Hlavní navigace

Příloha k účetní závěrce - v plném rozsahu 2017

Formulář lze plnohodnotně používat pouze v programech Microsoft Excel, pro Windows, verze 2007 a vyšší.

Tato šablona účetní závěrky je bezplatná pouze do stanovených limitů. Konkrétně jde o tyto meze: Souhrn Vašich aktiv k rozvahovému dni nesmí přesáhnout 800 000 Kč a Váš obrat za účetní období nesmí přesáhnout 400 000 Kč. Po překročení těchto limitů šablona vypisuje do některých buněk formuláře hodnotu LIMIT a formulář se tak stane nefunkčním. Pro hodnoty nad stanovené meze použijte prosím placenou verzi šablony.

Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.

Daňové přiznání krok za krokem: dane.podnikatel.cz

Zákon o účetnictví v § 18 vymezuje účetní závěrku jako nedílný celek, který tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b). Příloha obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů.

Daňová kalkulačka (formulář) slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky (formuláře), aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky (formuláře), stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce (formuláři) ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky (formuláře). Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Pomohl Vám tento formulář?

Hodnocení formuláře: 2