Hlavní navigace

Zkroťte své výdaje na energie. Pomůže vám v tom nová státní podpora

23. 6. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pražští živnostníci a podnikatelé mají konečně šanci dosáhnout na státní podporu. Nový program jim pomůže ušetřit výdaje na energie.

Malí a střední podnikatelé v Praze mohou nově žádat o bezúročné investiční úvěry a finanční příspěvky na financování projektů zaměřených na energetické úspory.

Jde o pilotní projekt, kdy stát v oblasti zvyšování energetické účinnosti v průmyslu využije namísto tradičních dotací finanční nástroje. Pražští podnikatelé se ke zvýhodněným produktům a programům dostávají daleko hůře než podnikatelé mimopražští, proto jsme se rozhodli pro ně tento pilotní program připravit. Program zároveň přispěje k naplnění cíle České republiky k dosažení úspor energie v konečné spotřebě v roce 2020 podle Národního akčního plánu energetické účinnosti, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, jehož úřad vyčlenil na poskytování úvěrů 130 milionů korun.

Program ENERG má přispět ke snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních podnicích v hlavním městě, které nemohou být podporovány z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. O finance je možné žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Mimopražští podnikatelé mohou čerpat bezúročné úvěry v programu EXPANZE. Více informací o něm v článku Živnostníci a malí podnikatelé, zažádejte si o bezúročný úvěr. Jde to snadno

Výhodný úvěr a dva bonusy k tomu

Podpora bude poskytována ve formě bezúročného investičního úvěru až do výše 70 % způsobilých výdajů, v rozmezí 2 až 20 milionů korun, se splatností 10 let a odkladem splátek až 2 roky. Po dobu dvou let je také možné úvěr čerpat. Podpora je určena malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy, kteří podnikají ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví nebo službách. Výhodou produktu je kromě odkladu splátek jistiny úvěru i možnost předčasného splacení celého úvěru nebo jeho části bez sankce.

Hradit je možné:

  • Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou pořízení pozemků, staveb a dopravních zařízení), včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k úspoře energie v konečné spotřebě příjemce podpory. V případě strojů a zařízení se nesmí jednat o použité stroje a zařízení.
  • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, je-li nezbytný k řádnému provozování hmotného majetku pořízeného v rámci způsobilých výdajů projektu (zejména pořízení softwaru nezbytného k dosahování úspor energie v konečné spotřebě a managementu hospodaření s energií).
  • Pouze v případě podpory de minimis také pořízení drobného majetku (s výjimkou nákupu použitých zařízení), vedlejší rozpočtové náklady způsobilé maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilými jsou výdaje, které bezprostředně souvisí s realizací projektu, jsou určeny výlučně k provedení opatření zabezpečujících úsporu energie v konečné spotřebě příjemce podpory, jsou uhrazeny nejdříve v den nabytí účinnosti smlouvy o zvýhodněném úvěru, z něhož byly hrazeny. Dále musí být doloženy účetními nebo daňovými doklady, vynaloženy na pořízení majetku či uhrazení výdajů příjemce podpory a identifikovatelné v celkových investičních nákladech jako samostatná investice. Rekonstrukce nemovitosti vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie příjemce podpory je způsobilým výdajem. Způsobilými výdaji jsou dále i náklady na pořízení jednoho energetického posudku, který je přílohou žádosti o zvýhodněný úvěr. 

DPH je také způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru, ale jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH a ani si nemůže vrácení DPH nárokovat. Způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru naopak není takový výdaj, který má charakter opravy a běžné údržby a splacení dříve poskytnutého úvěru a zpětná úhrada už proplaceného výdaje v rámci projektu.

Mohlo by vás zajímat: Aukce energií mají svá pro i proti. Víte, kdy se vám vyplatí?

Program vedle bezúročného úvěru láká i na dva bonusy. Jde o finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku a příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu. V prvním případě činí příspěvek až 80 % z výdajů vynaložených na pořízení energetického posudku, maximálně ale 100 000 korun. Tyto peníze se vyplácí jednorázově. V druhém případě bude podpora vyplácena také jednorázově, ale až po doložení ověřovacího energetického posudku prokazujícího dosažení požadované úspory energie v konečné spotřebě příjemce podpory. Realizací projektu musí dojít k úspoře energie v konečné spotřebě příjemce podpory alespoň o 5 % oproti období před podáním žádosti o podporu. V případě dosažení energetické úspory podle projektového plánu do 3 let od dokončení projektu obdrží podnikatel bonusový finanční příspěvek ve výši 7 % vyčerpané částky zvýhodněného úvěru, láká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Dále čtěte: Restauratéři ani autoopravny neznají svou spotřebu energií

chytré podnikání - tip témata

Podmínky poskytnutí a podání žádosti

Na podporu mají nárok pouze malí a střední podnikatelé, kteří svůj projekt realizují na území metropole. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti. Za posouzení žádosti o podporu ani poskytnutí podpory neplatí příjemce podpory žádné poplatky.

Žádosti přijímají všechny pobočky a regionální pracoviště Českomoravské záruční a rozvojové banky. Dokumenty vyžadované elektronicky je možné zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa ČMZRB nebo předat do datové schránky, případně webové podatelny ČMZRB. Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem. Podatelna Českomoravské záruční a rozvojové banky se v Praze nachází na adrese Na Florenci 1496/5, Praha 1.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).