Hlavní navigace

Zvyšuje se podpora v nezaměstnanosti a zjednodušuje postup žádosti

6. 1. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Spolu s rokem 2022 roste i maximální možná podpora v nezaměstnanosti či v rekvalifikaci a podpora počítaná z náhradní doby. Upravuje se i postup.

Pro výpočet maximální podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci se využije sdělení ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 495/2021 Sb. Jde o sdělení s číslem 495/2021 Sb. Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2021 činí 37 047 Kč. Základní pravidla pobírání podpory se nemění, mění se její maximální výše i částky počítané z náhradní doby. Uchazečům se zjednoduší postup při podávání žádosti o podporu.

Jaká je délka pobírání podpory?

Nezbytným předpokladem pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je získání předchozích alespoň dvanácti měsíců důchodového pojištění, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce. Dobu účasti na pojištění je možné získat zaměstnáním (ze kterého se odvádí sociální pojištění), samostatnou výdělečnou činností nebo dobrovolným důchodovým pojištěním. Uchazeči splňujícímu podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti se podpora vyplácí po určenou podpůrčí dobu, která činí:

• 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
• 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku,
• 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podpora se však nevyplácí okamžitě uchazečům o zaměstnání s nárokem na odstupné od bývalého zaměstnavatele. Poskytuje se až po uplynutí doby, která se stanoví podle počtu násobků průměrného výdělku, z něhož byla odvozena zákonná výše odstupného (příp. odbytného nebo odchodného). Čtěte také: Rok 2020 a výběr nejdůležitějších novinek pro zaměstnavatele

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory se určí procentní sazbou z posledního výdělku zaměstnance nebo vyměřovacího základu OSVČ. Sazba podpory v nezaměstnanosti činí:

 • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • po zbývající podpůrčí dobu (celkem pět, osm nebo jedenáct měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Průměrný čistý výdělek uchazeče se počítá z posledního zaměstnání, a pokud se jedná o OSVČ, pak z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Osoby samostatně výdělečně činné musí samozřejmě výdělečnou činnost ukončit nebo přerušit.

Procentní sazba při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu a vyplácí se po celou dobu rekvalifikace.

Uchazeči bez nároku nebo snížená podpora

Ne všichni uchazeči o zaměstnání mají nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti. Uchazeč, jenž před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, případně dohodou se zaměstnavatelem, má nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Naopak na podporu není nárok vůbec za situace, kdy byl s uchazečem v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (okamžitým zrušením podle § 55 odst. 1 písm. b, dále výpovědí dle § 52 písm. g nebo výpovědí za porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem).

Podpora v nezaměstnanosti se rovněž neposkytuje v době pobírání starobního důchodu, pobírání nemocenských dávek, pobírání podpory při rekvalifikaci nebo po dobu výkonu vazby. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Odvíjí se tedy ode dne podání žádosti o podporu, tj. do 31. prosince nebo po 31. prosinci (při rekvalifikaci je rozhodující den nástupu na rekvalifikaci).

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Rok 2019 2020 2021 2022
Maximální podpora v nezaměstnanosti 18 111 Kč 19 389 Kč 20 075 Kč 21 488 Kč
 Maximální podpora při rekvalifikaci  20 297 Kč  21 729 Kč 22 498 Kč  24 081 Kč

Podporu lze počítat i z náhradní doby

Může dojít k situaci, kdy zaměstnanec splní podmínku doby účasti na pojištění, ale není schopen doložit svůj předchozí příjem, například z důvodu likvidace nebo bankrotu zaměstnavatele. Podpora se stanoví procentem z průměrné mzdy v národním hospodářství. Obdobné podmínky platí pro uchazeče, kteří splní účast na důchodovém pojištění takzvanou náhradní dobou. Zde je pro výši podpory rozhodující, zda bylo do období dvanácti měsíců důchodového pojištění během dvou let před registrací do evidence úřadu práce potřeba započítat náhradní dobu (např. péče o dítě do 4 let věku, pracovní neschopnost po skončení zaměstnání atd.). Pokud ano, záleží, zda bylo jako poslední:

 • zaměstnání, příp. samostatná výdělečná činnost (pro výpočet podpory se použije průměrný čistý měsíční výdělek nebo vyměřovací základ OSVČ) nebo
 • náhradní doba (pro výpočet se použije průměrná mzda v národním hospodářství).

Podpora z průměrné mzdy v národním hospodářství činí aktuálně za:

 • první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy (tj. 5558 Kč),
 • třetí a čtvrtý měsíc ve výši 0,12násobku průměrné mzdy (tj. 4446 Kč),
 • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy (tj. 4076 Kč).

Opakovaně na podpoře a podpůrčí doba

Řada uchazečů se na úřad práce vrací opakovaně. V takových případech je rozhodující, jak dlouho byli předtím na podpoře (jaká část z podpůrčí doby je vyčerpaná) a jakou dobu v mezidobí odpracovali. Samozřejmě je nezbytné splnění podmínky dvanáct měsíců výdělečné činnosti, která založí účast na důchodovém pojištění v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu. Podmínku lze splnit i výše uvedenou náhradní dobou.

1. Vyčerpána část podpůrčí doby

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba (nevyčerpal maximum) a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (opět až na 5 měsíců, pokud dosáhl ke dni podání žádosti o podporu 50 let věku a méně; na 8 měsíců, pokud mu je více než 50 let, ale ne více než 55 let; na 11 měsíců, pokud je mu více než 55 let). Naopak, pokud pracoval nebo podnikal méně než 3 měsíce, má nárok jen na zbývající nevyčerpanou část podpůrčí doby. Samozřejmě nadále platí podmínka, že nesmí být pracovní poměr ukončen pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.

2. Vyčerpána celá podpůrčí doba

Uchazeč, který vyčerpal celou podpůrčí dobu (pobíral tedy podporu v nezaměstnanosti po maximální dobu 5, 8 nebo 11 měsíců), má nárok na podporu v nezaměstnanosti, jen pokud znovu získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

Podpora a možnost přivýdělku

Uchazeč o zaměstnání si může po dobu vedení v evidenci úřadu práce přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, tedy zaměstnání, které nepřesáhne polovinu aktuální minimální mzdy. Částka, kterou si může uchazeč o zaměstnání vydělat, tak činí 8100 Kč. V případě pobírání podpory se po dobu výkonu práce v takzvaném nekolidujícím zaměstnání výplata podpory zastaví. Tato doba se uchazečům nezapočítává do doby potřebné pro opětovný vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Již ale není umožněna kombinace nekolidujícího zaměstnání a dohody o provedení práce. Přivydělat si lze pouze v rámci pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti.

školení červen - novinky

Žádost o podporu v nezaměstnanosti se zjednoduší

Při osobním podání žádosti o zprostředkování zaměstnání se na Úřadu práce České republiky předkládá:

 • doklad k ověření totožnosti, státního občanství a místa trvalého pobytu (občanský průkaz),
 • doklad o ukončení zaměstnání (zápočtový list), o ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (např. maturitní vysvědčení, diplom atd.),
 • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o vyměřovacím základu,
 • doklad o zdravotním omezení (lékařský posudek),
 • pokud uchazeč vykonává pracovní činnost, která nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání, dokládá také výkon této činnosti a výši odměny.

Od měsíce dubna 2022 nebudou muset uchazeči o zaměstnání žádat o potvrzení o výši průměrného čistého výdělku svého zaměstnavatele (potvrzení o ukončení zaměstnání, tj. zápočtový list se dokládá nadále). Údaje pro stanovení nároku a výpočet podpory budou nově součástí formuláře „Oznámení o ukončení zaměstnání“ zasílaného zaměstnavatelem na ČSSZ. Zde si je opatří sám úřad práce. Budou vedeny v registru pojištěnců odděleně od údajů pro výkon nemocenského a důchodového pojištění. Podrobněji v článku: Od příštího roku se mění formulář k nemocenskému pojištění 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).