Hlavní navigace

Změna režimu: Jak na majetek a zásoby při registraci a zrušení registrace k DPH?

20. 8. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Změna režimu daně z přidané hodnoty přináší i řadu otázek, jak postupovat při povinné nebo dobrovolné registraci a naopak při ukončení registrace. Je tady třeba možnost nárokovat daň za poslední rok před registrací.

Plátcem daně z přidané hodnoty se podnikatel může stát dobrovolně nebo povinně. Nově zaregistrovaný plátce má ovšem možnost uplatnit v prvním zdaňovacím období odpočet daně u pořízeného majetku za předchozích 12 měsíců před registrací.

Povinné „plátcovství“ DPH

Daň z přidané hodnoty se týká osob, které uskutečňují ekonomickou činnost. Za takovou činnost se dle zákona o dani z přidané hodnoty považuje soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislých povolání jako je např. činnost vědecká, literární, umělecká, vychovatelská, jakož i nezávislá činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Čtěte více: Vracení DPH podle nových pravidel

Povinně se plátcem DPH stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost:

  • překročením obratu 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců,
  • členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH,
  • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku,
  • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci,
  • pořízením zboží z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326 tisíc Kč, automobilu nebo zboží se spotřební daní,
  • přijetím služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když není registrována k DPH,
  • poskytnutím služby v jiném členském státě, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby a z dalších důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH.

Daňové souvislosti při registraci a zrušení registrace DPH

Registrace k DPH má svá pozitiva. Plátce (osoba registrovaná k dani) má dle § 74 odst. 1 a 2 zákona o dani z přidané hodnoty nárok na odpočet daně u zboží a služeb pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace, které jsou k datu registrace jeho obchodním majetkem, popř. se staly součástí hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku, pozemků nebo zásob, které k datu registrace jsou jeho obchodním majetkem, uvádí Tomáš Pacovský, daňový poradce ze společnosti APOGEO.

Datem pořízení zboží a služeb se přitom rozumí datum uskutečnění zdanitelného plnění. Nárok na odpočet daně se uplatní způsobem a za podmínek stanovených v § 72 a 73 za první zdaňovací období po datu registrace. Podmínkou uplatnění nároku na odpočet daně jsou daňové doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují částku za zdanitelné plnění, včetně DPH. Čtěte více: Výdaje paušálem může využít i plátce DPH

Zavádějící může být formulace nároku na uplatnění DPH u služeb. Jak vysvětluje v diskusním fóru serveru Podnikatel. cz Jan Říha: Jedná se jen o služby, které se staly dlouhodobým majetkem, tj. například instalace stroje, projektové práce k nemovitosti, stavební práce atd.

Nárok na uplatnění odpočtu DPH při registraci se týká odpisovaného majetku, pozemků a zásob. Samozřejmě se předpokládá provedení inventarizace, a to k datu účinnosti registrace uvedené na rozhodnutí o registraci. Plátce postupuje tak, že vyčlení obchodní majetek pořízený za předchozích 12 měsíců před registrací k DPH a vyčíslí nárok na odpočet podle daňových dokladů, které má k dispozici. Tento nárok si uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období jako DPH při změně režimu.

Podobný postup platí při zrušení registrace plátce k DPH, jen opačně. K datu zrušení registrace musí v posledním zdaňovacím období odvést daň z majetku, který je k tomuto datu jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. Čtěte více: Příjemce reklamní služby AdWords musí vyčíslit a uhradit DPH

školení červen 22 - tip do článku

Anketa

Využíváte možnosti vrácení DPH při nákupu v zahraničí?

Přecenění majetku není vždy nutné

Nárokovaný odpočet nebo povinný odvod DPH při zrušení registrace však má další souvislosti. Při zaregistrování nebo zrušení registrace postupuje plátce DPH dle § 29 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Při zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází u již odpisovaného majetku z jiného důvodu, než je jeho technické zhodnocení, se odpis stanoví ze změněné vstupní ceny (zůstatkové ceny) při zachování platné sazby (koeficientu), upřesňuje Pacovský. Dodává, že pokud při registraci poplatník nepostupuje podle pokynu D-300 k § 24 odst. 2 bodů 5 a 6, stanoví se u odpisovaného hmotného a nehmotného majetku změněná vstupní cena, do jejíž výše lze majetek odpisovat.

Snížená cena majetku při registraci = rozdíl původní vstupní ceny a DPH, kterou plátce uplatní jako nárok na odpočet při registraci. U zrychleného odpisování se současně o tuto částku sníží i zůstatková cena.

Zvýšená cena majetku při zrušení registrace = součet původní vstupní ceny a daně z přidané hodnoty, o kterou je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně. U zrychleného odpisování se současně o tuto částku zvýší i zůstatková cena.

Stahujte metodický pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů: Pokyn D – 300.

V pokynu D 300 k jednotnému ulatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů je k § 24 odst. 2 v bodě 5 a 6 je uvedeno, že daňovým výdajem je daň z přidané hodnoty, na kterou neuplatnil plátce daně nárok na odpočet při registraci. Daňovým výdajem je také daň, kterou musí plátce daně z přidané hodnoty odvést při rušení registrace daně, pokud nezvýší o tuto daň vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku a hodnotu zásob (vede-li účetnictví). Naopak k § 23 odst. 9 se uvádí, že příjmem je daň z přidané hodnoty, kterou plátce uplatní jako nárok při registraci a nesníží o tuto část vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku a hodnotu zásob (vede-li účetnictví). Čtěte více: Jak je to s DPH u neplátce při dovozu zboží z EU a prodeji v Česku?

Jednoduše řešeno: Plátce při registraci může uplatnit nárok na DPH. Jestliže to neudělá, nic se neděje. Pokud nárokuje, měl by o tuto částku snížit hodnotu obchodního majetku. V opačném případě jde o zdanitelný příjem. Při ukončení registrace naopak musí odvést DPH. Současně se o tuto částku zvýší hodnota obchodního majetku. Pokud ne, jedná se o daňový výdaj.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).