Hlavní navigace

Zkoušku udělat nemusíte, odpočítat od daní ji ale můžete

12. 2. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podnikatelé i zaměstnanci si mohou za rok 2019 snížit základ daně. Důležité jsou nejen maximální částky, ale také i jejich prokázání v souladu se zákonem.

Správným prokázáním se OSVČ vyhne dodatečnému ověřování nároku správcem daně. Zaměstnavatel by si měl veškeré doklady vyžádat již při ročním zúčtování.

S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání i ročního zúčtování příjmů je čas na zopakování pravidel. Maximální hodnoty nezdanitelných částí základu daně a podmínky uplatnění jsme připomínali v článku: Nezdanitelné části základu daně v roce 2019 a 2020. Tentokrát se zaměříme podrobněji na jejich prokázání. Způsob prokazování popisuje ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů.

Hodnota bezúplatného plnění (dříve dary)

Bezúplatné plnění (dar) může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Zákon sice hovoří o potvrzení příjemce bezúplatného plnění, ale v praxi se nejčastěji dokládá darovací smlouvou. Ze smlouvy musí být patrná částka. Jestliže hodnota věcného daru či služby není známa, určí se cenou zjištěnou v souladu se zákonem o oceňování majetku. Darovat je také možné zdravotně postižené osobě. Zde je nezbytné v darovací smlouvě (případně v potvrzení příjemce o bezplatném plnění) specifikovat, o jaké postižení se jedná (např. invalidní důchod, souběh důchodu starobního s invalidním apod.).

Za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma nebo krevní destičky. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000 Kč. Poplatník prokazuje potvrzením zdravotnického zařízení (celkový počet odběrů za rok, případně potvrzení o jednotlivých odběrech). Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o bezpříspěvkový odběr. Dále je možné snížit základ daně žijícím dárcem orgánu nebo darováním krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20 000 korun. Prokazuje se potvrzením transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb. Z hlediska obecného nařízení o ohraně osobních údajů (GDPR) je vhodnější uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu darování orgánů či kostní dřeně řešit formou daňového přiznání. Více v článku: Pravidelně daruje krevní plazmu za odměnu. Má nárok na placené volno? 

Úroky z úvěrů

Základ daně lze snížit o úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, z hypotéčního úvěru poskytnutého bankou, úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem a použitým na financování zákonem o daních z příjmů definované bytové potřeby.

Prokazuje se v první řadě smlouvou o úvěru, kde je jednoznačně uvedeno, která instituce úvěr poskytla a kdo je účastníkem smlouvy. Pokud není ze smlouvy dostatečně zřejmá bytová potřeba, dokládá se dalšími písemnostmi, a to především kupní smlouvou. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Dále je potřeba doložit potvrzení o zaplacených úrocích, které vydávají peněžní ústavy automaticky (zasílají je poštou či elektronicky).

V některých případech musí jít výhradně o bytovou potřebu vlastní, jindy se může jednat o trvalé bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. Podrobněji v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Podrobněji k uplatnění úroků z úvěrů v článcích: 

Penzijní připojištění

Základ daně lze snížit také o penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Dokládá se smlouvou o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření a každoročně potvrzením penzijní společnosti o příspěvcích, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ze které náleží maximální státní příspěvek. Čtěte více: Mimořádné vklady na důchod. Jak je v daních (ne)uplatnit?

V praxi se lze rovněž setkat s penzijním připojištěním uzavřeným mezi poplatníkem a institucí penzijního připojištění bez státního příspěvku. Jde o produkt pojištění od instituce penzijního připojištění v rámci Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. U zaměstnavatele se tato nezdanitelná část základu daně neuplatní, poplatník musí podat daňové přiznání. Samozřejmě zde nepřísluší státní příspěvek, uplatňuje se smlouvou o penzijním pojištění a potvrzením o zaplacených příspěvcích. Smlouva i potvrzení by mělo být přeloženo do českého jazyka a zaplacené příspěvky v cizí měně se přepočítají kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB uplatněného v účetnictví poplatníků, případně jednotným každoročně vyhlášeným kurzem.

Životní pojištění

Další z okruhu nezdanitelných částí základu daně je pojistné na soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem (jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě) a pojišťovnou. Dokládá se smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu a každoročně potvrzením pojišťovny o zaplacených příspěvcích v uplynulém zdaňovacím období nebo o poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období.

Na rozdíl od penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem může mít poplatník uzavřeno několik smluv o životním pojištění. Ze smlouvy musí být patrný účel pojištění – pro případ dožití, smrti nebo dožití, důchodové pojištění. A musí se jednat o takzvané kapitálové životní pojištění neumožňující průběžné výběry. Čtěte také: Výplata či zrušení životního pojištění. Jak je to s daňovým přiznáním?

Odborové příspěvky

Členové odborové organizace si mohou snížit základ daně o členské odborové příspěvky zaplacené odborové organizaci. Doloží se potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného příspěvku v uvedeném zdaňovacím období. Odpočet není vázán na konkrétní odborovou organizaci. Znamená to, že poplatník může být členem jakékoli odborové organizace, nemusí se jednat o odborovou organizaci založenou přímo jeho zaměstnavatelem.

Úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání

Poslední nezdanitelnou částí základu daně je úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dokládá se potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání. V případě osob se zdravotním postižením potvrzením nebo rozhodnutím ČSSZ o invaliditě a u osob zdravotně znevýhodněných potvrzením nebo rozhodnutím úřadu práce.

Nejedná se však o studium na střední či vysoké škole. Jde o zkoušky v souladu se zákonem o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (složení nebo uznání dílčí kvalifikační zkoušky). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává seznam profesních kvalifikací (včetně kódu). Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou zkušební komisí a získání profesní kvalifikace se vydává na formuláři, který je stanoven v příloze vyhlášky č 28/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Osvědčení se vydává pouze, je-li zkouška úspěšně vykonána. Ovšem zákon o daních z příjmů pro uznání nároku na snížení základu daně tuto podmínku vysloveně nevyžaduje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).