Hlavní navigace

Změny v podpoře v nezaměstnanosti od roku 2014

30. 4. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Spolu s novým rokem se zvýšila maximální možná podpora v nezaměstnanosti. Čtěte, kdy mají nárok na podporu podnikatelé a jak je to s jejím opětovným čerpáním?

V roce 2014 se nezměnila procentní sazba podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci, změnila se však její maximální výše. Server Podnikatel.cz připravil aktuální souhrn podmínek výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Jak dlouho na podpoře?

Uchazeči, který splní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, se podpora vyplácí po určenou podpůrčí dobu, která činí:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku, 
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující je přitom věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Nezměněno zůstává i pravidlo, kdy se podpora nevyplácí okamžitě uchazečům s nárokem na odstupné. Podpora se jim poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného (příp. odbytného nebo odchodného).

Na jakou výši podpory má nezaměstnaný nárok?

Výše podpory se určí procentní sazbou z posledního výdělku zaměstnance nebo vyměřovacího základu OSVČ. Sazba podpory v nezaměstnanosti činí:

  • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
  • třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku
  • a po zbývající podpůrčí dobu (celkem pět, osm nebo jedenáct měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Průměrný čistý výdělek uchazeče se počítá z posledního zaměstnání a pokud se jedná o OSVČ z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Procentní sazba při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu a vyplácí se po celou dobu rekvalifikace.

Výjimky z pravidla


Autor: sxc.hu

Maximální výše podpory se od roku 2014 zvýšila. 

Ne všichni ale mají nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti. Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, případně dohodou se zaměstnavatelem, má nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Naopak na podporu není nárok vůbec za situace, kdy byl s uchazečem v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (okamžitým zrušení podle § 55 odst. 1 písm. b, dále výpovědí dle § 52 písm. g, nebo výpovědí za porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem).

Zvýšila se maximální poskytovaná částka

Od ledna 2014 se zvýšila maximální částka, kterou může uchazeč při podpoře nebo při rekvalifikaci dostat. Zvyšuje se každoročně na základě valorizace. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Odvíjí se ode dne podání žádosti o podporu, tj. do 31. prosince nebo po 31. prosinci (při rekvalifikaci je rozhodující den nástupu na rekvalifikaci).

Maximální měsíční výše  2012 2013 2014
Podpora v nezaměstnanosti 13 762 Kč 14 157 Kč 14 281 Kč
Podpora při rekvalifikaci 15 422 Kč 15 866 Kč 16 005 Kč

Když není podporu z čeho spočítat

Ovšem není neobvyklé, že zaměstnanec není schopen doložit svůj předchozí příjem, například při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele. Obdobně se postupuje i u uchazečů, kteří splnili podmínku náhradní doby, ale není možné určit průměrný čistý měsíční výdělek nebo vyměřovací základ (např. péče o dítě). Podpora v nezaměstnanosti se v takových případech stanoví za:

  • první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy (tj. 3694 Kč) 
  • třetí a čtvrtý měsíc ve výši 0,12násobku průměrné mzdy (tj. 2955 Kč) 
  • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy (tj. 2709 Kč).

Opakovaně na podpoře

Samozřejmě se v praxi stává, že se uchazeč vrací na úřad práce opakovaně. V takových případech je rozhodující, jak dlouho byl předtím na podpoře (jakou část z podpůrčí doby vyčerpal) a jakou dobu v mezidobí odpracoval. Obecně o nároku na podporu rozhoduje základní podmínka, a to dvanáct měsíců výdělečné činnosti, která založí účast na důchodovém pojištění v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu. Jako náhradní doba se započítává i pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo osobní péče o dítě ve věku do 4 let a další. 

1. Vyčerpána část podpůrčí doby

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba (nevyčerpal maximum) a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (opět až na 5 měsíců, pokud dosáhl ke dni podání žádosti o podporu 50 let věku a méně; na 8 měsíců, pokud mu je více než 50 let, ale ne více než 55 let; na 11 měsíců, pokud je mu více než 55 let). Naopak pokud pracoval nebo podnikal méně než 3 měsíce, má nárok jen na zbývající nevyčerpanou část podpůrčí doby. Samozřejmě nadále platí podmínka, že nesmí být pracovní poměr ukončen pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.

2. Vyčerpána celá podpůrčí doba

Uchazeč, který vyčerpal celou podpůrčí dobu (pobíral tedy podporu v nezaměstnanosti po maximální dobu 5, 8 nebo 11 měsíců), má nárok na podporu v nezaměstnanosti, jen pokud znovu získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

I tady však existují výjimky. Tato doba se nevyžaduje, pokud uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo s ním byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (§ 52 písm. a až c zákoníku práce) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Podpora a přivýdělek

Stále je možné si po dobu vedení v evidenci úřadu práce přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, tedy zaměstnání, které nepřesáhne polovinu minimální mzdy (aktuálně 4 250 korun). V případě pobírání podpory se po dobu výkonu práce v takzvaném nekolidujícím zaměstnání její výplata zastaví. Tato doba se však uchazečům nezapočítává do doby potřebné pro opětovný vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).