Hlavní navigace

Zrušení knihy jízd podnikatelům evidenci neulehčí

20. 10. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Mnozí podnikatelé zajásali nad zrušením knihy jízd, aby následně zjistili, že se evidence spojené s provozem vozidla zřejmě nezbaví. Zákon umožňuje použití výdajových paušálů na dopravu, prokázání jejich výše však neřeší.

Novela zákona přinesla možnost uplatnění paušálních výdajů na spotřebované pohonné hmoty a parkovné. Toto opatření je často prezentováno jako zrušení knihy jízd. Ovšem jen údajné. Velká část podnikatelů bude jistě i nadále evidovat záznamy spojené s provozem vozidla. Je totiž rozdíl v evidenci pro účely daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a další předepsanou evidencí.

Není rozhodující, zda je tato evidence vedena pod názvem kniha jízd, záznam o provozu vozidla či pod jakýmkoliv jiným označením. Například soukromý dopravce je i při uplatnění výdajového paušálu povinen vést záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách, době odpočinku a další údaje, které mu nařizuje zákon o silniční dopravě či bezpečnostní předpisy.

Uplatnění paušálu na dopravu

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt zákona o daních z příjmů může poplatník namísto skutečných prokázaných výdajů na spotřebu pohonných hmot a parkovného použít paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5000 Kč za každý měsíc, ve kterém toto vozidlo využíval k podnikání a současně nepřenechal ani po část měsíce k užívání jiné osobě.

Jestliže je vozidlo využíváno i pro soukromé účely, je možné uplatnit pouze část paušálního výdaje, a to ve výši 80 % z této částky. Tedy maximálně 4000  Kč. Při odpisování takového vozidla bude rovněž daňově uznatelná pouze osmdesátiprocentní část z odpisů.

Paušál je možné využít v příslušném kalendářním měsíci na kterákoliv 3 vozidla. Silničním vozidlem je přitom myšlen nejen osobní automobil, ale i motocykl, čtyřkolka, autobus nebo nákladní automobil. Čtěte více: Knihu jízd nepalte, ne každému se výdajový paušál vyplatí

Jakou evidenci je třeba vést pro účely daně z příjmů?

Pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty vede poplatník v souladu s pokynem D-300 evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl prokázat. Jsou vyžadovány minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy a ujeté km. Poplatník vede dále údaje o typu vozidla, registrační značce (státní poznávací značce), stavu ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla). Podle tohoto ustanovení se za prokázané daňové výdaje považují též paušalizované náhrady. O uplatnění a výpočtu cestovních náhrad paušálně čtěte více: Víte o možnosti poskytování cestovních náhrad paušálem?

Pokud se daňový subjekt rozhodne pro možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci, která by prokazovala jeho výdaje v souvislosti s provozem silničního motorového vozidla, tzv. knihu jízd. Na druhou stranu bude například povinen prokázat, že vozidlo nebylo využito k jiným než podnikatelským účelům. Podle JITKY VĚCKOVÉ z oddělení DPPO Finančního úřadu Hradec Králové leží důkazní břemeno ve věci prokázání splnění podmínek pro užití paušálu nebo uplatnění nákladů na poplatníkovi. Zákon neukládá, jakým důkazem se má poplatník prokazovat. Je jen na poplatníkovi, aby si v aktuální době zajistil důkazní prostředky, kterými v případě potřeby oprávněnost uplatněných nákladů či paušálu prokáže. Pokyn D-300 doporučuje vést knihu jízd. Dokazovat lze i jinak vedenými evidencemi či záznamy. Jako důkazních prostředků lze užít všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti (§ 31 zákon o správě daní a poplatků). Nelze předem obecně stanovit, jaké důkazní prostředky správce daně při posuzování konkrétní situace osvědčí za důkaz v hodnoceném případě, co obstojí v jednom případě, nemusí být dostačující v jiném případě za odlišných souvislostí, dodává Věcková. Čtěte více: Kniha jízd přispívá k větší průkaznosti výdajů

školení červen 22 - tip do článku

Anketa

Máte osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku podniku?

Paušální výdaj na dopravu a uplatnění DPH

Uplatnit paušální výdaje na dopravu mohou i plátci daně z přidané hodnoty. Tato skutečnost se do DPH nijak nepromítne. Pro DPH platí stejné podmínky a pravidla jako před novelou umožňující výdajové paušály. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem.

Dle sdělení České daňové správy neznamená použití paušálního výdaje na dopravu, že plátce prokázal také použití pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH. Zákon o DPH neurčuje a nikdy neurčoval, jaké konkrétní důkazní prostředky má plátce daně předložit. Stejně tak nevyžadoval k doložení užití motorového vozidla povinnost vedení právě tzv. knihy jízd.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).