Hlavní navigace

Známe plán ministerstva na vytvoření nových pracovních míst

8. 7. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Úřady práce budou více podporovat zaměstnávání a vytváření nových pracovních míst. Možností, jak mohou zaměstnavatelé i uchazeči získat příspěvky, je několik.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci státní politiky zaměstnanosti podporuje zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům, ale i uchazečům samotným. Aktuálně vypracovalo plán, kterým by chtělo podpořit vznik nových pracovních míst.

Jak dát lidem bez práce šanci

Plán na podporu zaměstnanosti zahrnuje podporu mladých a absolventů škol, podporu zaměstnávání matek a dlouhodobě nezaměstnaných, takzvaný Kurzarbeit, projekty „Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se“, „Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ“, pomoc obci a neziskovým organizacím a lepší rady a pomoc úřadů práce.

1. Podpora mladých a absolventů škol

Jedná se o pomoc mladým lidem do 25 let, na které se budou úřady práce více zaměřovat. Za tím účelem hodlají více spolupracovat se školami a zaměstnavateli. Stát přichází s podporou vzniku nových pracovních míst cílenými programy z Evropské unie, ale i vlastními prostředky z Plánu pro zaměstnanost. Hodlá motivovat cestou pobídek zaměstnavatele k vytváření pracovních míst pro znevýhodněné skupiny. Mezi ně patří i absolventi škol bez praxe, kteří se často dostávají do bludného kruhu. Nemohou najít pracovní místo, protože nemají praxi, ale tu nezískají, dokud takové pracovní místo nenajdou.

Pomoci by mohly „Stáže ve firmách“ a nový regionální projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. Úřady práce pak mají na základě nové metodiky posílit individuální poradenství při hledání práce nebo při rekvalifikaci čerstvých absolventů škol ve věku do 30 let, vedených v evidenci úřadů práce déle než čtyři měsíce, kteří nemají žádnou nebo téměř žádnou praxi.

Čtěte také:

Další možností pro mladé je rekvalifikace. Rekvalifikační kurz si zvolí dle nabídky úřadů práce nebo si vyberou sami. Pokud se jedná o rekvalifikaci, která splňuje určité podmínky, tj. přispěje k uplatnění uchazeče na trhu práce, může úřad práce po absolvování kurzu uhradit cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení. Celková částka, kterou lze získat v rámci rekvalifikace během tří let, může činit až 50 000 korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá podporovat vznik nových pracovních míst pro mladé do 30 let také měsíčním příspěvkem na úhradu mzdových nákladů. Příspěvek budou dostávat zaměstnavatelé po dobu jednoho roku až do výše 24 tisíc korun včetně sociálního a zdravotního pojištění odvedeného zaměstnavatelem. Mohou rovněž žádat o podporu na vybavení, které potřebují pro zřízení nového pracovního místa.

Absolventem školy je zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, pokud celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném ukončení studia 2 let. Do této doby se nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené.

2. Podpora zaměstnávání matek a dlouhodobě nezaměstnaných

Cílem ministerstva je vytvoření nových pracovních míst s možností zkrácených pracovních úvazků. Matky nebo dlouhodobě nezaměstnaní mohou využít projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je financovaný z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Úřady práce pak mohou zaměstnavatelům poskytnout příspěvek až 12 tisíc korun, ale výše příspěvku se může lišit dle konkrétní situace na pracovním trhu v daném regionu.

Jen pro připomenutí – v souladu s § 241 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, pokud ho požádá zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Samozřejmě za situace, kdy tomu nebrání vážné provozní důvody.

Obdobně jako absolventi mohou matky po rodičovské nebo dlouhodobě nezaměstnaní využít projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Projekt umožní získat potřebnou praxi. Je pravdou, že stážisté nemají nárok na mzdu, ale je jim z Fondu dalšího vzdělávání poskytován dvacetikorunový příspěvek na stravné za každou hodinu a další příspěvek na dopravu do firmy poskytující praxi.

3. Projekt Kurzarbeit – Vzdělávejte se pro stabilitu

Ilustrační obrázek
www.isifa.com

Podmínky takzvaného Kurzarbeitu se mění. 

Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu není aktuální novinkou, ale ministerstvo od dubna 2013 zjednodušilo podmínky pro čerpání finančních prostředků. Nově firmy prokazují, že jim klesly tržby z prodeje vlastních výrobků minimálně o 20 % za období 3 měsíců předcházejících podáním žádosti na jednoho zaměstnance. Tento pokles se nyní posuzuje v rámci provozovny (pobočky), která spadá pod jediné identifikační číslo. Další podmínkou je nepřidělování práce 1 až 3 dny v týdnu v době jednoho měsíce před podáním žádosti.

Firmy mohou v rámci projektu získat prostředky na vzdělávání zaměstnanců, včetně příspěvku na mzdové náklady, vzniklé za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Podpora se poskytuje až na 6 měsíců s možností prodloužení na 12 měsíců. Zaměstnavatelům může projekt pomoci udržet zaměstnance v době krize a současně prohloubit jejich kvalifikaci.

4. Chceš práci tam, kde žiješ?

V souladu s novým přístupem mají pracovníci úřadu práce více diskutovat zaměření rekvalifikací se zaměstnavateli tak, aby byli uchazeči po absolvování rekvalifikačních kurzů schopni získat práci. Rekvalifikace tedy musí být v daném regionu potřebná. Rekvalifikace je získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace.

Základní podmínkou žádosti o rekvalifikaci je vedení na úřadu práce a vstupní předpoklady uchazeče pro výkon profese, na kterou se připravuje. Úřad práce uzavře s uchazeči písemnou dohodu o rekvalifikaci. Mimo úhradu kurzovného může poskytnout i další příspěvky, tj. jízdní výdaje (hromadnými dopravními prostředky) nebo pojištění pro případ škody způsobené uchazečem vzdělávacímu zařízení. Výhodou je propojení s Národní soustavou kvalifikací.

5. Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ

Úřady práce budou nadále podporovat nezaměstnané, kteří začnou sami podnikat, a tím vlastně vytvoří nové pracovní místo. Za splnění dalších podmínek je možné takto získat 40 až 80 000 korun. Žádost se podává na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, která ji posoudí a v případě kladného vyřízení žádosti se s budoucí osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) sepíše dohoda. Zde je stanoveno konkrétní datum, od kterého uchazeč zahajuje výdělečnou činnost. Tu musí provozovat po dohodnutou dobu, zpravidla jeden až dva roky.

6. Pomoc obcím a neziskovým organizacím

Obce a neziskové organizace mohou získat v případě zaměstnání uchazečů až 15 000 korun měsíčně na mzdové náklady (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Jedná se o společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Na veřejně prospěšné práce se umísťují dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči, nejdéle na dobu dvanácti kalendářních měsíců. Nejčastěji se jedná o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov, komunikací a jiných činností ve prospěch obcí nebo veřejných institucí.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).