Hlavní navigace

Zbyde vám koncem roku dovolená kratší než polovina směny? Co s ní?

16. 11. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Díky novým pravidlům čerpání řádné dovolené zůstane často koncem roku k čerpání pár zbývajících hodin či jejich zlomků. Propadnou, nebo je možné je proplatit?

Problematika řádné dovolené se od roku 2021 výrazně změnila. Server Podnikatel.cz se novým pravidlům v průběhu roku několikrát věnoval, nyní s jeho závěrem je vhodné připomenout zákonitosti čerpání dovolené tak, aby mohla být ideálně v plné výši vyčerpána.

Písemný rozvrh čerpání dovolené

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání dovolené písemným rozvrhem čerpání dovolené vydaného se souhlasem odborové organizace nebo rady zaměstnanců. Pokud u zaměstnavatele odbory nebo rada zaměstnanců nepůsobí, žádný souhlas samozřejmě není potřeba, rozvrh si zaměstnavatel vyhotoví sám. Zákoník práce nestanoví konkrétní podobu rozvrhu (plánu) čerpání dovolené. Zaměstnavatel může využít speciální software nebo jen „excelovskou“ tabulku atd. Dokonce se ani nemusí jednat o jeden rozvrh. Může být připraven počátkem roku a poté průběžně aktualizován nebo sestaven nově dle aktuální situace každé kalendářní čtvrtletí či měsíc. Plán dovolených je užitečným nástrojem, jenž zaměstnavateli pomůže splnit zákonem danou podmínku zákoníku, že dovolená má být vyčerpána v roce, za který náleží.

O čerpání rozhoduje zaměstnavatel, ne zaměstnanec

V ustanovení § 218 zákoníku práce se uvádí, že čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Je zřejmé, že častý argument zaměstnavatele, že „zaměstnanci nechtějí čerpat dovolenou“, při případné kontrole inspektorátu práce neobstojí. Je to on, kdo určuje čerpání dovolené, nikoli zaměstnanci. Zaměstnavatel sám určuje čerpání dovolené a tuto skutečnost je povinen zaměstnanci oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době tohoto oznámení. Při určení čerpání dovolené přihlíží ke svým provozním důvodům, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance (tj. umožňuje-li to provoz, přihlédne k potřebám zaměstnanců – prázdniny, plánovaný pobyt na chatě atd.).

Dovolená nečerpaná v souladu se zákonem

Dovolená má být podle zákoníku práce vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Jestliže se dovolená poskytuje v několika částech, má alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli na jiné délce čerpané dovolené. V souladu s ustanovením § 218 odst. 1 zákoníku práce není zaměstnavatel povinen určit čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpána v roce, ve kterém na ni vzniklo právo ve třech situacích:

  1. Čerpání dovolené brání překážky v práci na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená atd.).
  2. Čerpání dovolené brání naléhavé provozní důvody (tím může být v podstatě cokoliv, co zaměstnavatel obhájí jako naléhavý provozní důvod – tedy situace mimořádná, neplánovaná). 
  3. Zaměstnanec požádal o převod dovolené do následujícího kalendářního roku a zaměstnavatel této žádosti vyhověl (jde o novinku, která může být poprvé použita pro převod dovolené z roku 2021 do roku 2022).

Jestliže zaměstnanec nepožádá, eventuálně zaměstnavatel žádosti nevyhoví nebo nevyhoví v plném rozsahu, dovolená nepropadne, ale současně (nebude-li v souladu se zákonem vyčerpána) dojde k jejímu převodu do následujícího kalendářního roku. Samozřejmě s možností postihu ze strany inspektorátu práce (možná pokuta na úseku řádné dovolené až 200 000 Kč).

Převod dovolené do následujícího roku

Jak již bylo uvedeno, s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku. Možnost převedení se netýká pouze části dovolené z aktuálního roku, ale také nečerpané dovolené z předchozích let (podmínka 4/6 týdnů bude splněna součtem „staré“ i „nové“ dovolené).

Zákoník práce vyžaduje pro žádost zaměstnance o převod dovolené písemnou formu. Nemusí jít nutně o listinnou podobu, písemné jednání lze učinit dle § 562 zákona občanského zákoníku i elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Na převod dovolené není právní nárok, zaměstnavatel není povinen žádosti o převod dovolené vyhovět nebo vyhovět v plném rozsahu (musí ale umožnit její čerpání v daném kalendářním roce, nebráni-li tomu překážky na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody). Jelikož byla žádost o převod dovolené učiněna zaměstnancem písemně, měl by zaměstnavatel rozhodnout rovněž písemně.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Bližší podmínky mohou být specifikovány například interním předpisem, tj. kdo o převodu rozhoduje (přímý nadřízený apod.), v jakém maximálním rozsahu je možné o převod žádat, do jakého termínu je nutné žádosti podat, jakým formulářem (může být stanoven vzorový formulář zaměstnavatele) atd.

Hodiny či zlomky hodin na konci roku

Podle § 218 odst. 6 zákoníku práce může zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené s jeho souhlasem výjimečně v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

A to je právě situace, se kterou se budou zaměstnavatelé potýkat koncem kalendářního roku. V řadě případů se nepodaří dovolenou vyčerpat tak, aby k poslednímu čerpání zbyla celá směna, nebo alespoň její polovina. Zůstatek řádné dovolené (a to ani zlomky hodin) v žádném případě nezaniká a není možné ho proplatit. Nevyčerpání dovolené v takovém minimálním rozsahu (méně než celá směna nebo její polovina) bude považováno za provozní důvod. Zaměstnavatel není schopen zajistit provoz při dočerpání takových zůstatků dovolené na konci kalendářního roku. Je vhodné upravit např. interní směrnicí, v jakém časovém rozsahu bude zůstatek dovolené považován za provozní důvod a automaticky převeden do dalšího roku.

V navazujícím článku se ve spolupráci s inspektorátem práce zaměříme na „škodu“, která by mohla zaměstnanci vzniknout nečerpáním řádné dovolené. Jde o téma, které je aktuálně ve spojitosti s nečerpáním řádné dovolené hojně diskutováno.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).