Hlavní navigace

Zastavování exekucí se dotkne i zaměstnavatelů

10. 11. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zastavování exekucí je v plném proudu. Zdaleka nejde jen o tzv. Milostivé léto, jsou tu zbytečné, bagatelní i bezvýsledné exekuce, které budou postupně zastavovány.

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu s číslem 286/2021 Sb., přináší změny v exekučních srážkách ze mzdy. Změny ovlivní exekutory, dlužníky, věřitele, ale i zaměstnavatele, potažmo jejich mzdové účetní a personalisty. Ti by měli být s problematikou zastavování exekucí rovněž seznámeni. Problematika zastavování exekucí se dá zjednodušeně shrnout to čtyř bodů.

1. Zbytečně nařízené srážky ze mzdy

Podle upraveného § 290 odst. 1 občanského soudního řádu bude od 1. ledna 2022 docházet k zastavení srážek ze mzdy ve dvou situacích. Pokud povinný (zaměstnanec s exekučními srážkami) nemá žádný příjem nebo dostatečný příjem pro provedení srážek ze mzdy.

  • Pokud v řízení vyjde najevo, že povinný po dobu 2 let nepobírá mzdu, soud nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy zastaví. Důvodová zpráva v této souvislosti zmiňuje rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 271/2014, ze kterého plyne, že provádění výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy je závislé na tom, zda má povinný nárok na mzdu (plat). Jestliže povinný před uspokojením pohledávky oprávněného přestal pracovat u plátce mzdy, skončil pracovní nebo obdobný poměr a nový takový vztah nezaložil, případně po skončení pracovního poměru začal podnikat, pak výkon rozhodnutí trvá, pouze není fakticky prováděn, protože tu není žádný další plátce mzdy, na něhož by bylo lze výkon rozhodnutí převést. V zákoně chybí ustanovení o tom, že by v těchto případech bylo možno řízení zastavit… Lze tedy uzavřít, že exekuční řízení běží, dokud nenastane některá z okolností předvídaných zákonem, na základě které soud rozhodne o zastavení řízení.
  • Nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy se zastaví také tehdy, vyjde-li v řízení najevo, že povinný nepobíral po dobu 3 let mzdu alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Návrh na zastavení bude moci podat i zaměstnavatel. Zde tedy zaměstnanec mzdu nebo jiný příjem má, ale není v dostatečné výši.

2. Zastavení po zaplacení jistiny a části nákladů exekuce

Tady se jedná o tzv. Milostivé léto, kdy bude exekuce zastavena, pokud povinný nejpozději do 28. ledna 2022 zaplatí vymáhanou jistinu a část nákladů exekuce, tj. 907,50 Kč (včetně DPH). Jistinou se myslí původní dluh bez příslušenství – tedy úroků, úroků z prodlení, penále či nákladů spojených s uplatněním dluhu, jako jsou náklady věřitele (soudní poplatky, právní zastoupení atd.).

Zastavení se samozřejmě netýká každého dluhu, ale pouze dluhů u veřejnoprávních věřitelů, jako je stát, obce a kraje, jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada soudržnosti, státní nebo národní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, právnické osoby s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (např. některé dopravní podniky, ČEZ atd.).

  • Jestliže je k 28. říjnu 2021 vymožena jistina + náklady exekuce ve výši 907,50 Kč, exekutor sám takovou exekuci zastaví.
  • Pokud bude jistina + náklady exekuce ve výši 907,50 Kč uhrazena v období od 28. 10. 2021 do 28. ledna 2022, exekutor na návrh povinného exekuci zastaví.

Dlužníci tedy zaplatí pouze dluh a část nákladů exekuce, od placení zbytku pohledávky budou osvobozeni. Měli by tedy co nejdříve zjistit, kolik zbývá z jistiny splatit, tj. obrátit se na exekutora s žádostí o vyčíslení dlužné částky a tuto dobrovolně zaplatit. K Milostivému létu se dobrovolně připojily i Air Bank a úvěrová společnost Home Credit ze skupiny PPF. Home Credit umožní zastavení exekucí a oddlužení části dlužníků. Možnosti zapojení se do Milostivého léta zvažuje i Česká spořitelna.

3. Staré bagatelní exekuce do původní jistiny 1500 Kč

V této variantě jde o pohledávky s původním dluhem do 1500 Kč, u kterých začalo vymáhání v roce 2018 a dříve. Zde exekutor vyzve do konce března 2022 věřitele k úhradě zálohy nákladů exekuce, a pokud nebude záloha do 30 dnů zaplacena, exekuce se zastaví (již nebude možné podat exekuční návrh nebo ji vymáhat soudně). Naopak, pokud věřitel zálohu zaplatí, bude exekuce pokračovat minimálně další 3 roky.

Stejně jako u Milostivého léta se možnost zastavení netýká výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za trestný čin.

V případě zastavení exekuce budou mít věřitelé nárok na novou slevu na dani z příjmu dle upraveného § 35 zákona o daních z příjmů. Zde se doplňuje, že daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, se snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani zčásti. Znamená to, že po zastavení exekučního řízení věřiteli náleží náhrada 30 % vymáhané pohledávky (bez příslušenství) ve formě slevy na dani z příjmů.

O přiznání této náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce. Fyzické osoby si tuto slevu na dani uplatní ve svém daňovém přiznání. Maximální možná sleva za jednu zastavenou exekuci je 450 Kč (30 % z 1500 Kč).

školení-leden22-legislativní novinky

4. Ostatní marné (bezvýsledné) exekuce

Exekuce na peněžitá plnění (opět s výjimkou výživného a pohledávek vzniklých ublížením na zdraví atd.) budou postupně po roce 2023 zastavovány, pokud v době posledních 6 let od provedení exekuce nestačí vymožená částka ani na úhradu nákladů exekuce. Exekutor vyzve ve třicetidenní lhůtě oprávněného, aby sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce. K pokračování bude nezbytné uhrazení zálohy na další vedení exekuce. Jestliže zálohu uhradí, bude exekuce pokračovat po dobu dalších 3 let a lze ji stejným způsobem ještě o 3 roky prodloužit. Neúspěšné exekuce tak budou zastavovány nejpozději po 12 letech vymáhání. 

Nová úprava přitom počítá i s možností osvobození od úhrady zálohy z důvodu finanční situace při doložení majetkových poměrů oprávněného. Do doby 6 let neúspěšně vedené exekuce se bude započítávat i doba vedení takové exekuce před účinností novely.

Zastavování exekucí a zaměstnavatel

Věřitelé ze zastavování exekucí nadšeni pochopitelně nebudou, nicméně pro zaměstnavatele jsou změny přínosné. Již v období Milostivého léta se budou setkávat s prvními zastavenými veřejnoprávními exekucemi. Situace bude pokračovat postupným zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí po roce 2023. Je zřejmé, že se bude počet marně vedených exekucí u jednotlivých zaměstnanců postupně jejich zastavováním snižovat. Jde především o exekuce, které by se v rámci výpočtu srážek ze mzdy do pořadí pravděpodobně nikdy nedostaly. Z tohoto pohledu je zavedení dvanáctileté hranice maximálního možného vedení exekuce výhrou.

Anketa

Rekordmanem v množství nařízených exekucí je (byl) váš zaměstnanec s počtem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).