pravidelně dle potřeby – nejméně však jednou ročně).

Přestože vstupní prohlídky hradí uchazeč o zaměstnání (pokud se nedohodne se zaměstnavatelem jinak), vstupní prohlídky mladistvých zaměstnanců hradí vždy zaměstnavatel. Nařizuje mu to § 247 zákoníku práce. Tedy i krátkodobé pracovní poměry, například prázdninové brigády mladistvých studentů, budou vyžadovat vstupní lékařskou prohlídku. Náklady nese zaměstnavatel.

Foto: www.isifa.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).