Hlavní navigace

Jak na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

24. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vyhotovení zprávy o vztazích za rok 2013 se ukázalo jako další legislativní oříšek. Mají obchodní korporace postupovat dle nové nebo staré právní úpravy?

Zákon o obchodních korporacích přinesl od roku 2014 změny v oblasti vyhotovování i obsahu zprávy o propojených osobách (zprávy o vztazích). Protože se zpráva vyhotovuje v roce 2014, ale za rok 2013, je otázkou, zda má být podle staré právní úpravy nebo podle právní úpravy nové, tedy zda v souladu s obchodním zákoníkem nebo již dle zákona o obchodních korporacích. Bohužel i přechodná ustanovení k novému zákonu o této problematice mlčí. Rozhodnutí je samozřejmě na statutárním orgánu obchodní korporace. Auditoři se shodují v názoru, že by měla být zpráva o vztazích za období roku 2013 sestavena podle dosavadních právních předpisů, tj. podle předpisů platných v roce 2013, ale nevylučují, že se lze řídit i novou právní úpravou. Jak tedy letos zprávu správně sestavit?

Zpráva o vzájemně propojených osobách

V souladu se zákonem o obchodních korporacích hovoříme o „zprávě o vztazích“. Obchodní zákoník naopak popisoval „zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“, zjednodušeně „zprávu o vztazích mezi propojenými osobami“.


Autor: www.isifa.com

Další legislativní oříšek. Zpráva o vztazích podle nové nebo staré právní úpravy? 

V ustanovení § 66a obchodního zákoníku se píše, že jestliže není uzavřena ovládací smlouva, je povinností statutárního orgánu ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích. Ve zprávě se uvádí, jaké smlouvy byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami, jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob, a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. V případě, kdy bylo ovládanou osobou poskytnuto plnění, uvádí se ve zprávě, jaké bylo poskytnuto protiplnění, u opatření jejich výhody a nevýhody, a zda z těchto smluv nebo opatření vznikla ovládané osobě újma, zda byla tato újma v účetním období uhrazena. Jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu, připojí se k ní i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. A nakonec pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, ověřuje auditor správnost údajů i ve zprávě o vztazích.

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Vyhotovení zprávy o vztazích za rok 2013

Odpovědnost za vyhotovení zprávy o vztazích je na statutárním orgánu korporace. Ať už se rozhodne zprávu vyhotovit dle obchodního zákoníku či dle zákona o obchodních korporacích, musí to být ve zprávě uvedeno. Jak uvádí Komora auditorů ČR ve svém zveřejněném stanovisku, v případě, kdy bude auditor klientem požádán, aby ověřil zprávu o vztazích, kterou klient sestavil podle obchodního zákoníku, bude se zabývat tím, zda zpráva naplňuje požadavky obchodního zákoníku. Stejně tak, jestliže se bude jednat o zprávu vyhotovenou podle ustanovení zákona o obchodních korporacích, bude ověřovat v souladu s novým právním předpisem.

Přestože není povinnou náležitostí zprávy sdělení jakými právními předpisy se řídí, musí to zde být uvedeno. Minimálně z důvodu ověření zprávy auditorem. V opačném případě by logicky nebyla ověřitelná. Auditorská komora dále ve svém stanovisku popisuje, že většina auditorů se přiklání k názoru, že zpráva o vztazích by měla být vyhotovena v souladu s právní úpravou platnou do roku 2013. Vychází přitom z § 775 zákona o obchodních korporacích, které říká, že zákon o obchodních korporacích se vztahuje pouze na povinnosti vzniklé po 1. lednu 2014. A povinnost vyhotovit zprávu o vztazích vznikla v roce 2013 (pokud byla společnost v této době ovládanou společností). Navíc v ustanovení § 66a obchodního zákoníku se píše, že zpráva má být vyhotovena do tří měsíců od konce účetního období. Jedná se ale o lhůtu, nikoli o okamžik vzniku této povinnosti. Zpráva o vztazích dle zákona o obchodních korporacích by se tedy logicky měla týkat až transakcí uskutečněných v roce 2014. Což připustilo i ministerstvo spravedlnosti ve svém vyjádření adresovaném Auditorské komoře ČR, kde uvádí, že není možné po podnikatelích požadovat, aby zpráva o vztazích za rok 2013 byla zpracována v souladu s novou právní úpravou, pokud se v ní osvědčují skutečnosti vzniklé za účinnosti dosavadního obchodního zákoníku.

Ověření zprávy o vztazích auditorem

Pokud se statutární orgán společnosti rozhodne vyhotovit zprávu o vztazích podle nové právní úpravy, v rozporu s právními předpisy to pravděpodobně nebude. Přestože nově není povinnost zprávu ověřovat auditorem, Auditorská komora ČR tento postup doporučuje. Nelze podle jejího názoru zcela opustit ustanovení obchodního zákoníku, která toto ověření vyžadovala. To ostatně plyne i z ustanovení § 777 zákona o obchodních korporacích. Součástí společenských smluv se od 1. ledna 2014 stávají veškerá ustanovení o právech a povinnostech, které společníkům ukládal (přiznával) obchodní zákoník, o kterých tyto smlouvy mlčely, a současně neodporují kogentním ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích.

Pokud tedy společnost neprovede takzvaný „opt-in“ (zjednodušeně řečeno, nerozhodne, že se plně podřizuje nové právní úpravě), bude postupovat stejně jako dosud, včetně ověření zprávy auditorem. Naopak, pokud v budoucnu „opt-in“ provede, bude dostačující ověření auditorem pouze u účetní závěrky a výroční zprávy. To ale neznamená, že by se jí auditor vůbec nemusel zabývat. Zpráva o vztazích je totiž součástí výroční zprávy (respektive je k ní připojena).

Jak je vidět, se změnami, které přinesl do oblasti podnikání nový občanský zákoníkzákon o obchodních korporacích, se budou společnosti ještě nějaký čas vyrovnávat. V některých sporných záležitostech pravděpodobně až praxe a judikatura soudů ukáže, jak s novou právní úpravou zacházet. Nezbývá, než neustále sledovat vývoj legislativy i výkladová stanoviska příslušných odborníků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).