Hlavní navigace

Zákoník práce byl novelizován. Dohody o provedení práce se mění

7. 9. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákoníku práce upravila od října problematiku dohod o provedení práce, poskytování kapesného na pracovních cestách i odškodňování úrazů.

Dva důležité zákony přináší pro zaměstnavatele významné změny. Jedná se o zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. Oba již prošly legislativním procesem a mají své místo ve Sbírce zákonů. O novele zákona o zaměstnanosti, která přinesla změny jak zaměstnancům, tak statutárům obchodních korporací a družstev, již server Podnikatel.cz informoval. Je čas na připomenutí nastávajících změn zákoníku práce.

Více o změnách zákona o zaměstnanosti zde:

Upravuje se pobírání podpory, přibude nová náhradní doba
Jste členem obchodní společnosti? Podporu v nezaměstnanosti už nedostanete

Úprava terminologie

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Zákoník práce se v několika ustanoveních mění.

Novela zákoníku práce byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015. Účinnost změn nastane počátkem druhého měsíce po jejím vyhlášení, tj. od 1. října 2015. Novelizovaným právním předpisem se jako reakce na novou terminologii nového občanského zákoníku a některé další zákony upravují určitá „pozapomenutá“ slovní spojení. Například ustanovení § 33 zákoníku práce dosud odkazovalo při uzavření pracovního poměru na stanovy sdružení občanů podle zákona o sdružování zákonů. Sdružování občanů je od roku 2014 ošetřeno novým občanským zákoníkem, proto musí i zákoník práce odkazovat na stanovy spolku podle občanského zákoníku. Stejně tak bylo nutné v ustanovení § 67 odst. 2, 103 odst. 1 písm. d) a e) a § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce nahradit slovní spojení „zařízení závodní péče“ za „poskytovatele pracovnělékařských služeb“ nebo pojem „preventivní prohlídka“ za „pracovnělékařská prohlídka“. Obdobně se v odstavci 1 ustanovení § 224 zákoníku práce slova „závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“.

Ukončování dohod o provedení práce

Další velmi významnou a dlouho očekávanou změnou je možnost jednostranného ukončení dohody o provedení práce, obdobně, jako je tomu v současné době u dohody o pracovní činnosti, protože charakter obou dohod je podobný. Dosud nebyla tato možnost jednostranného zrušení dohody o provedení práce zákoníkem práce upravena. Zákonodárci předpokládali její ukončení uplynutím sjednané doby či splněním určitého úkolu. V reálu je ale dohoda o provedení práce často uzavírána na delší časové období, kupříkladu na dobu jednoho roku, nebo i na neurčito. Z toho důvodu je možnost jednostranného ukončení dohody velmi potřebná. Čtěte více: Dohoda o provedení práce 2013, rizika sjednání na neurčito

Zaměstnavatelé se možným komplikacím vyhnuli poměrně snadno, a to předchozí dohodou se zaměstnancem (ideálně přímo v dohodě o provedení práce). Na základě takové dohody bylo možné jednostranně za předem sjednaných podmínek dohodu jednostranně ukončit. Toto již nebude nutné, protože se upravilo stávající ustanovení § 76 odst. 5 zákoníku práce, které je v podstatě přeneseno do společných ustanovení o obou dohodách konaných mimo pracovní poměr § 77 odst. 4 zákoníku práce. Nové znění tohoto ustanovení: 

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

  • a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo 
  • c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží. 

Závazné krácení stravného

Novelou zákona od roku 2012 došlo k úpravám v oblasti zahraničního stravného. Bohužel zde došlo k jedné nejasnosti vyvolávající spory v oblasti krácení stravného. Ustanovení § 180 zákoníku práce, týkající se kapesného, se uvedeným zákonem věcně nezměnilo, avšak mělo se změnit legislativně technicky v souvislosti s novelizací ustanovení § 179, do kterého byly doplněny odstavce 3 a 4, upravující závazné krácení zahraničního stravného (popisuje důvodová zpráva k novele zákoníku práce). Proto se nyní doplňuje odkaz pouze na § 179 odstavce 1 a 2. V praxi se tak nyní sice již postupovalo, ale od září bude nesporné, že se kapesné poskytuje zásadně před krácením stravného. Podrobnější vysvětlení v článku: Zahraniční stravné v příkladech.

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Od roku 2007 byl pro oblast odškodňování pracovních úraz a nemocí z povolání připraven speciální zákon, a to zákon o úrazovém pojištění. Jeho účinnost byla již několikrát odložena a nyní již byla prakticky nepoužitelná. Účinnosti tedy opět nenabude. Dosud bylo odškodňování upraveno přechodnými opatřeními zákoníku práce. Součástí zákoníku práce zůstává problematika i po novele, ovšem ne na přechodnou dobu, ale jako integrální součást pracovněprávní úpravy zákoníku práce (jednodušeji řečeno přesouvá se do vlastního obsahu).

V zákoníku práce se tedy kompletně upravuje problematika odpovědnosti za škodu, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se o nově upravené paragrafy 248 až 275 zákoníku práce, kde jsou přenesena dosavadní přechodná ustanovení jen s drobnými úpravami. Například se zde reagovalo na některé změny souvisejících předpisů a napravili se některé nepřesnosti v pojmosloví jako reakce na nový občanský zákoník účinný od ledna roku 2014. Současně se novým nařízením vlády stanoví postupy pro výpočet a určení bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Kontrola odborů

Odborové organizace mohou vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. K posílení prevence v této oblasti na pracovištích zaměstnavatelů prováděním řádné a včasné kontrolní činnosti odborovými organizacemi by mohla přispět možnost využít prostředky hrazené státem v souladu s § 322 odst. 2 zákoníku práce. Ty lze použít rovněž k průběžnému prohlubování kvalifikace svazových instruktorů bezpečnosti práce, kteří tyto kontroly provádějí.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).