Hlavní navigace

Změny v dotačním programu Podnikání a inovace. Víme, co se změnilo

8. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Od září platí nová pravidla pro výběr dodavatelů u operačního programu Podnikání a inovace. Přinášíme komplexní přehled změn.

Dne 1. 9. 2012 vstoupila v platnost nová Pravidla pro výběr dodavatelů (dále jen pravidla) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Jejich aktualizace s sebou přinesla podstatné změny a zadávaní veřejných zakázek tak ještě více přiblížila postupům stanoveným v novele   Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon). Vzhledem k tomu, že některé body pravidel jsou náročné na výklad i orientaci, přináší vám náš článek přehled nejzásadnějších změn, které by neměly být přehlédnuty.

Je nutné postupovat vždy podle pravidel?

Taxativní výčet veřejných zakázek, na něž se nevztahují Pravidla, se rozšiřuje o zakázky, které z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu poskytuje pouze určitý dodavatel a o pravidelně se opakující dodávky či služby (např. energie, plyn, telefon,..).

Čtěte také: Jak na svůj projekt získat dotace z EU? Přečtěte si příběhy úspěšných žadatelů

Obecné principy 

Při podávání odpovědi na dotaz dodavatele ohledně podmínek veřejné zakázky byla nově stanovena závazná lhůta pro sdělení odpovědi, a to do 4 pracovních dnů. Dále se objevuje povinnost, pokud došlo ke zveřejnění zadávací dokumentace, zveřejnit stejným způsobem i dodatečné informace a odpovědi na dotazy uchazeče.

Zrušení výběrového řízení

Pokud zadavatel zrušil výběrové řízení (dále jen VŘ) v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci uveřejnit stejným způsobem jako uveřejnil oznámení o zahájení VŘ. O skutečnosti, že došlo ke zrušení VŘ spolu s odůvodněním, musí prokazatelně informovat poskytovatele dotace. Nově byla stanovena povinnost Zadavatele zrušit VŘ, pokud odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

 Čtěte také: Dotační programy fungují také jako alternativa investičních pobídek

Zadávací dokumentace

Nejdůležitější změnou prošel obsah samotné zadávací dokumentace. Zadavatel vždy byl oprávněn požadovat kvalifikační předpoklady, nově však pouze v rozsahu stanoveném v § 50 odst. 1 Zákona. U zakázek nad 50 mil Kč bez DPH musí vyžádat alespoň základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona.

Kritéria pro hodnocení nabídek musí vždy vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny a musí se vždy vztahovat pouze k předmětu plnění. Dílčím hodnotícím kritériem nemůže být kvalifikace či smluvní vztah. Zadávací dokumentace dále musí obsahovat podmínky použití elektronické aukce, pokud je zvolena jako prostředek pro hodnocení nabídek, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, dobu a místo plnění zakázky, požadavky na varianty nabídek, pokud jsou Zadavatelem připuštěny.

Pravidla umožňují změny v zadávací dokumentaci, ale jen za předpokladu, že se současně přiměřeně prodlouží lhůta pro předkládání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. Pokud Zadavatelem provedená změna zadávacích podmínek může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží Zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro předkládání nabídek. Tuto změnu musí Zadavatel uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení. Při poskytování zadávací dokumentace u zakázek na stavební práce, musí být výkaz výměr poskytnut v elektronické podobě.

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Oznámení o zahájení výběrového řízení musí obsahovat informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informaci o jazyce, v jakém musí být nabídka podána (pokud není uvedeno v oznámení o zahájení výběrového řízení, nabídky mají být podávány v českém jazyce).

Nabídka

Nabídky v cizí měně se přepočítávají kurzem ČNB platnému k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek a ne ke dni hodnocení, jak tomu bylo doposud.

Čtěte také: Chcete příspěvek na podnikání od úřadu práce? Víme, kdy nemáte šanci

Komise


Autor: www.sxc.hu

Kontrolu úplnosti nabídek provádí hodnotící komise. 

Kontrolu úplnosti nabídek provádí hodnotící komise, případně pověřená osoba Zadavatele. Nabídky jsou posuzovány z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků Zadavatele uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. zadávací dokumentaci. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může komise (případně pověřená osoba Zadavatele) požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky nebo o její doplnění v dodatečné lhůtě.

Hodnocení nabídek uchazečů

U všech subjektivních (neměřitelných) hodnotících kritérií musí být uveden slovní popis hodnocení odpovídající postupu stanovenému v zadávací dokumentaci spolu s počty bodů. Důležité je vždy popsat co a jakým způsobem bylo hodnoceno.

Zpráva z výběrového řízení

Zpráva z výběrového řízení musí nově obsahovat seznam dodavatelů, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, seznam obdržených nabídek, seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky, údaj o složení hodnotící komise a podpis všech jejích členů, čestné prohlášení Zadavatele o tom, že během výběrového řízení nezjistil žádnou skutečnost bránící k uzavření smlouvy či že není ekonomicky či obdobně propojen s vítězným uchazečem.

Smlouva

Smlouva nesmí být uzavřena s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec Zadavatele, člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu, osoba podílející se na přípravě předmětu výběrového řízení, uchazeč ve sdružení či subdodavatel. Pokud dojde ke zjištění této informace, je Zadavatel povinen vyřadit danou nabídku.

MM_socky3

Čtěte také: Jak získat dotace od úřadu práce. Čtěte návodný příběh reálného podnikatele 

Dvakrát měř, jednou řež

Toto přísloví jednoznačně platí také v oblasti výběrových řízení. Chyba vás může v určitých případech připravit o již schválenou dotaci. Proto je lépe si důkladně prostudovat veškerou dokumentaci, která se k výběrovým řízením vztahuje. Nejste-li si v této oblasti čímkoliv jisti, kontaktujte raději pracovníky agentury CzechInvest nebo se obraťte na odborníky poradenských společností, které se této problematice dlouhodobě věnují a orientují se v ní a výběrové řízení zadministrují za vás.

Autor článku

konzultant veřejných zakázek ve společnosti eNovation s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).