Hlavní navigace

Změny v sociálním pojištění letos zaskočily nejednu OSVČ

17. 4. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Reakce na letošní změny ve splatnosti nemocenského a záloh na důchodové jsou různé, účetní si však změnu pochvalují.

Každým rokem se zvyšuje minimální výše záloh pro platbu zdravotního a důchodového pojištění. Letos se zvyšovala i minimální platba na nemocenské.
To však nebyla jediná novinka, se kterou se musely osoby samostatně výdělečně činné vypořádat.

Změna ve splatnosti záloh

Od roku 2019 se změnila splatnost pojistného na nemocenské a záloh na důchodové pojištění. V roce 2018 byla splatnost vždy v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se platí v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit je ale možné až do posledního dne kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního zabezpečení).

V souvislosti s touto změnou bylo nutné platit na přelomu roku dvakrát. Nemocenské v lednu za leden 2019 již v nové minimální výši a ještě jednu platbu zpětně za měsíc prosinec 2018. Záloha na důchodové pojištění se naopak posílala dvakrát v měsíci prosinci 2018. Na rozdíl od nemocenského byla dobrovolná. Kdo této možnosti nevyužil, doplatil prosincovou zálohu při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. A podle zkušeností oslovené daňové poradkyně Eleonory Herlíkové ze společnosti UDAS Financial Service s.r.o. byla v praxi častější druhá varianta: Moji klienti ve většině případů zálohu na prosinec zaplacenou neměli. Museli doplatit v rámci vyúčtování.

Podrobněji v článku: Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného 

Přestože Česká správa sociálního zabezpečení o změně informovala prostřednictvím internetových stránek i informativních dopisů, zasílaných osobám samostatně výdělečně činným, ne všichni změnu kladně přijali. To ostatně ukazuje i velký počet diskutujících na serveru Podnikatel.cz. Například čtenářka Ája uvedla: Myslím, že mnoho OSVČ nebude mít o změně plateb záloh na sociální pojištění potuchy a tak ti, kteří budou v přehledu za 2018 uvádět částku záloh podle skutečných úhrad, budou mít přehled špatně. Další diskutující upozornil, že hlavně zapláčou ty OSVČ, které si platí nemocenskou. V lednu je vyškrtnou z pojištění, protože budou mít jednu platbu vynechanou.

Sami účetní naopak s novým způsobem platby záloh problém nemají. Pro server Podnikatel.cz se vyjádřila Denisa Švecová ze společnosti AldEkon účetnictví. Že dnes musí OSVČ platit v měsíci za daný měsíc je podle ní jedině dobře. Mohou si lehce zkontrolovat, kolik plateb lze za daný rok započíst. Rozšířila bych povinnost i na zdravotní pojištění. Já jsem, i před touto změnou, měla a stále mám u svých klientů nastaveno pravidlo, že 25. platí sociální i zdravotní pojištění za daný měsíc. Tedy třeba v dubnu na duben. Vyjela jsem si pak přehled plateb za rok a porovnala s přehledem od OSSZ příslušné zdravotní pojišťovny. Nevzniká zde žádné penále a nemusím čekat, jestli mi dodají přehledy od pojišťoven a OSSZ. Vzhledem k tomu, že maximální výše nemocenského pojištění se odvíjí od výše důchodového, ví OSSZ přesně, kolik může případně z přeplatku vrátit kdykoliv v průběhu roku.

Výše záloh a podání přehledu

Jak již bylo zmíněno, zákon nově umožňuje doplatit dlužnou zálohu v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci splatnosti, a to bez jakékoli sankce. Avšak zálohu pouze v minimální výši. Bude tedy i nadále možné platit zálohy za předchozí měsíc, aniž by OSVČ vzniklo penále.

Výše zálohy se na sociálním pojištění počátkem roku nemění. To až s podáním přehledu o příjmech a výdajích. Vypočtená záloha je podle nových podmínek splatná až od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nebo měl být přehled podán. Osoby samostatně výdělečně činné tímto posunem získaly více času na zadání nového trvalého příkazu. Pokud bude přehled podán v dubnu, nová záloha se platí až za květen, respektive do konce měsíce května. Jestliže bude nově vypočtený předpis zálohy nižší než v předchozím období, platí již od měsíce, ve kterém byl přehled podán. Více v článku: Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ 

Ani podle Ilji Prachaře, daňového poradce společnosti NOPO-ekonomik s.r.o., nejsou změny nijak zásadní. Ve skutečnosti přinesla změna v placení záloh pouze změnu v zadání nových trvalých příkazů. Nespornou výhodou je, že nebude počítáno penále z dlužné zálohy na pojistné, bude-li doplacena nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se záloha platí.

OSVČ si nadále může platit na důchod více

Osoby samostatně výdělečně činné si již samy neurčí vyšší vyměřovací základ, to ale neznamená, že by si na důchod nemohly platit více. Zálohy na důchodové pojištění se odvíjí od daňového základu uvedeného na posledním přehledu s tím, že je zachována absolutní minimální výše zálohy v pevné částce diferencované podle charakteru samostatné výdělečné činnosti (hlavní nebo vedlejší). OSVČ si svou platbou nestanovuje měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné. Současně se zrušila i povinnost oznamovat OSSZ platbu záloh na pojistné do budoucna.

Výše záloh však sama o sobě nikdy neměla vliv na výši důchodu. Ta se odvíjí pouze od určeného vyměřovacího základu za daný kalendářní rok, který si OSVČ uvede na přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ si tedy nemusí pro navýšení důchodu platit zálohy ve vyšší výši, ale stanovit si na přehledu vyšší určený vyměřovací základ (což je částka, která vstupuje do výpočtu důchodu) a následně zaplatit doplatek pojistného, který odpovídá rozdílu mezi výší pojistného stanoveného z určeného vyměřovacího základu a úhrnu uhrazených záloh. Čtěte také: Mohou si OSVČ i v roce 2019 platit na důchod více? 

Rovněž je možné platit více formou vyšších měsíčních záloh. Ty se však nově nebudou považovat za určený měsíční vyměřovací základ, ale za platbu do budoucna. Tento přeplatek (rozdíl oproti předpisu záloh z přehledu) se bude kumulovat na měsíci prosinci (případně v posledním měsíci výkonu činnosti) daného roku jako záloha za tento měsíc.

Změna se tedy projeví pouze v průběhu roku, kdy se v přehledu předpisů a plateb vyšší záloha nezúčtuje na jednotlivých měsících jako předepsaná záloha, ale jako přeplatek do budoucna. A s tím si účetní snadno poradí. Jak poznamenal Ilja Prachař, při vyplňování přehledů za dané období byly výpočet pojistného a zaplacené zálohy (včetně přeplatků) vždy zahrnuty do jedné kolonky úhrnů zaplacených záloh na důchodové pojistné.

Své rozhodnutí navíc může OSVČ v průběhu roku změnit a nechat si přeplatek na zálohách vrátit. Žádost o vrácení přeplatku však musí být podána do konce kalendářního roku, ve kterém je takový rozdíl v úhrnu záloh a předpisů evidován. Po 31. prosinci takového roku je již úhrn umístěných plateb na posledním měsíci výkonu činnosti v kalendářním roce považován vždy za zálohu za tento měsíc a nemůže být vrácen (bude již součástí úhrnu zaplacených záloh na přehledu).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).