Hlavní navigace

Změny v sociálním pojištění od roku 2022

21. 12. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nový rok přináší tradičně spoustu změn v sociálním pojištění. Nejde jen o změny parametrické, mění se nemocenské dávky, formulář a zavádí covidová opatření.

Ani oblast sociálního pojištění neminuly každoroční změny. Tentokrát se mění i dvě nemocenské dávky, mění se podmínky i okruh dotřených osob u ošetřovného, pravidla i délka otcovské poporodní péče. Zavádí se krizové ošetřovné a příspěvek v době karantény a izolace. Připravili jsme krátký souhrn včetně změn parametrických.

O změnách ve zdravotním pojištění pro zaměstnance od roku 2022 jsme již informovali článkem: Změny ve zdravotním pojištění od roku 2022

Průměrná mzda pro rok 2022 vzrostla

Nařízením vlády č. 356/2021 Sb., se s účinností od 1. ledna 2022 stanoví údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2022. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2022 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2020 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2021. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2020 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2021 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2021, ze které se vychází pro stanovení důchodů a také záloh na příští rok.

Potřebné údaje pro rok 2022:

  • všeobecný vyměřovací základ 36 119 Kč
  • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,077
  • průměrná mzda 38 911 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně 36 119 × 1,0773 = 38 911 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2021 činila průměrná mzda 35 441 Kč.

Průměrná mzda ovlivní řadu údajů v důchodovém pojištění

Z průměrné mzdy se odvozují údaje důležité především pro osoby samostatně výdělečně činné, ale i pro zaměstnance. Jde o vyměřovací základ, zálohy, ale i maximální vyměřovací základ, který je důležitý i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Údaje jsou zobrazeny v následující tabulce.

Rok 2022 2021
Maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 116 736 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 46 704 Kč 42 540 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 9728 Kč 8861 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3892 Kč 3545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2841 Kč 2588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1137 Kč 1 036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 93 387 Kč 85 059 Kč

Zvyšuje se paušální daň pro OSVČ (činí 1,15násobku minima sociálního pojistného, minima zdravotního pojistného a daně ve výši 100 korun). V roce 2022 bude činit 5 994 Kč měsíčně. Pro rok 2021 činí 5469 korun. Více v článku: Paušální daň OSVČ bude v roce 2022 skoro 6 tisíc korun. Dokdy se lze přihlásit?

Parametrické údaje v nemocenském pojištění se nemění

Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení.

Pro rok 2022 se tedy nemění (vychází se z částky 38 911 Kč). Nemění se ani nemocenské pro OSVČ (vyměřovací základ je dvojnásobkem rozhodné částky). Aktuální údaje v následující tabulce.

Rok 2021 2022
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 7000 Kč 7 000 Kč
Minimální nemocenské 147 Kč 147 Kč
Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském zaměstnanců 3 500 Kč 3 500 Kč

Redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy razantně vzrostly

Zvyšují se ale redukční hranice pro nemocenské dávky a náhradu mzdy v době prvních 14 dní nemoci nebo karantény. Jde sice o výraznější nárůst, avšak vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám na tom pojištěnci v případě sociální události o mnoho lépe nebudou. Popisovali jsme v článku: Náhrada mzdy se od roku 2022 razantně zvýší 

Změny neminuly ani oblast důchodového pojištění

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

  • a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 121 Kč,
  • b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 155 644 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2022 činí 3 900 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2022

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2022 se zvyšují od 1. ledna 2022 tak, že:

  • a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
  • b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a o 300 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši.

Upravený formulář pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel bude na předepsaném tiskopise („Oznámení nástupu do zaměstnání“) oznamovat do 8 kalendářních dnů OSSZ den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem a od 1. dubna 2022 také údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění si je převezme úřad práce. Podrobněji v článku: Od příštího roku se mění formulář k nemocenskému pojištění

Změny v nemocenských dávkách

Novela zákona o nemocenském pojištění vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2021. Dotýká se tří nemocenských dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče, tj. otcovské. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné byly do nemocenského pojištění zavedeny v roce 2018.

Změny od 1. 1. 2022 v ošetřovném

  • U dlouhodobého ošetřovného dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny a zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 8 dnů po skončení hospitalizace.Ruší se podmínky hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním stavu.
  • U (krátkodobého) ošetřovného se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o blízké příbuzné (v linii přímé – rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a další), sourozence (plnorodé i polorodé), manžela či manželku, registrovaného partnera či registrovanou partnerku, rodiče manžela (manželky) či registrovaného partnera (registrované partnerky).

Více o nových podmínkách ošetřovného, střídání se na ošetřovném, včetně přechodných opatření v článcích:

Změny od 1. 1. 2022 v otcovské poporodní péči

Od příštího roku bude délka otcovské poporodní péče prodloužena na 2 týdny (14 kalendářních dnů), které v sobě obsahují požadovaných 10 pracovních dnů. Současně se upravují podmínky čerpání dávky při hospitalizaci dítěte v šestitýdenním období. Více v článku: Podrobně o změnách v otcovské od roku 2022. Týká se i listopadových otců 

Krizová opatření na přelomu roku

Vzhledem ke koronavirové situaci jsou zavedena krizová opatření. Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 se opětovně čerpá krizové ošetřovné. Zde se oproti jarnímu období podmínky mírně poupravily. Více v článku: Rodiče se dočkali. Krizové ošetřovné schváleno Senátem

Navrací se i příspěvek v době karantény a izolace, tzv. izolačka. Ten obdrží zaměstnanci u karantén a izolací nařízených po 30. listopadu 2021. Karanténa nebo izolace však musí k datu účinností zákona trvat. Bude se poskytovat nejdéle do 28. února 2022.

Oba právní předpisy již byly podepsány prezidentem. Čeká se na jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, což je důležité především pro příspěvek v době karantény a izolace (k tomuto datu musí karanténa nebo izolace trvat).

Byl pro vás článek přínosný?