Hlavní navigace

Další novinky u lékařů. Čtěte, jak často musí zaměstnanci nově na prohlídky

10. 5. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Nový prováděcí předpis k pracovnělékařským službám obsahuje náležitosti žádostí i lékařských posudků. Čtěte, jak často musí nově zaměstnanci na prohlídky.

Zákon o specifických zdravotních službách je účinný již od 1. dubna 2012. Provádění pracovnělékařských služeb má být podle paragrafu 60 jmenovaného zákona upraveno prováděcím předpisem. Vyhláška ministerstva zdravotnictví nestačila do účinnosti nového zákona vyjít, nicméně připomínkové řízení k tomuto předpisu je v současné chvíli skončeno. Předpokládaný datum účinnosti ministerstvo zdravotnictví bohužel nesdělilo. Čtěte, co nový prováděcí předpis obsahuje. Čtěte také: Zákon o specifických zdravotních službách. Nové povinnosti pro zaměstnavatele

Prováděcí vyhláška k pracovnělékařským službám

zákonu o specifických zdravotních službách je připravena vyhláška, kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a postup při posuzování zdravotní způsobilosti k vzdělávání a k práci.

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství. Zaměstnavatel, na jehož pracovištích se souběžně vyskytují práce zařazené podle § 37 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé-rizikové, třetí nebo čtvrté, který nemá vlastní závodní zdravotnické zařízení, uzavře se zvoleným poskytovatelem pracovnělékařských služeb písemnou smlouvu (případně více smluv s více poskytovateli). Obsahem pracovnělékařských služeb je v souladu s § 2 prováděcí vyhlášky:

 • a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání k práci – vliv práce a pracovních podmínek na vývoj zdravotního stavu, hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů, odezva zdravotního stavu na konkrétní pracovní podmínky, zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů atd. 
 • b) poradenství a pravidelné školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci, zpracování návrhu na vybavení lékárničky první pomoci zaměstnavatele – patří sem problematika ergonomie, poradenství při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť, zavádění nových technologií z hlediska posouzení jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců, dále poradenství při úpravách pracovních míst zaměstnanců, včetně pracovních míst pro zdravotně postižené, poradenství při výběru osobních a ochranných pracovních prostředků, problematice pitného režimu a ochranných nápojů, pracovní rehabilitace a dalších. 
 • c) dohled – v zařízení závodního stravování, spolupráce při hodnocení zdravotních rizik atd.

Poznámka: Ergonomie je věda založená na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i výkonnost.

Prováděcí vyhláška k pracovnělékařským prohlídkám

Vyhláška dále popisuje v § 5 pracovnělékařské prohlídky a lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Jedná se o posouzení omezení či vyloučení zdravotní způsobilosti ke konkrétní práci nebo vzdělávání. A to vždy ve vztahu ke všem rizikovým faktorům a pracovním podmínkám, za nichž má být práce vykonávána. Hodnotí se na základě informací zjištěných dohledem a údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o pracovnělékařskou prohlídku. Čtěte také: Pracujete na dohodu? Od dubna vás čeká vstupní lékařská prohlídka

Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

 • vstupní lékařská prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, 
 • lékařská výstupní prohlídka, 
 • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (následná prohlídka). 

1. Vstupní prohlídka

Účelem vstupní lékařské prohlídky je zajištění, aby k výkonu práce nebyla zařazena osoba, u které by výkon této konkrétní práce vedl k poškození jejího zdraví nebo zdraví jiných osob. Provádí se i při zařazení zaměstnance na jinou práci.  Čtěte také: Musí být skutečně na každou dohodu vstupní lékařská prohlídka?  

2. Periodická prohlídka

Jde o zjištění včasné změny zdravotního stavu v souvislosti s náročností práce nebo stárnutím organismu, kdy by další výkon práce vedl k poškození zdraví. Provádí se v následujících intervalech podle zařazení zaměstnanců do kategorií:

 • v kategorii první - nejdéle jednou za 6 let, ovšem po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky,
 • v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky,
 • v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky, 
 • v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

3. Mimořádná prohlídka 

Tato prohlídka se uskuteční za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v případě podezření na ztrátu nebo změnu zdravotní způsobilosti k práci (nařizuje ji orgán ochrany veřejného zdraví nebo na podnět zaměstnavatele nebo zaměstnance).

4. Výstupní prohlídka

Prohlídkou se zjišťuje zdravotní stav zaměstnance po ukončení práce s důrazem na zjištění takových změn, u kterých lze předpokládat souvislost s vykonávanou prací. Nevydává se posudek, ale pouze doklad zaměstnavateli o provedení výstupní prohlídky. Zjis­tili jsme: Vstupní zdravotní prohlídky u dohod lze obejít

5. Následná prohlídka

Při následné prohlídce po skončení rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví se jedná o zjištění důsledků, které se mohou projevit s časovým odstupem po ukončení práce. 

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky

Zaměstnavatele musí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti písemně požádat. Žádost obsahuje v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky tyto náležitosti:

 • identifikační údaje zaměstnavatele (obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele, identifikační číslo, adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu)
 • identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místa trvalého pobytu, v případě cizinců adresu pobytu v České republice nebo bydliště mimo území republiky, 
 • údaje o pracovním zařazení zaměstnance, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, za kterých je vykonávána, a míře těchto rizik. U uchazečů o zaměstnání údaje o předpokládaném druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, za kterých je vykonávána, a míře těchto rizik,
 • druh požadované pracovnělékařské prohlídky,
 • důvod k provedení prohlídky.

Lékařský posudek a zdravotní způsobilost k práci

Lékařský posudek musí obsahovat údaje podle právního předpisu, který upravuje náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace. Mimo to má v souladu s prováděcí vyhláškou k pracovnělékařský službám obsahovat:

 • identifikační údaje zaměstnavatele: obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele, adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu.
 • údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, za kterých je vykonávána, a míře těchto rizik
 • posudkový závěr
 • termín provedení mimořádné prohlídky (jestliže je k ní důvod). 

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).