Hlavní navigace

Zdraví firmy si může podnikatel vyšetřit sám

8. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pro kvalifikované rozhodování v oblasti finančního řízení slouží jako podklad finanční analýza. Ta podnik rozebere a analyzuje jeho dosavadní působení. Z výsledků finanční analýzy se podnikatel může dozvědět, jestli je zadlužen či má dostatek likvidních prostředků.

Finanční analýza je součástí finančního plánování. Sledování finančních ukazatelů firmy je užitečné pro diagnostiku jejího zdraví a působí jako zpětná vazba, která odráží činnost podniku. Finanční analýza může podnikateli pomoci odhalit některé pozitivní či negativní trendy z minulosti, na které pak může podnikatel reagovat určitými opatřeními. Finanční výsledky se stávají základním kritériem ekonomických rozhodnutí a podnikové finance získávají nové postavení – dostávají se do centra pozornosti všech podnikatelů, vysvětluje význam finanční analýzy Petra Růčková v knize Finanční analýza (vydavatelství Grada, 2008). Čtěte více: Jak financovat své podnikání z fondů EU?

Výsledky finanční analýzy představují nejrůznější ukazatele, u nichž je nejdůležitější jejich interpretace. Finanční analýza by se měla sestavovat v pravidelných intervalech (čtvrtletně, měsíčně), aby byla zajištěna kontinuita a možnost srovnání. Na výpočty lze použít softwarové programy, které šetří čas, ale podnikatel si může finanční analýzu sestavit i sám. Informace pak čerpá především z účetnictví (výkaz zisku a ztráty, rozvaha) a ze sledování cash flow.

Podklady pro finanční analýzu tedy představují:

Finanční analýza může sestávat z mnoha ukazatelů. Nejznámější jsou potom poměrové ukazatele, ale využívají se také souhrnné indexy a hodnotové ukazatele. Základní poměrové ukazatele tedy jsou:

  • Rentabilita
  • Aktivita
  • Likvidita
  • Zadluženost

Finanční analýzu ve firmě:

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability vyjadřují výnosnost vložených prostředků do podnikání. Hodnotí tak celkovou efektivitu podniku, tzn. čím je ukazatel vyšší, tím pro podnikatele lépe. Podklady se získávají z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Vychází většinou z podílu, kdy čitatele tvoří položka, u níž chce podnikatel zjistit její ziskovost (především čistý zisk po zdanění a odečtení úroků), a ve jmenovateli je kapitál či tržby.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = (čistý zisk/vlastní kapitál) x 100
Interpretace: Z jedné vložené koruny do podnikání získá podnikatel x % zisku. Ukazatel by se měl pohybovat výše než úroková míra bezrizikových cenných papírů (například cenné papíry garantované státem).

Rentabilita aktiv (ROA) = (čistý zisk/aktiva) x 100
Interpretace: Vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními či cizími zdroji.

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) = [EBIT/ (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky)] x 100
Interpretace: Vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními či cizími zdroji.

EBIT – zisk před zdaněním a před úroky (tj. provozní hospodářský výsledek)

Rentabilita tržeb (ROS) = (čistý zisk/tržby) x 100
Interpretace: Z jedné utržené koruny podnikatel získá x % zisku.

Rentabilita nákladů (ROC) = (čistý zisk/náklady) x 100
Interpretace: Z jedné vynaložené koruny má podnikatel x % zisku.

Poznámka: Místo čistého zisku je možné použít ukazatel EAT, tj. čistý zisk navýšený o zdaněné úroky. Ten vypovídá o ziskovosti nejen vložených prostředků, ale také z cizího kapitálu. Je vhodnější jej používat při porovnávání s podniky, které mají rozdílnou daňovou a úrokovou zátěž.

Zjistěte si zdraví svého konkurenta

Využijte jedinečný nástroj, který nabízí business server Podnikatel.cz ve spolupráci s Czech Credit Bureau. Ekonomické ukazatele firem zdarma

Ukazatele aktivity

Obecně hodnotí ukazatele aktivity, jak je podnik schopen využít svůj majetek a zjišťují vázanost kapitálu v majetku. Výsledkem je buď obratovost, tj. počet obratů za určité časové období, nebo doba obrátek (například ve dnech). U obratovosti platí, že s vyšším počtem obratů je svázáno méně prostředků, tudíž se zvyšuje zisk. Dobu obrátek se podnikatelé snaží zkracovat, tj. tento ukazatel snižovat.

Obrat celkových aktiv = tržby/aktiva
Interpretace: Vypovídá, za kolikrát se veškerá aktiva podniku obrátí za rok. V ideálním případě by se měl pohybovat kolem úrovně 1.

Doba obratu zásob = zásoby/ (tržby/365 dní)
Interpretace: Říká, jaký je průměrný počet dnů, po které je majetek v podniku vázán až do fáze spotřeby (suroviny, materiál) nebo prodeje (hotové výrobky). Obecně platí, že kratší doba obratu bývá pro podnikatele výhodnější.

Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky/denní tržby
Interpretace: Říká, jak dlouho trvá splacení pohledávek (ve dnech). Tento ukazatel by se měl držet hodnot odpovídajících průměrné době splatnosti faktur.

Doba obratu závazků = krátkodobé závazky/denní tržby
Interpretace: Říká, jak rychle se daří podniku splácet své závazky. Pro zajištění bezproblémového krátkodobého financování by měl ukazatel dosahovat vyšších hodnot než doba obratu pohledávek.

Ukazatele likvidity

Likvidnost znamená, s jakou rychlostí a náklady je možné přeměnit určité formy majetku na peníze. Likviditou se pak označuje schopnost podniku včas uhradit své závazky. Nedostatečná likvidita může podnikatele uvrhnout do platební neschopnosti a dovést až k bankrotu.

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) = krátkodobý finanční majetek/krátkodobé závazky
Interpretace: Říká, jak je podnik schopen uhradit své momentálně splatné závazky z krátkodobého finančního majetku (peníze v pokladně, na bankovním účtu a krátkodobé cenné papíry). Ideální hodnotu představuje 1, minimální hodnota by neměla klesnout pod 0,2.

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)= (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky)/krát­kodobé závazky
Interpretace: Vypovídá o schopnosti podniku splatit závazky z obchodního styku a vůči zaměstnancům. Ideální je hodnota 1, vyšší číslo značí vyšší zásoby než je potřeba (což zbytečně váže prostředky a snižuje tak zisk).

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby)/krátkodobé závazky
Interpretace: Říká, jak pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tedy popisují situace, jak by byl podnikatel schopen pokrýt veškeré své závazky, kdyby okamžitě prodal všechna svá aktiva. Vyšší hodnota bývá spojována s lepší situací. Minimální hranici tvoří 1,5.

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, jak je podnik závislý na cizích zdrojích v porovnání s vlastními zdroji. Příliš vysoký ukazatel tedy podniku nesvědčí, může mu přivodit vážné finanční problémy, ale určitá míra zadluženosti by se udržovat měla. Zadluženost totiž může přispívat k lepší rentabilitě.

Zadluženost = (cizí kapitál/celková aktiva)
Interpretace: Ukazuje celkovou zadluženost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluženost. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6.

MM_socky3

Věřitelské riziko = (cizí kapitál/vlastní jmění)
Interpretace: Ukazuje celkovou zadluženost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluženost.

Úrokové krytí = EBIT/ nákladové úroky
Interpretace: Vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje platby úroků. Tento ukazatel sledují banky při poskytování úvěrů. Ukazatel by měl nabývat hodnot vyšších než 3, ideální je rozmezí 4 – 6.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).