Hlavní navigace

Zaměstnanci a změny v dani z příjmů od roku 2018

19. 12. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Rok 2018 přináší v oblasti zaměstnávání řadu změn. Dotknou se v podstatě každého zaměstnance. Nejvyšší čas se s nimi podrobněji seznámit.

Nejzásadnější změny přináší takzvaný daňový balíček, tj. novela zákona o daních z příjmů. Ale nejen balíček, je tu spousta dalších důležitých novel.

Server Podnikatel.cz již připravil přehled aktuálních změn pro zaměstnavatele. Nyní přinášíme podrobnější souhrn změn zákona o daních z příjmů fyzických osob účinných od 1. ledna 2018. 

Čtěte také: Přehršle změn v oblasti zaměstnávání od roku 2018

Změny z daňového balíčku

Přestože účinnost změn nastala od 1. července 2017, změny, které mají vliv na stanovení daně, se na základě přechodného ustanovení použijí až pro nastávající zdaňovací období, tedy pro rok 2018

1. Benefity zaměstnanců

Ustanovení § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se upřesňuje tak, aby bylo nepochybné, že plnění rodinnému příslušníku je příjmem zaměstnance (nikoli rodinného příslušníka). Především se ale doplňuje ustanovení § 6 odst. 9 písm. d). Podle tohoto ustanovení jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. K pořízení zdravotnického prostředku tak nově může dojít i mimo zdravotnické zařízení, ale musí se jednat o prostředek na lékařský předpis (například dioptrické brýle, čočky, ortopedická obuv a další.

Dále se zavádí možnost příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy. Samozřejmě se musí jednat o nepeněžní plnění formou poukázky, výběr knihy přímo v prodejně určené zaměstnavatelem apod. Podrobněji: Nové benefity pro zaměstnance. Využijí je zaměstnavatelé?

Poslední změnou je upravený postup při osvobození majetkového prospěchu zaměstnaneckých zápůjček dle § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů. V případě dodanění (u jistiny vyšší než 300 000 korun) se majetkový prospěch ze zápůjček vypočtený za jednotlivé měsíce oceňuje a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

2. Dodanění při použití vozidla na finanční leasing

Ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů se zpřesňuje tak, že najaté motorové vozidlo není vozidlem pořízeným na finanční leasing. Pro zjištění příjmů v případě bezplatného poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely se také u vozidla na finanční leasing vychází ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka.

3. Změny ve slevách na dani

Při uplatnění slevy na invaliditu je naposled za rok 2017 rozhodující okamžik výplaty důchodu (musí se jednat o příjemce důchodu). Nově, tj. od roku 2018, bude rozhodující okamžik přiznání invalidního důchodu. V ustanovení § 35ba odst. 1 písm. c) se tak nahrazuje pojem „pobírá“ invalidní důchod pojmem „je mu přiznán“ invalidní důchod. Při prvním přiznání důchodu již nebude třeba čekat na jeho výplatu, ale bude dostačující rozhodnutí o přiznání důchodu. Dokonce bude možné v rámci ročního zúčtování přihlédnout ke slevě na invaliditu při zpětném přiznání, bez ohledu na skutečnost, zda již byl důchod také vyplácen. Ovšem k 15. únoru se bude stejně jako dosud dokládat potvrzení, že nárok na výplatu důchodu stále trvá.

Obdobně se změna projeví v případě uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kdy se dosud nesmí jednat o dítě, které je příjemcem invalidního důchodu třetího stupně, nově – kterému je invalidní důchod třetího stupně přiznán. Nebude se již čekat na jeho první výplatu, ale rozhodující bude jeho přiznání (např. i zpětně) a rodiče ztratí nárok na daňové zvýhodnění. Což bude vyžadovat větší opatrnost účetních a spolupráci s rodiči zdravotně postižených dětí při přiznávání důchodu v okamžiku plnoletosti (obvykle zpětně). Čtěte také: Slevy na invaliditu letos a od roku 2018. V konkrétních příkladech

Stejně tak se mění i dosavadní sleva držitele průkazu ZTP/P. Okamžik vydání průkazu se nemusí shodovat s rozhodnutím o přiznání statusu osoby ZTP/P. Nárok bude možné doložit jak průkazem ZTP/P, tak rozhodnutím z úřadu práce. V případě doložení obou dokladů se použije ten, který je pro poplatníka výhodnější. Nejedná se o žádnou zásadní změnu. Již od roku 2016 se na základě sdělení Generálního finančního ředitelství toleruje i předložení rozhodnutí od úřadu práce. Také pro rok 2017 Generální finanční ředitelství sdělilo, že finanční správa bude pro účely záloh na daň a ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2017 pro účely slev na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a e) a daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d při prokázání nároku podle § 38l odst. 2 písm. a), písm. d) a odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů akceptovat kromě zákonem stanoveného průkazu „ZTP/P“ i rozhodnutí vydaná Úřadem práce České republiky o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem „ZTP/P“.

Upravuje se období uplatnění slevy za umístění dítěte. Výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů bude odpovídat výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za dané zdaňovací období (dosud v daném zdaňovacím období). Namísto dosavadní možnosti cashového či akruálního přístupu bude v roce 2018 možný pouze akruální (uplatní se v období, na které bylo placeno). Vždy pouze za měsíce daného zdaňovacího období, bez ohledu na skutečnou platbu. Rodiče budou muset být opatrní na přelomu roku 2017 a 2018 tak, aby platba nebyla uplatněna dvakrát nebo naopak vůbec.

Doplňuje se i náležitost potvrzení pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte. Předškolní zařízení bude muset v souladu s ustanovením § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů v potvrzení uvést:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a 
  3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění. 

4. Srážková daň

Mění se ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů:

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

školení-leden22-molín

  • a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč nebo
  • b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2500 Kč.

5. Učinění prohlášení k dani

Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě (prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu nebo interního informačního systému zaměstnavatele). Od roku 2018 je zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu učinění prohlášení k dani zvolí, zda listinnou, či elektronickou, případně kombinaci obou.

Elektronizace souvisí také s ustanovením § 38l zákona o daních z příjmů, tj. způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Generální finanční ředitelství sdělilo, že finanční úřady budou u zaměstnavatelů akceptovat předepsané doklady předložené zaměstnancem i v elektronické podobě. K prohlášení k dani je vhodné stanovit např. vnitřním předpisem organizace podmínky, za kterých je možné elektronicky učinit prohlášení k dani. Je zveřejněn nový vzor tiskopisu, resp. nový tiskopis, určený pro jedno zdaňovací období. Více v článcích:

Dílčí daňové změny

  • Novela stavebního zákona přináší změnu v prokazování nároku na odpočet nezdanitelné části ve výši úroků z úvěru na výstavbu rodinného domu, bytového domu či bytové jednotky, eventuálně koupi pozemku za účelem výstavby. V souvislosti se změnou stavebních předpisů bude v roce 2018 možné odpočet prokázat rovněž společným povolením, kterým se stavba umísťuje a povoluje.
  • Nový právní předpis – zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích č. 246/2017 Sb. (účinnost od 18. srpna 2017). Přináší možnost daňového odpočtu na dary evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím v souladu s § 15 odst. 1 (eventuálně § 20 odst. 8) zákona o daních z příjmů
  • Novelou zákona o státní sociální podpoře se od 1. ledna 2018 zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě o 150 korun měsíčně. Ročně bude možné uplatnit 15 204 korun (měsíčně 1267 korun). Současně se definuje soustavná příprava na budoucí povolání. Definice soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání, za kterou se považuje studium na střední či vysoké škole v České republice, se upřesňuje tak, služebním poměrem je myšlen služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Ti totiž nemají statut studenta. Od účinnosti novely zákona o státní službě nebylo ze zákona patrné, zda soustavnou přípravou na budoucí povolání bude studium za trvání služebního poměru (studium úředníků s takzvanou úřednickou zkouškou). Student ve služebním poměru, který je příslušníkem bezpečnostních sborů či vojákem z povolání, je finančně zajištěn na základě služebního vztahu, tudíž není nezaopatřený.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).