Hlavní navigace

Změna pro OSVČ pečující o děti do 4 let věku

1. 6. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Osoby samostatně výdělečně činné čekají i příznivější změny. Nejde jen o zvyšování záloh. Budou považovány za vedlejší z důvodu péče o dítě delší dobu.

Aktuálně schvalovaný balíček změn v sociálním pojištění přináší řadu důležitých změn. Jde o sněmovní tisk s číslem 443 přinášející legislativně technické změny u slev na pojistném za zaměstnance (kratší pracovní úvazky u dotčených skupin zaměstnanců), úpravu důchodů (online žádost o důchod, přechod z klouzavého na kalendářní měsíc u výplat důchodů) a změny u některých nemocenských dávek.

Současně se navrhuje změna v posouzení vedlejší výdělečné činnosti při péči o dítě. Novelu čeká aktuálně první čtení v Poslanecké sněmovně. Účinnost většiny změn je plánována od roku 2024, v případě online žádostí o důchod již od 1. prosince 2023.

OSVČ vedlejší a péče o dítě dle současných podmínek

Již nyní může být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) považována z důvodu péče o dítě za vedlejší. Výkon samostatné výdělečné činnosti jako činnosti vedlejší je obecně podmíněn především objektivními důvody. Na základě zákona o důchodovém pojištění se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud měla OSVČ zároveň v kalendářním roce nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, jestliže tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců.

Aby bylo podnikání možné považovat za výkon vedlejší činnosti, je potřeba, aby OSVČ tuto skutečnost oznámila, a to nejpozději na přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za daný kalendářní rok, v němž chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Nárok na rodičovský příspěvek patří k důvodům vedlejší činnosti, který se nemusí dokládat. Obdobně to platí pro dávky nemocenského pojištění (peněžitou pomoc v mateřství a nemocenské z důvodu těhotenství z nemocenského pojištění zaměstnanců) vyplácené samotnou ČSSZ. Avšak pokud je orgánem nemocenského pojištění Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Ministerstvo obrany ČR nebo jsou přiznány, resp. vypláceny, podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o nemocenském pojištění, nebo státu aplikujícího koordinační nařízení, je třeba nárok doložit.

Navržené změny v posouzení vedlejší činnosti

Zmíněnou novelou se navrhují změny v hodnocení OSVČ vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Ta by se nově měla považovat za vedlejší vždy v případě osobní péče o dítě ve věku do 4 let, přičemž tuto osobní péči lze hodnotit jen u jedné OSVČ.

Jak uvádí důvodová zpráva k novele zákona, jedním z důvodů pro hodnocení samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší je v současné době nárok na rodičovský příspěvek. Právní úprava poskytování rodičovského příspěvku se ale postupně měnila a nyní je možné rodičovský příspěvek pobírat při zachování celkové výše i kratší dobu než 4 roky. Značná míra flexibility čerpání rodičovského příspěvku zakládá neodůvodněné rozdíly mezi OSVČ při posuzování, kdy bude samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. 

Navrhuje se proto, aby kritériem nebylo pobírání rodičovského příspěvku, ale věk dítěte. Zachovává se přitom hranice 4 let věku dítěte, po kterou je možné pobírat rodičovský příspěvek.

Péče o více dětí do 4 let věku

Péče o dítě do 4 let věku se bude zohledňovat jen u jedné OSVČ. A to i kdyby pečovala o více dětí do 4 let věku (nebude možné v tomto případě rozdělit péči o děti tak, že by se péče o 1 dítě hodnotila u jedné OSVČ a péče o druhé dítě se hodnotila u druhého rodiče, který je rovněž OSVČ).

V návrhu zákona je výslovně uvedeno, že při péči o více dětí do 4 let věku týchž rodičů nebo v případě péče o více dětí převzatých do společné péče nahrazující péči rodičů může být samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost jen u jednoho rodiče nebo jen u jedné osoby, pokud dítě bylo převzato do společné péče nahrazující péči rodičů. Jestliže se rodiče nedohodnou, kdo z nich uplatní péči o dítě jako důvod pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, uplatní se tento důvod u toho rodiče nebo u té osoby, která podle rozhodnutí příslušného orgánu sociálního zabezpečení pečuje o dítě v největším rozsahu (ustanovení § 9 odst. 8 a § 14 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění). V kalendářním měsíci může být důvod pro SVČ vedlejší uplatněn vždy pouze u jedné osoby.

Čestné prohlášení o péči o dítě

Primárním dokladem má být čestné prohlášení OSVČ. To rodič učiní prostřednictvím předepsaného tiskopisu s taxativně vyjmenovanými náležitostmi. Rodný list dítěte nebude (stejně jako dnes) potřeba předkládat, jelikož údaje o vztahu k dítěti si může orgán sociálního zabezpečení zjistit z informačního systému veřejné správy.

Náležitosti čestného prohlášení:

  • identifikační údaje o dítěti,
  • identifikační údaje o rodičích (nebo o osobách, které dítě převzaly do péče nahrazující péči rodičů),
  • údaj o zahájení osobní péče o dítě,
  • údaj o skončení této péče,
  • prohlášení, že osoba pečovala o dítě v největším rozsahu.

Přechodná ustanovení

Důležitá jsou samozřejmě i přechodná ustanovení k novele zákona. Posuzování samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší za dobu přede dnem nabytí účinnosti zákona se bude posuzovat podle právní úpravy účinné před tímto dnem, i když se přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti bude podávat za účinnosti navrhovaného zákona. To znamená, že nová úprava se dotkne až roku 2024. Rok 2023 se zhodnotí podle dosavadních pravidel.

Co jste se v článku dozvěděli?

Kdy je OSVČ vedlejší z důvodu péče o dítě?
OSVČ má v kalendářním roce nárok zároveň na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, jestliže tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců.

Byl pro vás článek přínosný?