Hlavní navigace

Zdraví firmy si může podnikatel vyšetřit sám

 Autor: 258398
Pro kvalifikované rozhodování v oblasti finančního řízení slouží jako podklad finanční analýza. Ta podnik rozebere a analyzuje jeho dosavadní působení. Z výsledků finanční analýzy se podnikatel může dozvědět, jestli je zadlužen či má dostatek likvidních prostředků.
Jitka Lukášová 8. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Finanční analýza je součástí finančního plánování. Sledování finančních ukazatelů firmy je užitečné pro diagnostiku jejího zdraví a působí jako zpětná vazba, která odráží činnost podniku. Finanční analýza může podnikateli pomoci odhalit některé pozitivní či negativní trendy z minulosti, na které pak může podnikatel reagovat určitými opatřeními. Finanční výsledky se stávají základním kritériem ekonomických rozhodnutí a podnikové finance získávají nové postavení – dostávají se do centra pozornosti všech podnikatelů, vysvětluje význam finanční analýzy Petra Růčková v knize Finanční analýza (vydavatelství Grada, 2008). Čtěte více: Jak financovat své podnikání z fondů EU?

Výsledky finanční analýzy představují nejrůznější ukazatele, u nichž je nejdůležitější jejich interpretace. Finanční analýza by se měla sestavovat v pravidelných intervalech (čtvrtletně, měsíčně), aby byla zajištěna kontinuita a možnost srovnání. Na výpočty lze použít softwarové programy, které šetří čas, ale podnikatel si může finanční analýzu sestavit i sám. Informace pak čerpá především z účetnictví (výkaz zisku a ztráty, rozvaha) a ze sledování cash flow.

Podklady pro finanční analýzu tedy představují:

Finanční analýza může sestávat z mnoha ukazatelů. Nejznámější jsou potom poměrové ukazatele, ale využívají se také souhrnné indexy a hodnotové ukazatele. Základní poměrové ukazatele tedy jsou:

  • Rentabilita
  • Aktivita
  • Likvidita
  • Zadluženost

Anketa

Finanční analýzu ve firmě:

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability vyjadřují výnosnost vložených prostředků do podnikání. Hodnotí tak celkovou efektivitu podniku, tzn. čím je ukazatel vyšší, tím pro podnikatele lépe. Podklady se získávají z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Vychází většinou z podílu, kdy čitatele tvoří položka, u níž chce podnikatel zjistit její ziskovost (především čistý zisk po zdanění a odečtení úroků), a ve jmenovateli je kapitál či tržby.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = (čistý zisk/vlastní kapitál) x 100
Interpretace: Z jedné vložené koruny do podnikání získá podnikatel x % zisku. Ukazatel by se měl pohybovat výše než úroková míra bezrizikových cenných papírů (například cenné papíry garantované státem).

Rentabilita aktiv (ROA) = (čistý zisk/aktiva) x 100
Interpretace: Vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními či cizími zdroji.

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) = [EBIT/ (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky)] x 100
Interpretace: Vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními či cizími zdroji.

EBIT – zisk před zdaněním a před úroky (tj. provozní hospodářský výsledek)

Rentabilita tržeb (ROS) = (čistý zisk/tržby) x 100
Interpretace: Z jedné utržené koruny podnikatel získá x % zisku.

Rentabilita nákladů (ROC) = (čistý zisk/náklady) x 100
Interpretace: Z jedné vynaložené koruny má podnikatel x % zisku.

Poznámka: Místo čistého zisku je možné použít ukazatel EAT, tj. čistý zisk navýšený o zdaněné úroky. Ten vypovídá o ziskovosti nejen vložených prostředků, ale také z cizího kapitálu. Je vhodnější jej používat při porovnávání s podniky, které mají rozdílnou daňovou a úrokovou zátěž.

Zjistěte si zdraví svého konkurenta

Využijte jedinečný nástroj, který nabízí business server Podnikatel.cz ve spolupráci s Czech Credit Bureau. Ekonomické ukazatele firem zdarma

Ukazatele aktivity

Obecně hodnotí ukazatele aktivity, jak je podnik schopen využít svůj majetek a zjišťují vázanost kapitálu v majetku. Výsledkem je buď obratovost, tj. počet obratů za určité časové období, nebo doba obrátek (například ve dnech). U obratovosti platí, že s vyšším počtem obratů je svázáno méně prostředků, tudíž se zvyšuje zisk. Dobu obrátek se podnikatelé snaží zkracovat, tj. tento ukazatel snižovat.

Obrat celkových aktiv = tržby/aktiva
Interpretace: Vypovídá, za kolikrát se veškerá aktiva podniku obrátí za rok. V ideálním případě by se měl pohybovat kolem úrovně 1.

Doba obratu zásob = zásoby/ (tržby/365 dní)
Interpretace: Říká, jaký je průměrný počet dnů, po které je majetek v podniku vázán až do fáze spotřeby (suroviny, materiál) nebo prodeje (hotové výrobky). Obecně platí, že kratší doba obratu bývá pro podnikatele výhodnější.

Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky/denní tržby
Interpretace: Říká, jak dlouho trvá splacení pohledávek (ve dnech). Tento ukazatel by se měl držet hodnot odpovídajících průměrné době splatnosti faktur.

Doba obratu závazků = krátkodobé závazky/denní tržby
Interpretace: Říká, jak rychle se daří podniku splácet své závazky. Pro zajištění bezproblémového krátkodobého financování by měl ukazatel dosahovat vyšších hodnot než doba obratu pohledávek.

Ukazatele likvidity

Likvidnost znamená, s jakou rychlostí a náklady je možné přeměnit určité formy majetku na peníze. Likviditou se pak označuje schopnost podniku včas uhradit své závazky. Nedostatečná likvidita může podnikatele uvrhnout do platební neschopnosti a dovést až k bankrotu.

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) = krátkodobý finanční majetek/krátkodobé závazky
Interpretace: Říká, jak je podnik schopen uhradit své momentálně splatné závazky z krátkodobého finančního majetku (peníze v pokladně, na bankovním účtu a krátkodobé cenné papíry). Ideální hodnotu představuje 1, minimální hodnota by neměla klesnout pod 0,2.

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)= (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky)/krát­kodobé závazky
Interpretace: Vypovídá o schopnosti podniku splatit závazky z obchodního styku a vůči zaměstnancům. Ideální je hodnota 1, vyšší číslo značí vyšší zásoby než je potřeba (což zbytečně váže prostředky a snižuje tak zisk).

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby)/krátkodobé závazky
Interpretace: Říká, jak pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tedy popisují situace, jak by byl podnikatel schopen pokrýt veškeré své závazky, kdyby okamžitě prodal všechna svá aktiva. Vyšší hodnota bývá spojována s lepší situací. Minimální hranici tvoří 1,5.

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, jak je podnik závislý na cizích zdrojích v porovnání s vlastními zdroji. Příliš vysoký ukazatel tedy podniku nesvědčí, může mu přivodit vážné finanční problémy, ale určitá míra zadluženosti by se udržovat měla. Zadluženost totiž může přispívat k lepší rentabilitě.

Zadluženost = (cizí kapitál/celková aktiva)
Interpretace: Ukazuje celkovou zadluženost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluženost. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6.

EBF20-tip-témata1

Věřitelské riziko = (cizí kapitál/vlastní jmění)
Interpretace: Ukazuje celkovou zadluženost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluženost.

Úrokové krytí = EBIT/ nákladové úroky
Interpretace: Vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje platby úroků. Tento ukazatel sledují banky při poskytování úvěrů. Ukazatel by měl nabývat hodnot vyšších než 3, ideální je rozmezí 4 – 6.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).