Hlavní navigace

Změny ve slevách na dani pro rok 2014

27. 1. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Čtěte, jaké slevy na dani mohou poplatníci využít v roce 2013, včetně změn, které si uplatní daňovým prohlášením nebo daňovým přiznáním v roce 2014.

Výše jednotlivých slev na dani se letos nemění, mění se však jejich názvy, došlo k doplnění některých pojmů a upřesnění využití slev. Zde je souhrn toho, co se mění v roce 2014, případně které změny bude možné využít již v daňovém přiznání či ročním zúčtování za rok 2013.

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2013 i 2014 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
  • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (od podnikatelů, po zaměstnance až po matky na mateřské), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Výhodou je, že se uplatňuje v plné výši i v případě, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Sleva se uplatňuje měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.


Autor: www.isifa.com

V roce 2014 se výše slev nemění, mění se názvy a dochází k některým upřesněním.  

Od roku 2013 je využití základní slevy omezeno pracujícím důchodcům. Kdo k 1. lednu daného zdaňovacího období pobírá starobní důchod (řádný nebo předčasný starobní důchod, ne předdůchod pobíraný z třetího pilíře důchodového pojištění) a zároveň si přivydělává, nemůže základní slevu využít. Ostatních slev či nezdanitelných částí základu daně se toto omezení netýká. Starobní důchodce tedy nadále může podepsat daňové prohlášení u zaměstnavatele.

Sleva na manžela

Zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování. Měsíčně se sleva neuplatňuje. 

Novelou zákona o daních z příjmů bylo od roku 2014 do zákona doplněno, že „domácností“ se myslí „společně hospodařící domácnost“ (nový občanský zákoník již pojem domácnost nedefinuje, proto bylo nutné definovat všude, kde se o pojmu hovoří). Rovněž bylo v § 21e zákona o daních z příjmů upřesněno, že manželem se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (slevu mohou registrovaní partneři využít poprvé ve zdaňovacím období roku 2014).

K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne tedy příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.  

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Od roku 2013 platí omezení k využití této slevy pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstane zachován OSVČ, která je zaměstnána a součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Stále se jedná o slevu na invaliditu, jen se od roku 2014 hovoří o základní a rozšířené slevě. Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně (základní sleva na invaliditu) činí 2520 korun, na invaliditu třetího stupně (rozšířená sleva na invaliditu) pak 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P nebo sKartou (v roce 2013).  

Vyhledejte své obchodní partnery a souvislosti. Vyzkoušejte Rejstřík firem

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. 

Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře. Od září 2013 byly do zákona přesunuty ze zrušené vyhlášky č. 28/2012 Sb., další druhy studia (podrobněji v článku: Víte, že nastaly změny v daňovém zvýhodnění a slevě na studium?)
Novinkou je, že se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Toto je však možné využít od data účinnosti změny (k 1. dubnu 2013), tedy v roce 2013 pouze za měsíce duben až leden. Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia.

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se nemění. Poplatník může využít zvýhodnění 13 404 korun, případně 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo, bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, případně i vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží od výše příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 48 000 korun (v roce 2014 se částka zvyšuje na 51 000 korun).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání.

Poplatník prokáže nárok na slevu potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů se doloží čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).